Projekt „Komplexná multidisciplinárna starostlivosť poskytovaná deťom v materských školách“

948

Pilotný projekt „Komplexná multidisciplinárna starostlivosť poskytovaná deťom v materských školách“ má za sebou takmer rok. Autorka projektu a riaditeľka odborného centra SCSPP neziskovej organizácie HELP-DYS PaedDr. Jana MARTINKOVÁ o Projekte hovorí:

Naša nezisková organizácia, ktorej cieľom je poskytovať verejnoprospešné činnosti v oblasti vzdelávania detí a mládeže so špeciálnymi potrebami je špecializovaná na poruchy učenia, správania, logopedickú starostlivosť, a pod. V rámci Projektu poskytuje deťom už v predškolskom veku, teda v materských škôlkach, komplexnú multidisciplinárnu starostlivosť, ktorá zahŕňa logopedickú, psychologickú a špeciálno-pedagogickú starostlivosť. Komplexná multidisciplinárna starostlivosť zahŕňa komplexnú diagnostiku, vypracovanie terapeutického plánu zostaveného podľa potrieb konkrétneho dieťaťa, zohľadňujúc pritom presne jeho špecifiká. Následne nastupuje systematická práca s dieťaťom priamo v MŠ, až po elimináciu, prípadne až po úplné odstránenie daného problému.

Kto poskytuje starostlivosť deťom v MŠ v rámci tohto projektu?

Odbornú komplexnú starostlivosť deťom v materských školách realizuje tím viacerých odborníkov. Vstupné, kontrolné i záverečné diagnostiky priamo v MŠ zabezpečuje špeciálny pedagóg, psychológ i klinický logopéd. Priamu intervenciu s deťmi v škôlkach realizujú špeciálny pedagógovia a logopéd. V prípade, ak rodič potrebuje pomoc vo forme konzultácie, alebo priamo psychologické vyšetrenie svojho dieťatka pred vstupom do základnej školy, prípadne terapiu, táto sa v rámci projektu nerealizuje v MŠ, ale v našej poradni.

V rámci Projektu nám Veľmi dobre funguje spolupráca s PhDr. Krasulovou, dlhoročnou klinickou psychologičkou, ktorá je tiež Súdna znalkyňa v oblasti psychológie. Rovnako dobrá je i spolupráca s PaedDr. Sartoryovou – klinickou logopédkou v Púchove. Obe odborníčky sú dlhoročné profesionálky vo svojich odboroch.

Z akých prostriedkov je financovaný tento projekt?

Celý projekt financovania je vzhľadom na skutočnosť, že naše Centrum je zaradené do siete škôl a školských zariadení MŠ SR kombináciou prostriedkov z dotácie Mesta Púchov, čo v roku 2017 predstavovalo sumu 14.400 Eur. Mesačne to predstavovalo 1.600 Eur (obdobie od 4 – 12/2017). Na rok 2018 máme od mesta Púchov schválenú dotáciu vo výške 20.400 Eur, do 8/2018 to mesačne predstavuje 2.550 Eur. Zvyšok je financovaný zo zdrojov, ktoré dostáva Centrum na svoju činnosť na daný kalendárny rok, ako aj z iných najmä sponzorských príspevkov, ktoré si naše Centrum zabezpečuje.

Sú tieto dotácie dostatočné, resp. pokrývajú celý rozpočet?

Čo sa týka dotácie zo strany mesta Púchov, tak tieto sú dohodnuté do konca augusta tohto roku. Dotácie z MŠ sú dané na rok dopredu, takže už teraz vieme, s akou sumou môžeme počítať.

Ako by ste zhodnotili priebeh Projektu a aké sú ohlasy rodičov?

Keď sme pred rokom Projekt mestu Púchov a zastupiteľstvu predkladali, nevedeli sme aký bude záujem zo strany rodičov. Dúfali sme však, že by sa do neho mohlo zapojiť aspoň 30 detí a budeme s nimi pracovať 4-krát do mesiaca, alebo 60 detí, s ktorými budeme pracovať 2-krát mesačne. No už pri prvých diagnostikách pred rokom sa do Projektu prihlásilo 133 detí zo všetkých MŠ, následne nás počas roku kontaktovali ďalší rodičia, pričom dnes pracujeme so 159 deťmi. S niektorými pracuje len logopedička, s niektorými špeciálna pedagogička, no niektoré deti sú prihlásené na obe intervencie. Tie deti, ktoré potrebujú pomoc psychológa chodia do poradne.

