Predstavujeme termíny stretnutí tematických skupín participatívneho rozpočtu a spôsob hlasovania

113

Participatívny rozpočet je súčasťou rozpočtovej politiky mesta Púchov od roku 2020. Ide o angažovanie sa obyvateľov pri prerozdeľovaní časti verejných zdrojov samosprávy. Cieľom participatívneho rozpočtu je demokratické, otvorené a spoločné využívanie financií z mestského rozpočtu pre zlepšenie mesta i komunity.

V uplynulom týždni sa stretli členovia Koordinačnej rady participatívneho rozpočtu, aby sa dohodli na harmonograme, programe a ďalších krokoch aktuálneho ročníka Participatívneho rozpočtu mesta Púchov na rok 2022. Koordinačná rada v zložení vedúcich oddelení mestského úradu, prerokovala a skontrolovala všetky náležitosti jednotlivých projektových návrhov. Celkovo bolo prijatých a doručených do podateľne MsÚ 7 návrhov s projektami, ktoré boli následne rozkategorizované do tematických skupín:

1. Zeleň v meste a verejné priestranstvá,

2. Aktívne občianstvo, komunitný rozvoj a celoživotné vzdelávanie,

3. Kultúra a kreatívny priemysel,

4. Šport, pohybové aktivity a zdravý životný štýl.

Momentálne sme vo fáze prípravy druhého diskusného fóra a prípravy následného hlasovania, ktoré sa uskutoční v priebehu mesiaca máj. Medzi najúspešnejšie návrhy s najviac hlasmi bude prerozdelených 6.000 eur z mestského rozpočtu. Maximálna výška financií na jeden projektový návrh je 2.000 eur.

Harmonogram participatívneho rozpočtu

Apríl 2022 – Administratívna kontrola podaných projektov, odstránenie nedostatkov predkladateľom, druhé diskusné fórum – verejné prerokovanie projektov – 28.4.2022 o 13:00 hod. v zasadačke MsÚ, technická príprava na hlasovanie.

3.5. – 17.5. 2022 – Písomné a on-line hlasovanie

Do 31.5.2022 – Zverejnenie výsledkov hlasovania

Jún 2022 – Uzatvorenie zmlúv

Júl – Október 2022 – Realizácia projektov

Do 15.11.2022 – Vyúčtovanie projektov

Oddelenie organizačné a vnútornej správy MsÚ