Profesor Sergey Kurta: FPT v Púchove má vynikajúce prístrojové vybavenie

441

Na Fakulte priemyselných technológií v Púchove, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (FPT TnUAD) v týchto dňoch končí svoju dvojmesačnú vedeckú stáž významný vedec z Ukrajiny prof. Ing. Sergey Kurta, DrSc. Pri tejto príležitosti sme ho požiadali o rozhovor.

Profesor Sergey Kurta pracuje na Katedre organickej a analytickej chémie Prírodovedeckej fakulty Podkarpatskej národnej Univerzity Vasila Štefanika v Ivano-Frankovsku na Ukrajine. Pochádza z mesta Kałusz, Iwano-Frankovský región Ukrajina. Na Slovensko pricestoval v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky Slovenskej akademickej informačnej agentúry (SAIA) pre mobility vysokoškolských pedagógov.

Prečo ste si vybrali práve FPT v Púchove?

Na spoluprácu som oslovil viaceré slovenské univerzity, ktoré majú študijný a vedecký program podobný programu, ktorému sa venujeme na Ukrajine. Nakoniec to bola práve FPT v Púchove s ktorou som približne pred rokom nadviazal kontakt na spoluprácu prostredníctvom byvalého dekana prof. Ing. Jána Vavra, PhD. a 6. februára 2017 som pricestoval na dvojmesačnú vedecko-pedagogickú stáž na FPT.

Aké predmety vyučujete na Ukrajine?

Na Ukrajine pôsobím na Katedre organickej a analytickej chémie Prírodovedeckej fakulty, ktorá má široký vedecko-pedagogický záber: organická chémia, biochémia a agrochémia, ochrana a technika životného prostredia a pod., čiže fakulty, katedry a študijné programy majú podobné zameranie ako FPT v Púchove.

Akému výskumu ste sa venovali na FPT?

FPT v Púchove má vynikajúce prístrojové vybavenie na prípravu a modifikáciu polymérov a kompozitov, na skúmanie ich štruktúry a vlastností. Počas stáže sa venujem environmentálnym témam ako využitie odpadov z recyklácie (tapety, celulóza, PVC, tetrapaky) a skúmaním fyzikálno – mechanických vlastností kompozitov pripravených s prídavkom odpadov z PVC. Zaoberám sa aj výskumom prírodných polymérnych kompozitov s minerálnymi hnojivami, ktorými sa upravujú semená (pšenica, kukurica, ryža, slnečnica) pred sejbou. Ďalej spolu s kolegami z FPT skúmame štruktúru, spektrálne a termické vlastnosti prírodných polymérov, ktoré sú použité na výrobu uvedených kompozitov (napr. škrob, sacharóza), a tiež chemický proces karamelizácie prírodných produktov: cukor, káva, med.

Aké prístroje ste využívali na FPT?

Najmä prístrojové vybavenie z Centra pre diagnostiku a testovanie materiálov CEDITEC a to elektrónový mikroskop, IČ spektrometer, EDX – analyzátor, prístroje na termickú analýzu DMA a DSC, analyzátor veľkosti nanočastíc, univerzálny trhací stroj a mikrovlnný reaktor pre izotermické procesy v prírodných polyméroch.

Ako prebiehala vaša vedecká stáž na FPT?

S odborníkmi z FPT v Púchove riešime spoločné témy v oblasti spracovania a recyklácie odpadov, v oblasti výskumu polymérov, prípravy kompozitov s celulózou a polymérmi na báze PVC a iné. Pre študentov a pedagógov som odprezentoval výsledky z výskumu, ktorému sa venujem v rámci tém prednášok: 1. Vývoj čistých technológií separácie a recyklácie kombinovaných odpadov papiera a polymérov, 2. Polymérny kompozit tvoriaci film na povrchu osív s použitím minimálneho množstva hnojív pre agrochemické technológie pred sejbou, 3. Monitorovanie čistoty ovzdušia v karpatskom regióne Ivano-Frankovskej oblasti na Ukrajine. Spolu so študentmi a pedagógmi som sa zúčastnil niekoľkých exkurzií napr. v Continental Matador Rubber, Johnson Controls, na Zbernom dvore TS mesta Púchov a pútavej exkurzie v sklárskej spoločnosti RONA, a.s. v Lednických Rovniach s prehliadkou vzorkovne produktov v historickom kaštieli.

Ako sa Vám páči mesto Púchov?

Púchov je malé veľmi pekné európske mesto. Veľmi dobre sa tu cítim, dobre sa tu pracuje aj oddychuje. Podmienky pre vedu, výskum a pedagogiku na fakulte sú vynikajúce. V Púchove sú mnohé športoviská, wellness centrum a blízko sú kúpele Nimnica, ktoré často navštevujem. Pretože aj doma na Ukrajine rád relaxujem pri plávaní, v saune, mám rád turistiku. V kúpeľoch je liečivá minerálna voda, ktorá mi zachutila a denne ju užívam. Dobre sa cítim aj medzi kolegami na FPT, s ktorými sa dobre spolupracuje. Spoločne sme boli na slovenskom filme vo vašom novom kine, na Beániách fakulty v Lednických Rovniach, navštívil som múzeum Púchovskej kultúry v Župnom dome, pútnické miesto Kríž Butkov a krásnu prírodu s výhľadom sme obdivovali na turistike na Vršatci. Samozrejme som ochutnal domácu špecialitu Kočkovskú babu, ktorú pripravili kolegovia a výborné slovenské vína.

Čo môže ponúknuť vaša domovská fakulta našej FPT?

Naša prírodovedecká fakulta Podkarpatskej národnej Univerzity Vasila Štefánika môže ponúknuť spoluprácu na spoločných projektoch napr. Horizont 2020, prípadne v iných európskych a medzinárodných projektoch, ktorých sa zúčastňuje. Najdôležitejšia spolupráca na projektoch je v oblasti úpravy a recyklácie priemyselných a komunálnych odpadov na báze polymérov z obsahom celulózy, PVC, tetrapakov a iné. Prírodovedecká fakulta Podkarpatskej národnej Univerzity Vasila Štefánika má záujem o spoluprácu s FPT v Púchove formou umožnenia časti inžinierskeho štúdia pre našich študentov na FPT v Púchove. Štúdium na FPT v Púchove, TnUAD v Trenčíne je pre našich študentov atraktívne pre ponúkané študijné programy a pre možnosť získať titul európsky inžinier (EUR ING). O možnosti takejto spolupráce sa rokuje a dúfam, že bude pozitívnym prínosom pre obe univerzity a pre študentov.

Zdroj: FPT TnUAD