Poslanci schválili spôsob financovania rekonštrukcie bytových domov na Kolonke

145

Druhé februárové rokovanie mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo v stredu 26.2.2020 v Divadle Púchov.

Rokovanie viedla primátorka Katarína Heneková, ktorá v úvode určila členov návrhovej komisie v zložení Irena Kováčiková, Cyril Crkoň a Lukáš Ranik. Tohtoročné prvé „riadne“ zasadnutie zastupiteľstva prebehlo za účasti jedenástich poslancov z devätnástich – neprítomní boli poslanci Emil Filo, Roman Hvizdák, Viliam Karas, Angela Lazorová, Pavel Melišík, Roman Špaček, Milada Vargová a Rudolf Marman. Aj napriek nízkemu počtu prítomných poslancov sa zastupiteľstvu podarilo odhlasovať zásadné body schváleného programu, akými boli Správa o stave mesta Púchov za rok 2019 primátorky mesta, zmena VZN o dočasnom parkovaní, delegovanie členov rád škôl a schválenie spôsobu financovania objektov na Kolonke.

Nový hlasovací systém pre poslancov a verejnosť

Mesto Púchov koncom roku 2019 obstaralo pre zastupiteľstvo nový hlasovací systém, pretože staré zariadenie už bolo zastaralé, nakoľko sa prevádzkovalo viac ako 18 rokov. Nový hlasovací systém pracuje pod operačným systémom Windows10 a okrem funkcii, ktoré boli v starom systéme, má aj možnosť záznamu zvuku. Každá hlasovacia jednotka obsahuje mikrofón a displej. Program je oveľa prehľadnejší, má širšiu možnosť nastavení, dokáže vyhodnocovať rôzne typy schvaľovacích procesov – hlasovacie kvóra, kde sú potrebné rozdielne počty hlasujúcich, páruje hlasovanie a diskusiu. Výstup zo zariadenia uľahčuje tvorbu zápisnice. Zariadenie vysúťažila firma MK Hlas, s.r.o. s ich zariadením MINISTR3, ktorého cena (vrátane inštalácie a zaškolenia) je 12.407 Eur.

Prísnejšia finančná kontrola poplatkov za odpad

Hlavná kontrolórka Marta Kavecká predložila Súhrnnú správu z kontroly evidencie a vybavenia sťažností v rozpočtových organizáciách mesta Púchov doručených do organizácie v roku 2018 a v I. polroku 2019. V ďalšej Správe z kontroly o dodržiavaní VZN týkajúceho sa miestneho poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad vyjadrila, že mesto by malo do budúcnosti sprísniť kontrolu v tomto sektore. Reagovala tak na výsledky kontroly, vykonanej na vzorke fyzických a právnických osôb za rok 2018 a 2019.

Zistené boli nedostatky predovšetkým vo vyrubovaní poplatkov za počet ubytovaných. Okrem počtu osôb sa poplatky dotkli aj počtu miest v prevádzkach služieb, kde niektorým platcom bol poplatok vyčíslený za upravený počet miest. „Mesto musí pristúpiť k prísnejšiemu postupu a využívaniu svojich právomocí v zmysle daňového poriadku“, povedala a dodala, že bola zistená i nedostatočná finančná kontrola. Primátorka Katarína Heneková ku správe povedala: „Z danej situácie boli vyvodené opatrenia, ktorých následkom bude zvýšenie kontroly zo strany mesta vo vzťahu k podnikateľským subjektom a v dodržiavaní VZN. Informovali sme verejnosť aj prostredníctvom Púchovských novín, o dodržiavaní povinností a teraz je vo výkone mesta, aby začalo s prevádzaním prísnych kontrol i v teréne.“

Ročná správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra

Správu o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta za rok 2019 zosumarizovala prítomným poslancom opäť Marta Kavecká. Za rok 2019 bolo vykonaných celkovo sedem kontrol, z toho jedna na príkaz primátorky mesta. Ďalej bolo v roku 2019 prijatých celkovo 243 uznesení a 14 VZN. Prijatých bolo jedenásť sťažností, z ktorých osem bolo odložených pre nesplnené náležitosti, z troch vybavovaných bola jedna opodstatnená a tretia sťažnosť je stále v riešení. Mesto vybavilo zo štyroch doručených tri petície, štvrtá bola odložená pre opätovné nedoplnenie náležitostí. Taktiež boli vypracovávané dve stanoviská – jedno k záverečnému účtu za rok 2018 a druhé k návrhu rozpočtov na roky 2020 až 2022.

V Správe z kontroly dotácie na vodovodnú prípojku pre tenisové kurty poskytnutej mestskej spoločnosti MŠK Púchov, s.r.o., ktorú hlavná kontrolórka vykonala na podnet niektorých poslancov, hlavná kontrolórka uviedla, že nenašla žiadne pochybenie. Primátorka Katarína Heneková sa vyjadrila k problému dotácie pre tenisové kurty: „Osobne som veľmi rada, že je vodovodná prípojka konečne vybudovaná, pretože si myslím, že v dvadsiatom prvom storočí je nelogické, aby naše deti, ktoré tam chodia hrávať tenis, nemali prístup k čistej pitnej vode.“ Katarína Heneková ďalej povedala, že v tomto roku by na tenisových kurtoch mala byť realizovaná ďalšia investícia, ktorou mesto podporí fungovanie tenisového klubu v Púchove.

