Primátorka mesta zvolala zastupiteľstvo

294

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva Púchov sa uskutoční dňa 11. júna 2019 (utorok) o 13:30 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu Púchov s programom:

1.  Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

2.  Žiadosť na hlavnú kontrolórku mesta vykonať kontrolu hospodárenia, mimo schváleného plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019, v spoločnosti Púchovská kultúra, s. r. o. Púchov

3.  Návrh – Schválenie odvolania a menovania konateľa Púchovská kultúra, s. r. o. Púchov

4.  Návrh – Predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu za účelom realizácie projektu: „Oprava strechy požiarnej zbrojnice DHZ Púchov“

5.  Návrh – Predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu za účelom realizácie projektu: „Zníženie dopravnej nehodovosti na území Mesta Púchov“

6.  Rôzne

7.  Interpelácie

Zdroj: MsÚ Púchov