Samozrejme, že nás zaujímala i spätná väzba zo strany rodičov, preto sme zisťovali ohlasy v MŠ a boli jednoznačne pozitívne. Teší nás pozitívna odozva rodičov i riaditeliek MŠ, bez ktorých by realizácia Projektu nebola možná.

Čo si myslia odborníci o prebiehajúcom Projekte?

PhDr. Magda KRASULOVÁ, klinický psychológ: „Spolupráca so SCŠPP, HELP-DYS, s jej riaditeľkou Dr. Janou Martinkovou v Púchove trvá už niekoľko rokov. Kombinácia poradenského centra a mojej ambulancie je zmysluplná, napriek tomu že jej sídlo je v Novom Meste nad Váhom. V praxi sa často totiž stáva, že ak ma dieťa vážnejší problém, treba hľadať a riešiť problém i v rodine. Práve rodičia svojim prístupom k dieťaťu, kooperáciou, pozitívnym vnímaním i malých pokrokov a najmä vzájomnou dôverou výrazne pomáhajú celému procesu. Všetci vieme aká je dôležitá v zdravej spoločnosti rodina. Dostávame v nej všetko čo k harmonickému žitiu potrebujeme – lásku, pocit bezpečia, pochopenie, úctu i rešpekt. Ak má problém jeden člen rodiny, nevynímajúc dieťa, má problém celá rodina. Je to ako prepojená nádoba. Nie je tajomstvom, že problémy detí veľakrát začínajú aj končia v rodine. A tu je priestor a miesto pre našu spoluprácu s HELP–DYS.

Ak sa v mojej ambulancii objaví dieťa s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi poruchami neváham kontaktovať naslovovzatých odborníkov v špecializovanom centre HEPL–DYS Púchov. Okrem spolupráce na Projekte spoločne s týmto poradenským centrom poskytujeme i psychologické a špeciálno-pedagogické služby i pre stredné školy v Trenčianskom kraji, za všetky spomeniem len Strednú umeleckú školu v Trenčíne, kde spoločne s PaedDr. Martinkovou priamo na škole poskytujeme potrebné odborné služby.“

PaedDr. Marie SARTORYOVÁ, klinický logopéd: „V predškolskom období je u detí nevyhnutné rozvíjať v reči ako artikuláciu, tak i verbálnu schopnosť, pohotovosť a celkové naratívne schopnosti. Tieto faktory sú dôležitým predstupňom pre následné osvojovanie čitateľských zručností a schopnosti porozumenia textu na prvom stupni základnej školy. Na základe týchto faktov možno vidieť v akej miere je dôležitá kvalitná kooperácia viacerých odborníkov – ako je klinický logopéd, špeciálny pedagóg a psychológ pri rozvíjaní všetkých psychických procesov u detí predškolského veku. A práve v tomto projekte sa podarilo využiť komplexnú senzomotorickú stimuláciu na vybudovanie základov pre následnú logopedickú terapiu v klinickej praxi, v ambulancii.“

Mgr. Ivana LAŠOVÁ, psychológ SCŠPP, HELP-DYS: „Psychologická starostlivosť, ktorú zahŕňa projekt určený deťom v materských školách, je zameraná na diagnostiku a podporu myslenia, pamäte, pozornosti a celkovej podpory konkrétnych deficitov osobnosti dieťaťa. V rámci projektu zisťujeme i úroveň intelektových schopností detí v ranom a predškolskom veku s cieľom včasne a objektívne vyhodnotiť aktuálny stav dieťaťa, aby sme vedeli predchádzať, eliminovať a zmierňovať negatívne dopady na celkový vývin a neskôr na celkovú úspešnosť dieťaťa v škole i v živote.

Najnovšie je možné v našom centre určiť úroveň intelektových schopností i deťom od 2,5 rokov, ktoré majú problémy, resp. istý hendikep v jazykovej, rečovej či komunikačnej oblasti. Ide napríklad o deti s poruchami sluchu, reči, s autizmom, deti s problémami v sociálnom vývine a pod. Psychologická starostlivosť sa realizuje pomocou individuálnych stretnutí v priestoroch nášho centra a hlavným cieľom je pomôcť dieťaťu v zdravom a harmonickom vývine všetkých psychických funkcií. Nevyhnutná je aj spolupráca s rodičmi, ktorým poskytujeme poradenské konzultácie a pomáhame im zorientovať sa v množstve informácii o vývine dieťaťa i v tom, ako ďalej nasmerovať výchovu a vzdelávanie dieťaťa.“

