Zastupiteľstvo vyhlásilo novú voľbu hlavného kontrolóra

538

Poslanci mestského zastupiteľstva sa 7. septembra pod vedením viceprimátora Romana Hvizdáka zišli na svojom zasadnutí, ktorého hlavným bodom bolo riešenie situácie ohľadne prerušenej voľby hlavného kontrolóra mesta.

Mestské zastupiteľstvo vo februári 2017 odvolalo Mgr. Miroslava Jurčiho z funkcie hlavného kontrolóra mesta. V marci zastupiteľstvo vyhlásilo voľbu nového hlavného kontrolóra, do ktorej sa prihlásili 8 kandidáti. Voľba však bola po doporučení mestských právnikov poslancami prerušená z dôvodu, že sa na Krajskom súde v Trenčíne začalo z podnetu M. Jurčiho konanie o preskúmaní odvolania z funkcie hlavného kontrolóra.

Dňa 26. júna podala prokurátorka Krajskej prokuratúry Trenčín JUDr. Mária Martáková protest voči uzneseniu mestského zastupiteľstva o prerušení voľby hlavného kontrolóra a žiadala pokračovať v prerušenej voľbe. Poslanci mestského zastupiteľstva sa zišli 9. augusta, aby rokovali o proteste krajskej prokurátorky, s ktorým sa po diskusii nestotožnili. Z 18-ich prítomných poslancov mestského zastupiteľstva hlasovalo za vyhovenie protestu prokurátorky len 5 poslancov – Jarmila Andreánská, Cyril Crkoň, Miroslav Kubičár, Rudolf Marman a Hedviga Šulcová.

Mestskí právnici JUDr. Anton Školek a Mgr. Radoslav Machan prisľúbili, že pripravia právne čistejšie riešenie tohto problému tak, aby poslanci mohli v krátkom čase rozhodnúť o novej voľbe hlavného kontrolóra. Riešenie právne komplikovaného problému teraz navrhli nasledovne: treba zrušiť uznesenia o prerušení voľby a uznesenia týkajúce sa vyhlásenia voľby v marci 2017. Následne sa vyhlási nová voľba hlavného kontrolóra mesta Púchov. Tento postup poslanci mestského zastupiteľstva po diskusii aj schválili.

Písomnú prihlášku do nových volieb hlavného kontrolóra je potrebné podať do 10. októbra, voľba sa uskutoční na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 25. októbra a termín nástupu zvoleného hlavného kontrolóra je stanovený na 1. novembra 2017. Podmienky voľby sa takmer nezmenili, voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním.

V ďalšom bode mestské zastupiteľstvo na návrh viceprimátora Romana Hvizdáka odvolalo z funkcie náčelníka mestskej polície Jozefa Čuraja (zo 16 poslancov 12 hlasovalo za, 4 sa zdržali hlasovania) a poverila Pavla Bielika dočasným vedením mestskej polície do času vymenovania nového náčelníka, ktorý vzíde z výberového konania.

Poslanec Daniel Lako navrhol dodatok k zásadám odmeňovania poslancov, ktorý rieši aktuálny problém zastupovania primátora Rastislava Heneka viceprimátorom Romanom Hvizdákom. Doterajšia úprava nepočítala s dlhodobým zastupovaním (nad 30 dní) primátora, a tak viceprimátor zastupoval primátora bez nároku na odmenu. Po novom bude mať nárok na zákonom stanovený základný plat primátora.

Ďalším bodom bola zmena v dozorných radách mestských spoločností. Poslanci Peter Bílik a Lukáš Ranik si navzájom vymenili svoje zastúpenie v dozorných radách MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. a MŠK Púchov, s.r.o. Dôvodom zmeny bol zamestnanecký pomer L. Ranika v MŠK Púchov, s.r.o.

Vedúca Ekonomického oddelenia MsÚ Ing. Lucia Pružinská predložila niekoľko návrhov úprav rozpočtu Mesta Púchov na rok 2017. Zaujímavou položkou bol presun ušetrených 30.000 eur PTSM, s.r.o. za vývoz komunálneho odpadu a jeho uloženie na skládke. Tieto finančné prostriedky poslanci schválili presunúť v rámci rozpočtu PTSM, s.r.o. na údržbu miestnych komunikácií (27.000 eur) a detských ihrísk (3.000 eur).

V predposlednom bode zasadnutia zastupiteľstva si poslanci vypočuli výzvu viceprimátora Romana Hvizdáka k lepšej vzájomnej komunikácii a spolupráci. Zároveň pozval všetkých poslancov na Púchovský jarmok. Po krátkej záverečnej diskusii sa poslanci rozišli domov.

Foto: Slavomír Flimmel