Primátor Rastislav Henek reaguje na problematiku mestských nájomných bytov

1261
Primátor Púchova Rastislav Henek. Foto: PN

Ľudia vás súdia za rozhodnutia, ktoré ste urobili, ale nikto sa vás nepýta, aké ste mali možnosti

Áno, aj teraz musím hovoriť o mestských nájomných bytoch, pretože táto téma evidentne vzbudila pozornosť väčšiny kandidátov na primátora, ktorí sa momentálne tvária, akoby mesto túto tému už dlhú dobu neriešilo a nehľadalo celý ten čas možnosti, ako nájsť riešenie, ktoré by znamenalo možnosť ponechať byty nájomníkom, a to aj napriek tomu, že je to v rozpore s nájomnou zmluvou, zmluvou so Štátnym fondom rozvoja bývania a najmä s platnými zákonmi, ktoré som, podotýkam, nevymyslel ja. Je naozaj jednoduchšie chodiť medzi ľudí a sľubovať, ako im niekto iný pomôže, hoci iné riešenie momentálne neexistuje. Minimálne rok sa snažíme v komunikácii so ŠFRB nájsť iné možnosti, ale zatiaľ, bohužiaľ, iné neboli a nie sú.

Riešenie, ktoré by spočívalo v tom, že mesto začne z mestských peňazí, z mestského rozpočtu vyplácať úvery za byty nájomníkov, by jednoznačne znamenalo zastavenie všetkých rozbehnutých investičných akcií mesta, opráv a rekonštrukcií i samotnú plánovanú výstavbu nových nájomných bytov. Tento proces by však vyžadoval stanovisko občanov Púchova, resp. ich volených zástupcov k otázke, či súhlasia, aby z verejných prostriedkov bol splatený úver pre niekoľkých nájomníkov. Ako k tomu prídu ostatní Púchovčania, ktorí si vzali na kúpu svojho bytu v banke úver a tento musia 30 rokov splácať? Má mesto aj za nich zaplatiť úver?

Skutočnosť je, žiaľ, taká, že medzi nájomníkmi sú aj takí, ktorí sami vlastnia nehnuteľnosť vhodnú na bývanie a mestský byt prenajímajú tretej osobe.

Proces kontroly a vydokladovania splnenia podmienok nájmu prebieha vo všetkých obciach a mestách, v ktorých boli byty vystavané z prostriedkov ŠFRB, pričom občania týchto miest a obcí tento stav akceptujú. Je Púchov v tomto iný? Asi áno…

Podmienky užívania mestských bytov sú riadne stanovené zákonom, všeobecne záväzným nariadením mesta i nájomnou zmluvou, a preto nerozumiem, prečo ja mám byť zodpovedný za to, že nájomníkom osoba z bývalého vedenia mesta v minulosti prisľúbila a aj teraz populisticky sľubuje riešenia, ktoré sú v rozpore so zákonom. Je pre mňa nepochopiteľné, že dotknutí nájomníci sa touto osobou dajú opätovne ovplyvňovať a opäť veria planým sľubom a nie tomu, čo s danou osobou reálne v minulosti písomne podpísali.
Napriek všetkému týmto verejne deklarujem, že sa vrátime opätovne k rokovaniam so ŠFRB a pokúsime sa tento problém otvoriť a nájsť východisko. V blízkej dobe (podotýkam, nie počas celozávodnej dovolenky väčšiny nájomníkov, nakoľko ja viem, že potrebujú voľný čas stráviť s rodinou) zvolám stretnutie s dotknutými nájomníkmi za účasti zástupcov ŠFRB a verím, že tento problém prerokujeme a zvážime všetky alternatívy.

Som toho názoru, že vzhľadom k ohláseným kandidatúram na primátora je každému zrejmé, prečo sa táto situácia začala tak urgentne riešiť počas mojej dlhodobo plánovanej dovolenky s rodinou. Aj toto sú, bohužiaľ, situácie, ktoré nám pomôžu ukázať charakter a skutočný zámer osôb, ktorým ste v minulosti bezvýhradne dôverovali a podporovali ich v ich činnosti.

Vždy som sa snažil problém riešiť a nikdy som nedával plané sľuby. Už v minulosti som uviedol, že najideálnejšie riešenie je stavať byty tak, aby neboli financované výlučne z prostriedkov ŠFRB, ale aj z finančných prostriedkov mesta, čo by znamenalo zmenu podmienok nájomných zmlúv tak, aby neboli naviazané na finančný príjem nájomníkov. K tomuto budú smerovať aj v budúcnosti moje kroky.

K atakom voči mojej osobe v otázke prideľovania mestských bytov môžem len uviesť, že do daného procesu prideľovania bytov nezasahujem. Je riadne stanovený poradovník záujemcov – žiadateľov a komisia, ktorá rozhoduje o pridelení bytov. Ja nie som členom takejto komisie. Nikdy som nepridelil byt žiadnemu rodinnému príslušníkovi a ani som neuprednostnil iného žiadateľa, čo som už v minulosti preukázal. Vykonštruované kauzy však budú teraz zrejme na dennom poriadku až do komunálnych volieb.

Nechcem, na rozdiel od ohlásených kandidátov na primátora, polarizovať občanov a vyzývať žiadateľov o mestský byt, aby prišli a domáhali sa svojich práv na verejných stretnutiach.
Verím, že dospejeme spoločne k záveru, ktorý bude akceptovateľný pre všetky zúčastnené strany a zároveň bude dodržaný zákon.

 

Ako môžem pomôcť oklamaným a podvedeným nájomníkom?

Dňa 13. 7. 2018 bola na Mestský úrad v Púchove doručená výzva na zvolanie verejného zhromaždenia k otázke nájomných bytov, ktorých výstavba bola realizovaná z finančných prostriedkov ŠFRB.

Táto otázka je natoľko dôležitá, že na jej vyriešenie je potrebné odkomunikovať ešte jednu dôležitú alternatívnu možnosť s kompetentnými orgánmi, kde mám spolu s mojím tímom dohodnuté stretnutie v prvý augustový týždeň. Až po tomto rokovaní bude mať zmysel predostrieť následné možné riešenie alebo možnosti vyriešenia daného problému.
Nechcem robiť z toho predvolebné divadlo tak, ako tomu bolo doposiaľ, lebo som si vedomý, že vec treba pragmaticky vyriešiť. A to tak, aby nebol porušený zákon a zároveň, aby sme pomohli dotknutým nájomníkom tak, aby sa ostatní Púchovčania nemuseli finančne skladať na toto klamstvo z minulosti. Preto ihneď po rokovaní zvolám mestské zastupiteľstvo v termíne do 13. 8. 2018. Verím, že s návrhom tohto posledného riešenia, ktoré bude odkonzultované s kompetentným orgánom, nájdeme cestu ako daný problém vyriešiť.

Mgr. Rastislav Henek
primátor mesta Púchov