Prínosy pracovného stretnutia primátorov a starostov v Považskej Bystrici pre naše mesto

94

Pod záštitou riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica Ing. Jána Haranta sa uskutočnilo vo štvrtok 30.01.2020 v priestoroch úradu už pravidelné pracovné stretnutie primátorov miest a starostov obcí.

Predmetom pracovného stretnutia bolo poskytnúť predstaviteľom miest a obcí, ktorí sú zároveň zmluvnými partnermi úradu, najaktuálnejšie informácie z legislatívy, tak aby ich mohli operatívne zakomponovať do svojej činnosti v rámci verejnej správy. Každý účastník seminára obdržal na začiatku stretnutia pracovnú zložku, ktorá obsahovala dôležité údaje a dokumenty, ktoré uľahčujú starostom a primátorom komunikáciu s ich občanmi z obce a mesta, ktorí sú zároveň uchádzačmi o zamestnanie alebo len poberateľmi pomoci v hmotnej núdzi.

Cieľom pracovného stretnutia bolo poukázať aj na pozitívne príklady praxe pri výkone aktivačných činností a poukázať na prínos aktivačných prác pre mestá a obce. Zároveň boli vyzdvihnuté Národné projekty, ktoré sú obecnými a mestskými úradmi veľmi žiadané a využívané.

Zapojenie sa do projektov z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny a využívanie aktivačných pracovníkov je veľkým prínosom aj pre naše mesto. Fungovanie mestského zariadenia „Veci za úsmev“ je zabezpečené predovšetkým aktivačnými pracovníkmi – aktuálne sú to štyria, ktorých dopĺňajú dobrovoľníci. Aktivačných pracovníkov využívajú mestské materské školy, ktoré si takto zabezpečujú pravidelnú údržbu dvorov, trávnikov a interiérov pravidelným utieraním prachu, vysávaním, umývaním dlážok, atď. Aktivační pracovníci sú zapojení aj do údržby verejných priestranstiev v spolupráci s Podnikom technických služieb mesta – aktuálne v mesiaci február je zapojených 11 aktivačných pracovníkov. Aj samotný Mestský úrad v súčasnosti využíva dve aktivačné pracovníčky.

Aktivačné práce nie sú pre nás len prínosom v podobe aktivačných pracovníkov, ale aj v podobe možnosti nákupu osobných ochranných prostriedkov, náradia a materiálu, ktoré môžeme nakúpiť pre aktivačných pracovníkov a ktoré sú nám refinancované z úradu práce. Túto možnosť poskytujú tri projekty, pričom túto pomoc využívame takmer každý mesiac.

Začiatkom januára tohto roku sme sa zapojili do nového projektu z úradu práce s názvom „Pomôž svojej obci“. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené projekty, do ktorých sme momentálne zapojení aj s počtom aktivačných pracovníkov:

Najväčší záujem či už zo strany mesta, ale aj zo strany uchádzačov je o dobrovoľnícku službu, keďže tá ponúka najviac finančných prostriedkov aj pre mesto aj pre uchádzačov. Nevýhodou tohto projektu je, že trvá len 6 mesiacov a ďalej už uchádzač nemôže na ňom pokračovať. Momentálne máme najviac uchádzačov na paragrafe 12, čo je spôsobené aj tým, že na ňom môžu byť zaradení nepretržite bez prestávky.

Oddelenie organizačné a vnútornej správy MsÚ Púchov