Púchov spúšťa proces participatívneho rozpočtu pre rok 2020

85

Participatívny rozpočet (PR) je jedným z významných spôsobov realizácie priamej demokracie zo strany obyvateľov. Jeho prínos je v demokratickej spoločnosti nepopierateľný.

Medzi ciele participatívneho rozpočtu patrí najmä boj s korupciou. Už samotná realizácia participatívneho rozpočtu umožňuje verejnú kontrolu. Participatívny rozpočet je teda bezpochyby prínosom pre spoločnosť, otázne však je, či je nevyhnutné tento inštitút zakotviť v právnom poriadku jednotlivých štátov, alebo postačuje jeho podzákonná právna úprava, napríklad úprava v nariadeniach alebo usmerneniach vlády, prípadne v nariadeniach alebo uzneseniach orgánov územnej samosprávy.

Aké sú potenciálne prínosy participácie?

Ak sa pozrieme na potenciálne prínosy participácie, môžeme nadobudnúť pocit, že ide priam o magický prvok, všeliek na mnohé dnešné negatívne spoločenské javy. Platí to však len do tej miery, do akej vieme a chceme nastaviť ideálne podmienky pre dosiahnutie ideálnych výsledkov. Z pohľadu verejnej správy sú to prínosy v podobe stabilnejšieho plánovacieho prostredia, zníženia tlaku lobistov, prevencie konfliktov v implementačnej fáze, lepšej úrovne poznania podmienok, špecifík, mechanizmov vo verejnej správe zo strany zapojenej verejnosti, vyššej dôvery medzi aktérmi.

Z role pasívneho prijímateľa politiky, často šomrajúceho, verejnosť prechádza do role spoluriešiteľa. Stúpa potenciál inovatívnych a adresných riešení. Z pohľadu verejnosti ide o zlepšovanie kvality demokracie, lepšiu transparentnosť, odpočtovateľnosť a zrozumiteľnosť verejnej správy aj pre úplne bežných obyvateľov. Verejná správa sa stáva citlivejšou na ich potreby. Spoznávanie hodnôt a rôznych názorov verejnosti napomáha utváraniu komunity, väčšej otvorenosti a inkluzívnosti.

Mesto Púchov prijalo prostredníctvom uznesenia mestského zastupiteľstva č. 146/2019 vlani 25. septembra 2019 Štatút participatívneho rozpočtu mesta Púchov, v ktorom sú definované jednotlivé fázy PR, stanovenie prvého a druhého diskusného fóra, proces podávania návrhov a následná realizácia a kontrola projektov.

Pri zavádzaní PR v meste Púchov je v prvom rade potrebné vytvoriť na radnici tím ľudí, ktorí sa budú rozvojom jednotlivých tém kvalifikovane zaoberať. Koordinačná rada je zložená z radov vedúcich zamestnancov mestského úradu, konateľov mestských spoločností a referentov zodpovedných za granty a investície. V Púchove sa na základe podnetov obyvateľov a rôznych občianskych združení stanovilo päť tematických skupín:

1. Komunitný rozvoj, aktívne občianstvo,
2. Zeleň v meste, verejné priestory, ochrana včiel,
3. Kultúra a história,
4. Šport a mládež,
5. Seniori.

Prvé diskusné fórum by sa malo uskutočniť v prvej dekáde marca tohto roka, v rámci ktorého bude aj výzva participantom na predkladanie návrhov. V rámci prvého diskusného fóra sa stručne predstavia jednotlivé zrealizované návrhy a príklady z vybraných miest na Slovensku, ktoré tento trend už zaviedli do svojho rozpočtu. Prioritné oblasti realizácie návrhov PR sú stanovené piatimi tematickými skupinami, v rámci ktorých sa vytvorí participatívna komunita. Paticipatívne komunity sú verejné stretnutia otvorené všetkým, ktorí majú chuť v meste vymyslieť a zrealizovať niečo nové.

Na každé stretnutie participatívnej komunity príslušný koordinátor pozýva aj príslušných vedúcich pracovníkov oddelení mestského úradu. Účasť experta z úradu je prínosná pre navrhovateľov projektu, pretože získajú spätnú väzbu na svoj projekt a dozvedia sa, či ich návrh je alebo nie je realizovateľný a za akých podmienok. Tento malý detail, ktorý sa snaží zvýšiť šance realizovateľnosti projektových návrhov, je nesmierne významným výdobytkom procesu. Vysloviť svoj nápad alebo získať spätnú väzbu k svojmu nápadu môže obyvateľom umožniť aj porozumieť príčinám, prečo samospráva nemá dosah na všetko, čo by ľudia chceli.

Po niekoľkých stretnutiach participatívnych komunít sa zrodia finálne projektové dokumentácie postupujúce do verejnej prezentácie projektových návrhov a následne do verejného rozhodovania. (Ďalšie informácie o spôsobe hlasovania a takisto financovania projektov prinesieme v nasledujúcom čísle Púchovských novín.)

Zuzana Brindzová, vedúca Odd. organizačného a vnútornej správy MsÚ Púchov