Projekt pre integrovaných žiakov základných škôl

436

Na prelome rokov 2017 – 2018 rozbehli púchovské základné školy projekt „V základnej škole úspešnejší“ zameraný na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania, ktorý je podporovaný nenávratným finančným príspevkom z európskeho sociálneho fondu (do výšky 95%).

V slovenských školách za posledné roky neustále narastá počet žiakov s rôznou formou znevýhodnenia a špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, čo zvyšuje nároky na prácu pedagógov s týmito žiakmi v bežnej triede pri veľkom počte žiakov. Hlavnými aktivitami nového projektu je vytváranie vhodných podmienok pre vzdelávanie s dôrazom uplatňovať rovnaký prístup ku vzdelaniu a zlepšenie školských výsledkov znevýhodnených žiakov a znížiť mieru ich predčasného ukončovania školskej dochádzky. V tomto im má pomáhať inkluzívny tím tvorený školským psychológom, špeciálnym pedagógom a asistentami učiteľa.

Asistenti učiteľa budú pomáhať žiakom priamo na vyučovaní názorným príkladom, kompenzačnými pomôckami, orientáciou na mape, sledovaním správnosti postupu riešenia pri samostatných prácach, spoločnou kontrolou vyriešených úloh, smerovaním žiakovej pozornosti na výklad učiteľa, striedaním záťažových aktivít s relaxom, eliminovať prípadné stresujúce faktory počas prestávok, pomoc pri tvorbe alternatívnych materiálov určených na overovanie vedomostí a budú nápomocní učiteľovi pri celej jeho činnosti.

Školský psychológ bude poskytovať odborné psychologicko-edukačné služby žiakom, rodičom, pedagógom a ďalším pedagogickým zamestnancom na rozvíjanie ich zdravého osobnostného rozvoja. Bude vykonávať identifikačno-diagnostické metódy, konzultačno-poradenské služby a nápravno-korektívne práce a prevenciu. Školský psychológ bude pôsobiť na žiaka, či triedu so zámerom ozdraviť prostredie a vzťahy v nej a posilniť individualitu žiaka. Cieľom bude problémy v škole odstraňovať alebo ich aspoň minimalizovať.

Špeciálny pedagóg bude pracovať v štyroch oblastiach so žiakmi, s pedagógmi, s rodičmi a so špecializovanými zariadeniami. Včasná diagnostika, odhaľovanie porúch v učení a v správaní žiakov a zabezpečovanie špeciálno-pedagogického servisu individuálne začleneným žiakom. Prvoradým cieľom bude odborne viesť asistentov učiteľa.

Všetky mestské základné školy (Gorazdova, J.A.Komenského, Mládežnícka a Slovanská) uspeli v tomto projekte. Projekt zameraný na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania je podporovaný nenávratným finančným príspevkom z európskeho sociálneho fondu s 5%-nou spoluúčasťou zriaďovateľa. Doba trvania projektu sú tri roky. ZŠ J.A.Komenského začala s projektom 15.12.2017 a ostatné školy 8.1.2018. Veľkosť inkluzívneho tímu plateného z finančných prostriedkov nového projektu závisí od veľkosti školy:

Výsledkom realizácie projektu by malo byť zlepšenie prospechu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami integrovanými do bežnej triedy. Držíme palce, aby sa im podarilo naplniť očakávané ciele.