Posviacka kaplnky Magdalénky v Horných Kočkovciach

531

Posviacka zrekonštruovanej kaplnky Nanebovzatia Panny Márie, sv. Márie Magdalény, sv. Augustína v Horných Kočkovciach sa konala v nedeľu 15. 8. 2021. Dielo, ktoré si vyžadovalo veľa práce a úsilia, bolo slávnostne posvätené Mons. Mariánom Šurábom, kanonikom nitrianskej kapituly.

Zakladateľ kaplnky Magdalénky bol Augustín Florián Balogh (*1821 †1898) – kanonik Nitrianskej kapituly a farár Horných Kočkoviec. Kaplnku Magdalénku dal postaviť ako rodinnú hrobku zemianskej rodiny Baloghovcov a na záver jeho života ho v kaplnke aj pochovali.

Kaplnka bola postavená v rokoch 1874 – 1878 a v rokoch 1897 – 1898 bola zväčšená do dnešnej veľkosti. V roku 1908 bola kvôli havarijnému stavu klenby kaplnka uzavretá. Magdalénka prešla niekoľkými rekonštrukciami – prvou už v roku 1910. V roku 1981 sa opravila strecha a boli odstránené ozdobné prvky nad oknami. Fasáda kaplnky bola omietnutá brizolitom a namaľovaná. Pri oprave sa natreli okná a dvere hnedou farbou a zamrežovali proti vandalom.

Kaplnka sa asi 100 rokov nepoužívala, iba občas sa pri nej zastavili pohrebné sprievody prechádzajúce okolo na miestny cintorín. To sa podpísalo na jej zlom technickom stave. O nevysporiadané vlastníctvo kaplnky a okolitých pozemkov sa začala v roku 2016 zaujímať Farnosť Horné Kočkovce a v roku 2017 bola kaplnka opätovne získaná do vlastníctva.

V rokoch 2018 – 2021 prebehla zatiaľ posledná rekonštrukcia kaplnky. Bola odstránená zemina za kaplnkou, odstránené zvlhnuté omietky a vykonaná chemická injektáž k základom budovy. V roku 2020 bol postavený oporný múr z vodostabilného betónu, ktorý má kaplnku trvalo chrániť.

Interiér bol vytvorený úplne nový. Jozef Vydrnák z Dubnice nad Váhom vtlačil kaplnke moderný ráz. Postupne vytvoril vitrážové okná, nápis na kryptu, lavice, bohostánok, dva obrazy vo vnútri a dva vonku. Kaplnka môže byť opäť využívaná pre potreby liturgie. Počas obnovy boli tiež obnovené pôvodné dvere, natretá strecha, upravená rozptylová plocha pred kaplnkou a vytvorené chodníky.

Slavomír Flimmel