Hlavný hygienik apeluje na rodičov, ktorí nedali zaočkovať svoje deti

203

Osýpky sú jedným z najzávažnejších vírusových ochorení detského veku. Ich závažnosť spočíva najmä v častých komplikáciách, ako sú zápaly pľúc, priedušiek, uší a centrálneho nervového systému. Ochorenie patrí k najnákazlivejším prenosným ochoreniam a rýchlo sa šíri vzduchom najmä medzi neočkovanými skupinami obyvateľstva.

Epidemiologická situácia vo výskyte osýpok je v súčasnosti v Slovenskej republike naďalej priaznivá. Posledné domáce ochorenie bolo v Slovenskej republike zaznamenané v roku 1998 a posledné importované prípady osýpok na Slovensku boli hlásené v rokoch 2011 a 2012. Vzhľadom na nárast osýpok v poslednom období v krajinách Európy je import na naše územie možný z ktorejkoľvek krajiny, kde sa osýpky v súčasnosti vyskytujú. V prevencii platia všeobecné zásady osobnej hygieny a dôsledné vyhýbanie sa kontaktu s osobami chorými na akékoľvek prenosné ochorenie s respiračnými prejavmi a exantémom. Najúčinnejším preventívnym opatrením je očkovanie.

Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach bolo Klinikou infektológie a cestovnej medicíny UN L. Pasteura v Košiciach hlásené prijatie 25 ročného pacienta s trvalým bydliskom v Taliansku s podozrením na osýpky. Pacient bol následne hospitalizovaný a bola mu nasadená adekvátna terapia. Chorý študuje v rámci projektu na UPJŠ v Košiciach. Proti osýpkam očkovaný nebol.

Epidemiológovia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach vykonali včas všetky potrebné protiepidemické opatrenia na zabránenie vzniku epidémie a šírenia osýpok. Všetky osoby, s ktorými prišiel chorý do kontaktu, boli v deň nahlásenia ochorenia odoslané k ošetrujúcemu lekárovi na vyšetrenie a ich zdravotný stav je naďalej monitorovaný. Neočkované osoby boli odoslané k svojim praktickým lekárom za účelom očkovania proti osýpkam.

Pacient je po adekvátnej liečbe a v súčasnosti je už prepustený z ústavnej starostlivosti v dobrom zdravotnom stave do domácej liečby. Ochorenie malo ľahký priebeh bez komplikácii a pacient nie je v súčasnom období infekčný a nepredstavuje riziko šírenia ochorenia. Importovaný prípad osýpok v Slovenskej republike bude Úradom verejného zdravotníctva SR hlásený do Európskeho systému rýchleho varovania.

Pre zachovanie priaznivej epidemiologickej situácie vo výskyte osýpok je podľa odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie esenciálnou podmienkou dosiahnutie a udržanie vysokej zaočkovanosti proti osýpkam (95 % a viac) dvoma dávkami očkovacej látky. Po rokoch, kedy zaočkovanosť detskej populácie v Slovenskej republike dosahovala úroveň 98 % – 99 %, bol v ostatných rokoch zaznamenaný pokles zaočkovanosti v dôsledku odmietania povinného očkovania a antivakcinačných aktivít. Najúčinnejším preventívnym opatrením je očkovanie proti osýpkam.

Hlavný hygienik SR RNDr. MUDr. Ján Mikas: „Opätovne odporúčame rodičom, ktorí nedali zaočkovať svoje deti, aby kontaktovali príslušného pediatra a prediskutovali možnosť ich zaočkovania.“ Naďalej zdôrazňujeme, že z dôvodu možného importu osýpok z okolitých krajín, kde je v súčasnosti zaznamenaný výskyt osýpok, je na Slovensku v súčasnosti potrebná zvýšená ostražitosť zdravotníckych pracovníkov, najmä praktických lekárov pre deti a dorast a dospelých.

Zdroj: uvzsr.sk, ilustr. foto