Mestské zastupiteľstvo bude o mestských nájomných bytoch rozhodovať v auguste

202
Foto: PN

Problémy s mestskými nájomnými bytmi, ktoré riešili poslanci na svojom zasadnutí koncom júna, neboli vyriešené ani v nasledovných dňoch.

Viceprimátor Roman Hvizdák, ktorý zastupoval dovolenkujúceho primátora Rastislava Heneka, zvolal zasadnutie Mestského zastupiteľstva Púchov (MsZ) v mimoriadnom termíne na 9. júla 2018. Urobil tak na podnet žiadosti zástupcu nájomníkov mestských nájomných bytov na Moyzesovej a Moravskej Mariána Hudeca zo dňa 26. júna 2018, s ktorou sa svojimi podpismi stotožnilo sedem poslancov MsZ.

V programe tzv. mimoriadneho MsZ bolo naplánovaných päť bodov: 1. Výzvy na vypratanie nájomných bytov zaslané primátorom Rastislavom Henekom ich platiacim nájomníkom a postup mesta voči neplatičom v nájomných bytoch, 2. Uzavretie zmlúv so ŠFRB a platiacimi nájomníkmi mestských bytov, 3. Úprava rozpočtu mesta Púchov, 4. Rôzne a 5. Interpelácie poslancov.

Zvolané zasadnutie MsZ sa nakoniec nekonalo, pretože kvôli nedostatočnému počtu prítomných poslancov nebolo uznášaniaschopné. Rokovania sa zúčastnilo len osem poslancov z devätnástich: viceprimátor Roman Hvizdák, Jarmila Andreánska, Cyril Crkoň, Irena Kováčiková, Miroslav Kubičár, Rudolf Marman, Ivan Sadloň a Hedviga Šulcová.

Oficiálne stanovisko skupiny poslancov, ktorá sa ospravedlnila z účasti na tzv. mimoriadnom MsZ, redakcii Púchovských novín zaslal poslanec Lukáš Ranik:
„Vážení občania mesta, vážení kolegovia a kolegyne poslanci MsZ!
Dolu podpísaná skupina poslancov MsZ Púchov sa ospravedlnila z účasti na MsZ konaného dňa 9. 7. 2018 z nasledovných dôvodov:
Mestské zastupiteľstvo je napriek upozorneniam zo strany členov poslaneckého klubu, zvolané v hrubom rozpore s Rokovacím poriadkom. Ako napríklad:

a) materiály k bodom zastupiteľstva musia poslanci obdržať min. 3 dni pred MsZ. Dodnes žiadne materiály k jednotlivým bodom neexistujú.
b) materiály finančného charakteru (zmena rozpočtu) musí prerokovať ekonomická komisia mesta Púchov, nič také sa v tomto prípade neudialo.

Dolu podpísaná skupina poslancov sa odmieta zúčastniť Mestského zastupiteľstva, ktoré nič nerieši, dáva priestor ľuďom, ktorí sa chcú na situácii ľudí, ktorí dostali výzvu na uvoľnenie bytu priživiť, falošnými sľubmi a skresľovaním skutočností si berú nespokojných občanov ako rukojemníkov pre ich mocenské chúťky.
Dolu podpísaná skupina poslancov pozýva občanov Púchova na mimoriadne zastupiteľstvo, ktoré zvoláme začiatkom augusta, na ktorom budú predložené materiály, ktoré prerokovali nielen odborné komisie, schválila ich Mestská rada, ale budú pozvaní na rokovanie zastupiteľstva aj zástupcovia Ministerstva dopravy a Štátneho fondu rozvoja bývania.“

Pod týmto stanoviskom bol uvedený zoznam mien deviatich poslancov MsZ Púchov: Lukáš Ranik, Peter Bílik, Daniel Lako, Pavel Melišík, Viliam Bršiak, Roman Špaček, Peter Žiačik, Miroslav Bučko, Ivan Kubiš.

V pondelok 23. júla bol na webovej stránke mesta Púchov zverejnený program zastupiteľstva, ktoré primátor zvolal na 13. augusta.
-r-

MsZ, 13. 8. 2018 (pondelok) 
Divadlo Púchov, Hoenningovo nám. 2002
Program MsZ od 9.00 hod.

 1. Kontrola plnenia uznesení z posled. dvoch MsZ Púchov
 2. Správa z preverenia vykonávania základnej finančnej kontroly
 3. Návrh – VZN č. 3/2018 o organizácii miestneho referenda v meste Púchov
 4. Návrh na určenie počtu voleb. obvodov a počtu poslancov Mestského zastupiteľstva v Púchove – volebné obdobie 2018 – 2022
 5. Návrh rozsahu výkonu funkcie primátora Mesta Púchov na funkčné obdobie 2018 – 2022
 6. Návrh – Úprava rozpočtu mesta Púchov – august 2018
 7. Návrh – Podmienky udelenia súhlasu vlastníka pozemkov k územnému konaniu uloženia optických káblov – 2. etapa – doplnenie
 8. Predaj, kúpa
 9. Nájom
 10. Rôzne
  Program MsZ od 15.00 hod.
 11. Výzvy na vypratanie nájomných bytov zaslané primátorom R. Henekom ich platiacim nájomníkom a postup mesta voči neplatičom v nájomných bytoch
 12. Uzavretie zmlúv so ŠFRB a platiacimi nájomníkmi mestských bytov
 13. Úprava rozpočtu Mesta Púchov
 14. Diskusia a interpelácie