Mgr. Kristína SALAJOVÁ, špeciálny pedagóg: „Cieľom špeciálno-pedagogickej intervencie v MŠ je starostlivosť a podchytenie deficitov u detí predškolského veku, ako i príprava na vstup do školy v rámci grafomotoriky, rozvoja verbálnej stránky, pozornosti, sluchového, zrakového vnímania, sociálnej komunikácie a celkového kognitívneho myslenia. Intervencie sú realizované hravou formou, preto deti nemajú pocit, že sa učia, ale hrajú, čo ich napĺňa pozitívnymi pocitmi a motiváciou cez rôzne zábavné pracovné listy a rôzne hry, ako i iné techniky. Pokroky niekoľkomesačnej práce sú už viditeľné napr. u detí ktoré nezvládali predtým držať ceruzku, deti, ktoré boli utiahnuté, málo hovoriace sa rozvinula spontánna sociálna komunikácia, samostatnejšie sa zapájajú do činnosti. U viacerých pozorujeme i rozvoj verbálnej stránky, viaceré deti sa zlepšili i v slovnej zásobe, výslovnosti a skloňovaní slov, prejavujú tiež väčšiu sústredenosť… Spolupráca s materskými škôlkami je veľmi dobrá a tešia nás veľmi dobré ohlasy od rodičov detí.“

Petra JÁNOŠKOVÁ, logopéd: „Logopedická intervencia je zameraná najmä na nápravu nesprávnej artikulácie hlások. Vyvodzovanie, fixácia a automatizácia hlások prebiehajú prostredníctvom zábavných a motivačných činností, ktoré vychádzajú zo záujmu detí. Zároveň prostredníctvom jednotlivých úloh rozširujeme slovnú zásobu detí, rozvíjame gramatický cit a schopnosť narácie príbehov, čo sú dôležité predpoklady pre vstup do školy.“

Riaditeľky materských škôl Projekt hodnotia kladne

MŠ Chmelinec – Danka Černičková: „Naša MŠ je veľmi spokojná, že mesto podporuje projekt pre deti predškolského veku. Z našej MŠ sa ho zúčastňuje 37 detí. Chodí k nám špeciálny pedagóg a logopedička. U rodičov je veľmi dobrý ohlas na tento projekt ktorý sa uskutočňuje počas doobedia v MŠ, lebo nemusia vymeškávať z práce.“

MŠ 1. mája 1348/28 – Jana Kovárová: „Prebiehajúci projekt hodnotíme kladne. Intervencie sa uskutočňujú pravidelne podľa harmonogramu. Intervencií sa zúčastňuje 16 detí z materskej školy. Za dobu prebiehajúcich intervencií sme sa stretli len s kladnými ohlasmi zo strany rodičov a pedagogičiek. Školská legislatíva jednoznačne vymedzuje v zákone o výchove vzdelávaní potrebu logopedickej a špeciálno-pedagogickej činnosti v rezorte školstva. Sme s prebiehajúcim projektom spokojné a veríme, že bude i naďalej zdarne pokračovať.“

MŠ Požiarna 1291 – Mgr. Jarmila Rolincová: „Projekt vykazuje veľmi dobrú činnosť už druhý školský rok. V materskej škole sme začínali s 10 deťmi. Na žiadosť rodičov bolo dodiagnostikovaných ďalších 16 detí, následne sa prihlasovali ďalšie deti.  Do projektu je v súčasnosti zapojených 37 detí. Priama práca s deťmi sa uskutočňuje pravidelne, priamo v prostredí materskej školy. Do materskej školy chodí logopéd a špeciálny pedagóg. Rodičia si túto činnosť pochvaľujú, lebo nemusia s deťmi nikam chodiť a brať si v práci voľno. Spolu s rodičmi máme aj my, pedagógovia účinnú spätnú väzbu. Deťom sa aktivity odborníkov veľmi páčia a aktívne sa do nich zapájajú. Bolo by vhodné v projekte pokračovať a úspešne ho dokončiť.“

MŠ Požiarna 1292 – Katarína Tomanová: „Vyjadrujem kladné a podporné stanovisko k projektu: Kompletná multidisciplinárna starostlivosť v materských školách. Tento projekt sa naplno rozbehol v školskom roku 2017/2018. Sú v ňom zaradené deti, ktoré potrebujú odbornú pomoc. Rodičia sú spokojní a ocenili pomoc s vytvorením takéhoto kvalitného projektu pre deti predškolského veku. Záujem rodičov bol veľký, lebo boli radi, že nemusia chodiť so svojim dieťatkom do poradne (a oni môžu naďalej pracovať), ale poradňa chodí do materskej školy.

