Európsky imunizačný týždeň 2018

142

Regionálny úrad pre Európu Svetovej zdravotníckej organizácie WHO/EUROPE na dni od 23. do 29. apríla 2018 vyhlásil 13. ročník Európskeho imunizačného týždňa (EIW 2018). Úsilie označované ako „Predchádzať – chrániť – očkovať“ jasne vyjadruje zámer kampane.

Od svojho založenia v roku 2005 sa EIW stal všeobecne uznávanou kampaňou, do ktorej sa zapájajú politici na vysokej úrovni, odborníci v oblasti epidemiológie a verejného zdravotníctva, lekári v zdravotníckych zariadeniach, mimovládne organizácie, rodičia detí, žiaci základných škôl a študenti stredných a vysokých škôl. Je to iniciatíva, ktorej cieľom je zvyšovaním povedomia o význame očkovania podporiť zaočkovanosť v krajinách euroregiónu. Ďalším cieľom kampane je udržať záujem verejnosti o očkovanie a získavať, resp. udržiavať politickú podporu očkovaniu v krajinách euroregiónu prostredníctvom cielených komunikačných a vzdelávacích aktivít.

V spolupráci s ďalšími regionálnymi iniciatívami a Svetovým imunizačným týždňom využijú krajiny euroregiónu kampaň EIW 2018 ako príležitosť k tomu, aby zdôraznili, ako očkovacie látky účinkujú pri ochrane zdravia jednotlivcov aj komunity. Nerovnomerné pokrytie očkovacími látkami v niektorých krajinách euroregiónu vedie k problému, že nie je možné udržať rovnakú úroveň zaočkovanosti vo všetkých krajinách.  Vznikajú tzv. vakcinačné diery, ktoré vedú k lokálnym výskytom ochorení a lokálnym epidémiám.

Očkovanie poskytuje jednotlivcom individuálnu ochranu pred nebezpečnými ochoreniami. Ak nie je dostatočná úroveň zaočkovanosti v komunite, vnímavé osoby sú vystavené riziku ochorieť na infekčné ochorenia preventabilné očkovaním. Preto by malo byť cieľom všetkých spoločne chrániť tých, ktorí sú najviac zraniteľní, vrátane detí, ktoré pre svoj vek ešte nemohli byť očkované.  Z toho dôvodu WHO/EUROPE vyhlásilo nasledujúci slogan ku kampani EIW 2018: “Očkovanie je právo jednotlivca, ale súčasne je spoločnou zodpovednosťou”.

Slovenská republika sa aj v roku 2018 plánuje zapojiť do tejto významnej kampane a podporiť zámer WHO/EUROPE. Koordinátorom aktivít bude Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR). ÚVZ SR v spolupráci s 36 regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike (RÚVZ) budú vykonávať aktivity zamerané na spropagovanie kampane EIW a jej významu. Úsilie odborníkov bude smerovať k zatraktívneniu očkovania, ako často jedinej účinnej ochrany pred ochoreniami preventabilnými očkovaním. Cieľovou skupinou bude laická a odborná verejnosť a rizikové skupiny.

Zamestnanci RÚVZ zorganizujú viacero aktivít, napr. v spolupráci s riaditeľmi škôl pripravia besedy na školách a v spolupráci s neziskovými organizáciami pripravia besedy pre budúce matky. V spolupráci s obecnými úradmi zorganizujú besedu s rómskymi komunitnými pracovníkmi, ktorej cieľom bude informovať o potrebe dodržiavania zásad hygieny a potrebe včas podstúpiť očkovanie, a tak predchádzať šíreniu infekčných ochorení v komunite. V rámci informovania rodičov o očkovaní budú zamestnanci RÚVZ elektronickou poštou distribuovať letáky a informačné materiály do predškolských zariadení a zdravotníckych zariadení.

MUDr. Ján Mikas, PhD., hlavný hygienik Slovenskej republiky
Foto: pixabay