Poslanci schválili Záverečný účet Mesta Púchov za rok 2020

67

V stredu 28. apríla 2021 sa v hlavnej sále Divadla Púchov stretli poslanci mestského zastupiteľstva na svojom druhom tohtoročnom zasadnutí.

Rokovania sa zúčastnilo 13 poslancov, ospravedlnili sa poslanci Milada Vargová, Ľubica Kuchařová, Peter Bílik, Roman Špaček, Emil Filo a Rudolf Marman. Primátorka mesta Katarína Heneková po úvodných slovách dala priestor obyvateľom mesta, aby predložili svoje pripomienky a dopyty. Potom udelila slovo hlavnej kontrolórke mesta Marte Kaveckej, ktorá predložila poslancom správu o kontrole uznesení MsZ.

Záverečný účet Mesta Púchov za rok 2020

Hlavným bodom rokovania zastupiteľstva bol Záverečný účet Mesta Púchov za rok 2020 a hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Púchov za rok 2020. Návrh vypracovala a predkladala vedúca ekonomického oddelenia Lucia Pružinská. Výsledok hospodárenia podľa metodiky ESA 2010 je na strane príjmov mesta suma 18.853.672 EUR a na strane výdavkov 17.528.584 EUR.

Rozpočtové hospodárenie mesta v roku 2020 bolo prebytkové – hrubý prebytok predstavuje sumu 1.977.189 EUR, očistený o nevyčerpané dotácie, náhrady spoločenskej dreviny, prostriedky zo zábezpeky verejného obstarávania a zostatkov účtov potravín a stravy je v sume 1.651.760 EUR. Tieto sa presúvajú do rezervného fondu v plnej sume.

Rozpočet bol upravovaný celkovo 7 krát, celkové príjmy boli splnené na 94,93 %, bežné príjmy na 99,34 %, kapitálové príjmy boli splnené na 52,70 %. Výdavky boli čerpané na 89,46 %, z toho bežné výdavky na 92,47 % a kapitálové na 49,19 %. Záverečný účet obsahuje prehľad o tvorbe a čerpaní rezervného fondu, fondu bežných výdavkov, fondu rozvoja bývania a sociálneho fondu. Materiál obsahuje aj výsledky hospodárenia obchodných spoločností založených mestom.

Zostatok úverov k 31.12.2020 bol 3.635.263 EUR s pripočítaním prijatej návratnej finančnej výpomoci v sume 412.948 EUR predstavuje v percentách 22,58 % bežných príjmov roka 2019, splátky istiny a úrokov tvoria 4,64 % (pri výpočte sa skutočné bežné príjmy očisťujú o účelovo určené prostriedky vrátane transferov). Podmienku zákona o rozpočtových pravidlách a zákona o rozpočtovej zodpovednosti Mesto Púchov spĺňa.

Po prerokovaní stanoviska hlavnej kontrolórky poslanci návrh jednomyseľne a bez výhrad schválili. Schválili tiež použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 1.651.760 EUR s účelovo určenou sumou 524.000 EUR na akcie schválené uznesením MsZ č. 256/2020 a zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2020 v sume 949.950 EUR na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Úprava rozpočtu mesta a VZN č. 2/2021 o materských školách

V ďalších bodoch poslanci prerokovali a schválili úpravu rozpočtu Mesta Púchov na rok 2021 a čerpanie Rezervného fondu Mesta Púchov. Vedúca oddelenia školstva a sociálnych vecí Daniela Gabrišová predložila poslancom návrh VZN č. 2/2021 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov. Od školského roku 2021/2022 budú do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov po prvýkrát prijímané na povinné predprimárne vzdelávanie deti, ktoré dovŕšia päť rokov veku k 31.8.2021.

Riaditeľky materských škôl v čase zápisu detí do materskej školy k 1.9.2021 musia rozlišovať prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy od troch rokov veku dieťaťa a na povinné predprimárne vzdelávanie detí, ktoré dovŕšia päť rokov veku k 31.8.2021. Mesto ako zriaďovateľ má stanovenú povinnosť pre tieto deti s trvalým pobytom v meste zabezpečiť spádovú materskú školu, v ktorej má garantované miesto každé dieťa, majúce trvalý pobyt v meste.

Zmena rokovacieho poriadku zastupiteľstva a investičné akcie

Novela zákona č. 70/2018 od 1.4.2018 vypustila povinnosť zvolať do 14 dní zastupiteľstvo v prípade, ak nebolo uznášaniaschopné. Zmena Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva Púchov túto povinnosť tiež ruší.

Informáciu o investičných akciách Mesta Púchov predložil poslancom vedúci oddelenia výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu Miroslav Svorada. Z predložených projektov vyberáme projekt Stavebné úpravy budovy ZUŠ s predpokladanými nákladmi 243.800 EUR a nedávno dokončenú rekonštrukciu veže hasičskej zbrojnice v Horných Kočkovciach 9.000 EUR (fond primátorky mesta).

V II. Etape prípravy sú investičné akcie: Chodník Novonosická ul. (80.000 Eur), Rekonštrukcia križovatky Komenského – Janka Kráľa (42.500 Eur), Vybudovanie parkovacích miest (40.000 EUR), Rekonštrukcia komunikácie na Ilonku (30.000 EUR), Úprava verejného priestranstva pred HZ Horné Kočkovce (15.000 EUR), Rekonštrukcia vnútrobloku Ferka Urbánka (210.000 EUR), Rekonštrukcia príjazdovej komunikácie – garáže pri Makyte (60.000 EUR) a Rekonštrukcia cesty Ihrište (30.000 EUR). V druhom polroku roku 2021 by sa mala rekonštrukcie dočkať aj sauna v priestoroch mestskej plavárne, keďže poslanci odsúhlasili aj realizáciu tejto investície.

Záver rokovania

V čase pandémie Covid-19 poslanci zbytočne nepredlžujú čas rokovania zastupiteľstva, preto záverečné body prebehli rýchlo. Po zvyčajných bodoch predaj, kúpa, nájom zastupiteľstvo vzalo na vedomie písomne predložené správy o činnosti mestských spoločností, mestskej polície a mestského úradu. V závere rokovania primátorka mesta informovala poslancov o aktuálnych problémoch mesta s pravidelným testovaním na Covid-19 a zmenách na mestskom úrade.

Mestské zastupiteľstvo v bode Rôzne schválilo predloženie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky za účelom realizácie projektu „Pamäť lesa“ vo výške 35.260 EUR, pričom mesto sa zaväzuje na spolufinancovanie projektu vo výške 1.763 EUR. Hlavnou aktivitou projektu je vybudovanie náučného chodníka „Pamäť lesa“ v lesoparku Lachovec s pamätným kameňom, vyhliadkou s posedením a infobodom. Súčasťou projektu bude zmapovanie a propagácia jubilejných lesov, hájov a stromov na území pohraničia a spracovanie brožúry s fotografiami.

Text a foto: Slavomír Flimmel