Deti pracujú podľa vytvoreného harmonogramu – návšteva 1x za mesiac logopédia, 1x za mesiac práca so špeciálnym pedagógom, úlohu na doma majú vo svojom pracovnom zošite, ktorý si berú domov a v deň práce si ho prinesú. Ďalší termín majú vždy zapísaný v tomto zošite. Rodičia vedia čo majú doma robiť a kedy je ďalšia hodina nácviku. V prípade, že dieťatko nie je v materskej škole z dôvodu choroby, tieto intervencie má nahradené v iný deň.

V našej škôlke je zapojených 18 detí, z toho 11 detí logopédia a 7 detí špeciálna psychologička, z toho 2 deti sú na obidve intervencie. Elokované pracovisko Komenského 50 – je zapojených 22 detí, z toho 4 deti logopédia a 18 detí špeciálna psychologička, z toho sú 4 deti na obidve intervencie.“

MŠ Nosice –Alena Antalová:S úctou dávam na vedomie, že do projektu „Komplexná multidisciplinárna starostlivosť deťom v MŠ“ je  z MŠ Nosice  zapojených 5 detí. V materskej škole boli a stále sú rodičom k dispozícii žiadosti i tlačivá k danému projektu, postupne sa skontaktovali s p. PaedDr. Martinkovou telefonicky i návštevou priamo v poradni, kde boli poučení, že ide o komplexnú odbornú starostlivosť. Rodičia sa predovšetkým zamerali na logopedickú starostlivosť pod vedením klinického logopéda p. PaedDr. Sartoryovej. Od decembra 2017 pracuje jeden krát do mesiaca  individuálne  s deťmi Mgr. Salajová, rodičia sú o termíne vopred informovaní a následne oboznámení s postupom a napredovaním ich detí. Prácu na doma majú vyznačenú v zošitoch, ktoré slúžia ako spätná väzba. Rodičia sú spokojní, nakoľko nemusia tieto vyšetrenia absolvovať v čase svojich pracovných povinností a vedia, že je o ich deti dobre postarané“.

MŠ Mládežnícka – Daniela Valentínyová: „Na projekte Komplexná multidisciplinárna starostlivosť deťom v MŠ sa z našej materskej školy zúčastnilo 6 detí. Rodičia sú spokojní s prístupom, aj vyšetrovaním špeciálno-pedagogických odborníkov. Deti z tejto MŠ chodia na intervencie do poradne.“

ZŠ s MŠ Slovanská 23 – Dana Kovalová (zástupkyňa riad.): „Do projektu sa zapojilo 18 detí, ktoré túto odbornú pomoc potrebujú, rodičia detí sú spokojní, uvítali i skutočnosť, že činnosť s deťmi sa uskutočňuje priamo v MŠ.“

Vyjadrenia niektorých rodičov k Projektu

„Ako mama troch malých detí, som s veľkým nadšením privítala možnosť na zaradenie mojich detí do projektu s názvom Komplexná multidisciplinárna starostlivosť poskytovaná deťom v MŠ. Z môjho pohľadu je veľkým prínosom, že špeciálny pedagóg, ako aj logopéd, navštívia detičky v zázemí ich škôlky. Deti sú v tomto, pre nich už známom prostredí, kľudnejšie a uvoľnenejšie. Pre mňa, ako mamu, ktorá už chodí do práce, je táto možnosť veľkou úsporou času, keďže je o deti postarané v rámci každodennej návštevy škôlky. Netreba deti nikam dodatočne vodiť na cvičenia, a nemusia vynechávať škôlkarské aktivity. Ja nemusím odbiehať z práce, prípadne si ju dodatočne nadrábať. Do starostlivosti špeciálneho pedagóga a logopéda, sú zaradené dve moje deti, dcérka 3 r. a syn 5 r. Najmä na synovi je viditeľný posun k lepšiemu, hlavne v oblasti výslovnosti a motoriky. Dcérka sa zase vždy teší na obrázky, ktoré dostávajú ako prácu na doma a následné pozitívne hodnotenie vo forme nálepiek a pochvaly. Sme veľmi vďační za to, že milé pani pedagogičky sa láskyplne venujú všetkým detičkám a pomáhajú im zlepšovať ich kompetencie a zručnosti. Privítala by som, keby projekt pokračoval aj nasledujúce školské roky.“ (Ing. Daniela Paliesková, mama detí na MŠ Požiarna)