Potrebná úprava znenia v parkovaní a nová karta typu D

„Potreba zmeny VZN o parkovaní vzišla z nejasností medzi občanmi, pre ktorých bolo ustanovené VZN z konca minulého roka nezrozumiteľné v typoch jednotlivých parkovacích kariet. Formuláciu sme zjednodušili a dopĺňame parkovaciu kartu typu D, ktorú navrhujeme, aby bola účinná od 1.1.2021,“ uviedla vedúca Oddelenia dopravy a služieb MsÚ Púchov Alena Vavrová. Primátorka Katarína Heneková dodala, že v zmysle tejto zmeny si budú môcť osoby, ktoré hoci nemajú na území mesta trvalý pobyt, ale sú držiteľmi preukazu ZŤP a ZŤP-S, v budúcom roku zakúpiť parkovaciu kartu v hodnote 30 Eur, tj. za polovičnú sumu ako tento rok.

Letné terasy a čas prevádzky pohostinských služieb

Viceprimátor Lukáš Ranik predložil poslancom návrh doplnenia VZN 2/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Púchov. V návrhu sa pri prevádzkach s pohostinskou činnosťou upravuje hudobná produkcia, ktorá je predĺžená z pôvodnej 22:00 hod. do 00:00 hod. Pri prevádzkach s pohostinskou činnosťou, nachádzajúcich sa v polyfunkčných budovách, sa prevádzková doba upravuje v období od 1.6. do 31.8. v dňoch pondelok až nedeľa do 23:00 hod, pričom hudobná produkcia je povolená v čase od 09:00 hod. do 22:00 hod.

V diskusii poslancov zazneli rôzne pozmeňovacie návrhy, napr. od poslanca Cyrila Crkoňa, či Miroslava Bučka. Problematika „večierky“ pohostinských zariadení je ťažko riešiteľná tak, aby boli spokojní všetci občania. Poslanec Miroslav Kubičár v diskusii apeloval na prítomných poslancov, aby si uvedomili riziko, aké vznikne na základe predĺžených prevádzok v okolí obytných domov a navrhol, aby sa k rozhodnutiu mohli vyjadriť aj občania. Až na základe hlasu verejnosti by sa na ďalšom zastupiteľstve poslanci rozhodli, aký návrh podporiť. Po živej diskusii s predkladateľom viceprimátorom Lukášom Ranikom sa zastupiteľstvo rozhodlo návrh z programu stiahnuť a odložiť ho na opätovné prerokovanie do najbližšieho zastupiteľstva.

Cenový výmer MAD, nové školské rady a zriadenie špeciálnej škôlky

Poslanci v ďalšom bode schválili Cenový výmer č. 1/2020 Mestskej autobusovej dopravy v meste Púchov, ktorý predkladala vedúca oddelenia MsÚ Alena Vavrová. Zastupiteľstvo potom riešilo zloženie viacerých školských rád na obdobie 2020-2024, pričom zo strany mesta boli delegovaní a schválení noví členovia na obdobie do roku 2024.

Zastupiteľstvo schválilo na základe žiadosti Odboru školstva Okresného úradu Trenčín súhlasné stanovisko so zriadením Špeciálnej materskej školy na Ulici športovcov 1461/17, ako súčasti Spojenej školy Púchov. Financovanie materskej školy je v kompetencii zriaďovateľa (OÚ Trenčín) a nemá dopad na rozpočet škôl a školských zariadení mesta Púchov.

Schválenie spôsobu financovania rekonštrukcie domov na Kolonke

Rekonštrukcia objektov A a B na Kolonke sa prerokúvala už na minulých zastupiteľstvách. Terajšie hlasovanie o spôsobe financovania už bolo iba poslednou formálnou bodkou. Navrhované uznesenie nadväzuje na už schválené uznesenie zo dňa 18.2.2020, ktorým bol schválený samotný spôsob financovania stavby. „Je to posledný krok k tomu, aby sme mohli podať žiadosť a veriť, že nám bude vyhovené a budeme sa môcť pustiť do realizácie výstavby,“ komentovala v závere primátorka mesta Katarína Heneková.

Informácia o investičných akciách a správy mestských spoločností

Informáciu o investičných akciách Mesta Púchov predložil vedúci oddelenia MsÚ Miroslav Svorada. Najväčšou mestskou investičnou akciou v súčasnosti je „Rozšírenie kapacity Materskej školy Lienka na Ulici 1. mája s nákladmi 395.579 Eur, kde prebiehajú stavebné úpravy a robí sa zateplenie budovy. (Pozn. redakcie: O investičných akciách budeme informovať v ďalších vydaniach PN.)

Nedostatočný počet prítomných poslancov mal za následok vypustenie bodov 16. Predaj a kúpa a 17. Keďže na schválenie uznesení o týchto bodoch je nutné, aby bolo prítomných minimálne 12 poslancov, po krátkej pauze vyhlásenej pani primátorkou, sa prítomní poslanci rozhodli, že tieto body budú predmetom rokovania ďalšieho zastupiteľstva.

Poslanci ešte prerokovali a zobrali na vedomie Správy o činnosti mestských spoločností, MsP a MsÚ. V bode Rôzne informovala vedúca oddelenia MsÚ Zuzana Brindzová o voľbách do parlamentu, kde podala základné informácie, najmä o možnosti vybavenia hlasovacieho preukazu a tiež zazneli informácie o participatívnom rozpočte mesta. Prijatý bol v septembri 2019, pre rok 2020 je vyčíslený na sumu 10.000 Eur, pričom čiastka vyhradená pre jeden projekt je 2.000 Eur a je vymedzená pre päť konkrétnych tém. Stretnutie s občanmi, ktorí majú záujem uchádzať sa o finančný príspevok z participatívneho rozpočtu, bude zorganizované v priebehu marca.

-lk-msu-, foto: Slavomír Flimmel