Projekt rekonštrukcie ZŠ Gorazdova finišuje

915

Projekt zateplenia ZŠ Gorazdova Púchov predstavuje najväčšiu stavebnú akciu v rozpočtovom pláne mesta Púchov pre rok 2017. Cieľom projektu bolo zlepšenie energetickej bilancie sústavy objektov školy, zlepšiť pohodu žiakov a vyučujúcich v priestoroch školy počas vyučovania. Dosiahnuť tento zámer výmenou okien a obnovou fasádneho plášťa budov sa stihlo počas prázdninových dní tak, aby obmedzenie vyučovania bolo čo najmenšie.

Dodávateľ zatepľovacích prác MIPE Invest s.r.o. Varín bol vysúťažený v elektronickom aukčnom súboji medzi dvomi záujemcami. Rozpočtovaná cena v mestskom rozpočte pre rok 2017 bola plánovaná vo výške 629.500 eur, vysúťažená cena prác za dielo je 600.000 eur. Zmluva o dielo bola podpísaná dňa 29.6.2017 a účinnosť nadobudla 4.7.2017. Doba ukončenia diela je zmluvne dohodnutá do 3 mesiacov od odovzdania staveniska, pričom na ukončenie časti prác, predstavujúcu výmenu výplňových otvorov objektov, mal dodávateľ deväť týždňov.

Dnes možno konštatovať, že tento zámer je dosiahnutý, jednotlivé pavilóny učební sú pripravené na zahájenie vyučovania v novom školskom roku. Fasáda objektov je tesne pred dokončením. Posledné práce predstavujú dokončenie objektu telocvične a dokončenie odkvapových chodníkov pri jednotlivých pavilónoch, čo už nebráni prevádzke školy a je v časovom limite prác.

Pri takejto rozsahovo veľkej stavbe rekonštrukčného charakteru sa vyskytli rôzne nepredpokladané práce navyše oproti projektu (odstránenia omietok a obkladov väčšieho rozsahu, mimo rámec projektu, úpravy parapetov a pod.). Je ale predpoklad, že do doby celkového ukončenia prác nezasiahnu do ceny diela mimo schválený rámec možných cenových úprav v oprávnených prípadoch.

S projektom súvisí aj projekt výmeny oplotenia areálu ihrísk ZŠ Gorazdova, čo tvorí samostatnú časť prác. S ohľadom na vek a stav pôvodného oplotenia sa vedenie mesta Púchov rozhodlo pre výmenu pôvodného oplotenia celého areálu s malým rozšírením areálu smerom k priľahlému sídlisku tak, aby mohla byť zároveň predĺžená bežecká dráha na dĺžku 100 metrov. Oplotenie bolo zvolené panelové z poplastovaného drôtu zelenej farby (RAL 6005) montované na oceľové poplastované stĺpiky rovnako zelenej farby, ktoré sú z väčšej časti kotvené na betónové pätky pôvodného oplotenia. V mieste rozšírenia areálu ZŠ sa oplotenie kotvilo do nových pätiek, ktoré sú umiestnené približne pol metra od priľahlého chodníka, aby nebola obmedzená prípadná zimná údržba chodníka.

Zákazku na výmenu oplotenia vyhrala firma Hollstav, s.r.o. Súťaž bola realizovaná prostredníctvom EKS. Vysúťažená cena je 19.200 eur (s DPH). Pôvodný termín ukončenia realizácie oplotenia bol stanovený na 18.8.2017, avšak počas samotnej realizácie sa zmenil spôsob kotvenia stĺpikov nového oplotenia na pôvodné betónové pätky. Tieto neboli tak presne zabetónované ako sa pôvodne očakávalo. Zmena kotvenia síce mierne predražila realizáciu a rovnako predĺžila termín samotnej realizácie, ale výsledok je neporovnateľne lepší. Oplotenie by bolo nerovné a pri veľkých dĺžkach oplotenia (ktoré je postavené okolo celého areálu) by celkový dojem rekonštruovaných budov ZŠ Gorazdova kazilo.

V oplotení sú osadené aj osobné jednokrídlové, resp. nákladné dvojkrídlové brány, v celkovom počte 5 kusov. Osadením brán bude zabezpečený dostatočný prístup do areálu ZŠ či už pre deti, zamestnancov, zásobovanie a návštevníkov rôznych akcií konaných v areáli školy.

Súčasťou rekonštrukčných prác v areáli školy je aj vybudovanie základov pre cvičnú hasičskú vežu, ktorá sa má dokončiť v septembri 2017. Veža podstatne rozšíri možnosti trénovania členov Dobrovoľného hasičského zboru Púchov a rozšíri množstvo disciplín v ktorých bude možné usporadúvať hasičské súťaže, ktoré majú v Púchove veľkú tradíciu a obľubu. Súčasťou prác potrebných pre postavenie hasičskej cvičnej veže boli aj terénne úpravy a predĺženie bežeckej dráhy smerom k hasičskej cvičnej veži. Práce spojené s hasičskou vežou realizuje na základe vyhraného výberového konania firma Králik SK, s.r.o. v celkovej hodnote 4.778 eur (s DPH).

Slavomír Flimmel,
zdroj: oddelenie výstavby MsÚ