„Touto cestou by som sa chcela poďakovať všetkým pracovníčkam centra HELP- DYS za príkladnú odbornú starostlivosť, ktorú poskytujú našim deťom v MŠ a ZŠ Slovanská pri pravidelných návštevách našich predškolákov v školskom roku 2017/2018 v odboroch klinický logopéd, špeciálny pedagóg a psychológ. Veľké ďakujem im patrí za ich trpezlivosť, odborné znalosti a ľudský prístup pri práci s našimi deťmi, ale aj odporúčania a postrehy, ktoré nám rodičom po každej návšteve diskrétne podávali písomnou formou, aby sme mali spätnú väzbu, či naše dieťa napreduje, alebo je potrebné intenzívnejšie sa doma povenovať dieťaťu v niektorej už zo spomínaných oblastí. Všetky sedenia s odborníkmi prebiehali nenásilne, hravou formou. Aj keď som toho nebola priamo sama účastná, vychádzam z toho, čo mi doma sprostredkovala moja dcéra Natália. Veľmi by som si priala, aby tento projekt pokračoval v našej MŠ aj v budúcnosti. Aby aj ďalšie deti dostali rovnakú možnosť ako moja dcéra Natália, predovšetkým v predškolskej príprave absolvovať sedenia – cvičenia s klinickým logopédom, špeciálnym pedagógom či psychológom, ktorý každý jeden z nich môže byť každému rodičovi veľmi nápomocný pri príprave dieťatka na školskú dochádzku a možno upozorní na problémy, ktorých si samotný rodič nie je vedomí alebo si s nimi sám nevie dať rady. Ešte raz ďakujem za prejavenú snahu nám deťom i rodičom pomôcť a správne nás nasmerovať.“ (mama 5-ročnej Natálky, MŠ Slovanská)

„Súkromné centrum špeciálno–pedagogického poradenstva, Help–Dys navštevujeme s našim synom Matejkom od začiatku pôsobenia v meste Púchov. Práca celého kolektívu pod vedením pani riaditeľky PaedDr. Martinkovej je na veľmi vysokej odbornej úrovni. Help–Dys navštevujeme niekoľkokrát do týždňa a zlepšenie je viditeľné. Touto cestou sa chcem poďakovať PaedDr. Martinkovej, Mgr. Lašovej, Mgr. Salajovej a PaedDr. Sartoryovej, ktorá s nimi úzko spolupracuje, za ich odbornosť a ľudský prístup.“ (mama 6-ročného Mateja, MŠ Požiarna)

„Chcela by som sa poďakovať a podporiť Projekt v materských škôlkach. Je to dobrá vec a veľká pomoc nám rodičom.“ (mama 5,5-ročnej Katky)

„Ďakujem za možnosť, že môj syn môže v škôlke navštevovať logopéda i špeciálneho pedagóga. Samko sa teší sa na stretnutia a spoločnú prácu v MŠ a vždy mi podrobne rozprava čo robili a čo ešte budú robiť. Ďakujem.“ (mama 6-ročného Samka)

„Vyjadrujem veľkú spokojnosť s logopedickou intervenciou u jej dcéry, ktorá mala zlú nezrozumiteľnú výslovnosť viacerých hlások a slabé komunikačné schopnosti, teraz sa jej ústa nezatvoria ako keby chcela ten čas mlčania dobehnúť.“ (mama Karinky, MŠ 1.mája)

„Kubko je živý chlapec, ktorý má problém so sústredením. Učíme sa však pomocou jednoduchých hier predlžovať čas sústredenia, celkom sa nám darí. Uvítali by sme aj častejšie intervenčné stretnutia so špeciálnym pedagógom.“ (mama Jakubka, MŠ 1.mája)

„Vidím u Marka väčšiu snahu o získavanie nových poznatkov. Dokáže sa na dlhší čas sústrediť pri konštruktívnych hrách. Mám pocit ako keby sa prebudil.“ (mama Marka, MŠ 1.mája)

Dvojstrana bola spracovaná v spolupráci s SCŠPP, HELP-DYS. Ilustračné foto: archív PN