Dve telocvične v meste čakajú nové palubovky

497

Púchovská radnica dostala od Ministerstva školstva SR takmer 72 000 € na rekonštrukciu telocviční dvoch základných škôl.

Mesto Púchov tento rok vypracovalo projekt na rekonštrukciu cvičebného priestoru a na vybavenie telocviční športovým náradím. „Žiadosť sa podávala pre tri základné školy, a to pre ZŠ Gorazdova, ZŠ Komenského a ZŠ s MŠ Slovanská. ZŠ Mládežnícka nespĺňala podmienky výzvy, keďže bola financovaná jej rekonštrukcia z fondov v minulom období,“ povedala referentka grantových projektov a administratívnych prác Ing. Jana Vondrová. Žiadosť bola podaná začiatkom marca.

Základná škola Gorazdova získala z fondu spolu 41 500 € a mesto sa v projekte zaručilo spolufinancovaním v sume 13 250 €. Pre ZŠ Komenského získala radnica z MŠ SR spolu 30 300 € a sama chce poskytnúť 9 230 €. ZŠ s MŠ Slovanská dotáciu z fondu nezískala.

Rekonštrukcia zahŕňa demontáž jestvujúcich konštrukcií a úpravu povrchov, teda vytmelenie podkladu, prasklín a špár. Potom bude potrebné uloženie sklotextilnej mriežky, izolácie proti zemnej vlhkosti, montáž a dodávka podlahových roštov s položením vankúšov, montáž a dodávka drevenej palubovky pre športový povrch a namaľovanie čiar pre rôzne druhy športov. Aké náradie školy získajú konkretizovala Ing. Vondrová: „Vybavenie telocviční bolo spracované na základe požiadaviek škôl a zahŕňa napríklad lavičky, karimatky, švédske debny, žinenky, lopty, švihadlá, kladinu, hrazdu, florbalové hokejky a bránky, volejbalovú konštrukciu, sieť a pod., no pre každú školu sú iné.“

Pred samotnou rekonštrukciou a nákupom náradia musí mesto Púchov podľa zákona vypísať výberové konanie. Následne budú zrejmé reálne náklady. Dobu realizácie mesto predpokladá do 6 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov. Úplne ideálny by bol čas letných prázdnin. Žiaci by tak mohli začať školský rok s novou palubovkou a športovým náradím.
-red-