Pravda podľa poslanca M. Kubičára?

711

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva reagoval poslanec Miroslav Kubičár na kritiku svojich manažérskych schopností bagatelizovaním nelichotivých výsledkov Gymnázia Púchov v hodnotení inštitútom INEKO.

Miroslav Kubičár je dvanásty rok riaditeľom Gymnázia v Púchove, ktoré je INEKOM hodnotené ako jedno z najhorších gymnázií v kraji a aj na Slovensku. Inštitút INEKO je podľa M. Kubičára súkromnou organizáciou, ktorá si len robí biznis. Vyzdvihol naopak hodnotenie školy Štátnou školskou inšpekciou (ŠŠI), ktorá podľa jeho vyjadrenia kvalifikovala Gymnázium Púchov ako školu na veľmi dobrej úrovni.

ŠŠI zverejňuje výsledky hodnotenia kontrolovaných škôl. Vo výročnej správe z inšpekcií v školskom roku 2016/17 sa pritom v súvislosti s Gymnáziom Púchov uvádza nelichotivé: „Rozhodnutia o prijatí uchádzača vydané riaditeľom neboli odoslané v termíne určenom právnym predpisom a bola v nich uvedená nesprávna odvolacia lehota. Na nedostatky bol riaditeľ školy inšpekciou upozornený.“ Toto svoje závažné manažérske pochybenie interpretuje M. Kubičár vo svojej Výročnej správe školy iba ako administratívne nedostatky. Akú hodnovernosť majú potom v tomto kontexte ostatné časti Výročnej správy riaditeľa M. Kubičára?

Aj posledná komplexná inšpekcia, vykonaná na Gymnáziu v Púchove, poukazuje vo svojej správe na pochybenia riaditeľa M. Kubičára: „V Gymnáziu Púchov uvádzali v Školskom vzdelávacom programe možnosť uznania jazykového certifikátu ako náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka, čo je v rozpore s platným právnym predpisom“. A tiež, že Gymnázium Púchov patrí medzi tie kontrolované školy, u ktorých bolo konštatované že: „Štátna školská inšpekcia zistila najviac nedostatkov v Učebných osnovách, čo do značnej miery ovplyvňovalo kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu. V týchto školách neboli Učebné osnovy rozpracované najmenej v rozsahu vzdelávacieho štandardu daného Školským vzdelávacím programom, prípadne celkom chýbali pre niektoré predmety a ročníky“. Bol tiež zistený nedostatok v činnosti riaditeľa – nenahlásenie neospravedlnenej absencie žiakov vyššej ako 15 hodín za mesiac príslušnému orgánu štátnej správy a obci.

Toto nie sú chyby učiteľov gymnázia, ktorí si poctivo plnia svoje povinnosti a za ktorých sa riaditeľ M. Kubičár tak rád a často skrýva. To sú jeho hrubé manažérske chyby. Čo k tomu dodať? O objektívnosti a význame hodnotenia slovenských škôl inštitútom INEKO svedčí skutočnosť, že v auguste 2017 podpísala hlavná školská inšpektorka memorandum o spolupráci ŠŠI a INEKO s cieľom informovať verejnosť o výsledkoch žiakov, študentov a absolventov základných, stredných a vysokých škôl a zvyšovať tlak na zlepšovanie kvality a efektívnosti vzdelávania.

Skresľovať konštatovania kontrolných orgánov vo svoj prospech je nielen zbabelé, ale vo vzťahu ku kolegom učiteľom, k žiakom, rodičom i verejnosti aj veľmi nepoctivé. Nepoctivosť napokon človeka vždy dobehne. Je smutné, že nepoctivým je učiteľ, ktorý by mal chrániť najvyššie ľudské hodnoty a slobodu na ceste za vzdelaním v duchu princípov humanizmu a demokracie. Takže pán riaditeľ, schopnosť sebareflexie umožňuje ďalší rozvoj každého z nás a uvedomenie si chyby môže byť krokom vpred, ako uvádzate vo vízii vašej školy. Tak do toho a veľa šťastia, pán riaditeľ!

Ing. Miloš Svoboda