Poslanec D. Lako: V minulom roku sme investovali do majetku mesta viac ako 2 milióny eur

554

Hneď po Vianociach dňa 28.12.2017 zasadala ekonomická komisia  mesta Púchov, ktorej už tri roky predsedá poslanec Ing. Daniel Lako. Púchovská televízia a Púchovské noviny mu pri tejto príležitosti položili niekoľko otázok.

Ako ste spokojný s ekonomikou mesta v roku 2017? Podarilo sa realizovať doporučenia a opatrenia ekonomickej komisie?

Som spokojný, pretože sa nám v meste podarili zrealizovať v podstate všetky naplánované investičné akcie. V minulom roku sme investovali do majetku mesta viac ako 2 milióny eur. Môžem povedať, že investičný plán sme splnili. Veľmi ma teší, že na základe nových zásad, ktoré sme pripravili v ekonomickej komisii, sa podarilo ušetriť veľmi veľké finančné prostriedky. Ako príklad by som spomenul rekonštrukciu ulice Hurbanova, kde bol z minulosti vypracovaný projekt s rozpočtom 250 tisíc eur a mestu sa podarilo znížiť cenu na 131 tisíc eur, pritom bol zachovaný pôvodný rozsah prác a samozrejme bola dodržaná kvalita práce. Len na tejto investícii mesto ušetrilo približne 47% z pôvodnej sumy. Všetky ušetrené peniaze sa presunú do investičných akcií v roku 2018.

Mesto Púchov podľa hodnotenia inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO výrazne zlepšuje svoje finančné zdravie. Aký podiel má ekonomická komisia pod vaším vedením na tomto pozitívnom hodnotení?

Práca ekonomickej komisie je nielen v tom, že doporučuje vedeniu mesta, jednotlivým oddeleniam a mestským spoločnostiam ekonomicky najlepšie kroky. Ale tým, že pred schválením rozpočtu veľmi podrobne analyzujeme každú rozpočtovú kapitolu a zároveň prísne dozeráme na dodržovanie ekonomických zákonov a zákonov, ktoré sa dotýkajú samosprávy. Snažíme sa na jednej strane vytvárať najlepšie podmienky pre rozvoj mesta, ale na druhej strane sa na mesto dívame z hľadiska jeho skutočného ekonomického zdravia. A to sa nám veľmi darí, výrazne znižujeme zadlženosť mesta. Len za minulý rok sme znížili dlhy a záväzky, ktoré nám zanechalo bývalé vedenie mesta skoro o 1 milión eur. Pritom mesto nečerpá žiadne nové úvery, mesto pracuje nielen s prebytkovým rozpočtom, ale výrazne šetrí na plánovaných finančných výdavkoch. To všetko si naozaj zaslúži pozitívne hodnotenie inštitútom INEKO.

Mesto dostáva zo štátu tzv. podielové dane. Boli v roku 2017 vyššie ako v minulých rokoch?

Áno boli. Pri tejto otázke musím zareagovať na informácie, ktoré vypisuje v jednom štvavom plátku šéfredaktor Varga. Vraj súčasný primátor mesta v novoročnom príhovore zabudol povedať, že v minulom roku mesto dostalo od štátu na daniach naviac o 1,5 milióna eur v porovnaní s rokom 2014 a tento rozdiel nebolo príliš badať. Varga bol pritom za bývalého primátora šéfom ekonomickej komisie a mal by vedieť ako sa využívajú a na čo sú určené podielové dane. Alebo to ani vtedy nevedel? Asi si neuvedomuje, že občania nášho mesta sú veľmi vnímaví a vedia dobre posúdiť, aká je realita. Uvedený pán ťažko znáša skutočnosť, že časy, keď spoluvládol v našom meste, sú dávno preč a nikdy sa už nevrátia.

Takže, na čo použilo mesto vyššie podielové dane od štátu?

Podielové dane sú predsa určené pre obyvateľov na plnenie všeobecne prospešných služieb, pre obyvateľov nad 62 rokov, pre školstvo, na ktoré je striktne určených minimálne 40% z objemu podielových daní. Čiže aj z vyššieho objemu podielových daní je v absolútnej sume viac peňazí pre školstvo (40%). Nehovoriac o zvyšovaní minimálnej mzdy a iných náhrad zamestnancom. Podielové dane sú okrem školstva použité na dotovanie dopravy, na dopravu žiakov, na dotovanie stravy dôchodcom, na životné prostredie, na šport, kultúru a pod. Určite sa v meste tieto prostriedky nepoužili na splácanie dlhu a ani na investície mesta.

Čo nové plánujete v systéme práce ekonomickej komisie na rok 2018?

Každý rok prinášame do našej práce nové prvky. Tento rok sa chceme zamerať na kontrolu vynaložených dotačných prostriedkov, ktoré mesto poskytuje nielen svojim vlastným spoločnostiam, ale všetkým dotovaným subjektom. Máme dojem, že tu chýba finančná disciplína nielen pri čerpaní, ale aj pri plánovaní a hlavne pri vyúčtovaní dotácií. Kontrolu je potrebné vykonávať priebežne, preto budeme iniciovať vytvorenie komisií z radov poslancov. Ďalej sa chceme sústrediť na niektoré platby mesta, ktoré platíme ešte z čias bývalého vedenia mesta a máme dojem, že by mohli byť pre mesto výrazne nižšie ako je ich súčasná výška. Vo vzťahu k občanom nášho mesta, chceme aj naďalej znižovať ich finančnú záťaž, a to rôznymi formami, buď priamo alebo cez sociálnu oblasť a služby.

Na záver by som chcel všetkým spoluobčanom zaželať všetko dobré v novom roku. Ubezpečujem ich, že mesto Púchov bude pod vedením pána primátora Rastislava Heneka vždy vytvárať podmienky pre stále lepší život v našom meste. A k tomu všetkým želám veľa zdravia, šťastia, lásky, úspechov v osobnom a pracovnom živote. Prajem vám všetko dobré.

Zhováral sa Slavomír Flimmel