Púchovské gymnázium oslavuje sedemdesiatku

239

Za sedem dekád stálo na čele Gymnázia v Púchove v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) 10 riaditeľov a do sveta vypustilo viac ako 5.400 úspešných maturantov. V tretí októbrový piatok sa na všetky významné udalosti, ktoré škola zažila, bude spomínať na slávnostnom stretnutí pri príležitosti 70. výročia založenia púchovského gymnázia.

Bohatá história Gymnázia v Púchove sa začala písať bezprostredne po skončení 2. svetovej vojny, dva roky pred jeho oficiálnym zriadením. Snaha občanov Púchova a okolitých dedín o vznik školy však bola na prvý pokus neúspešná. O dva roky neskôr, v marci 1948, sa situácia zmenila. Vtedajšia obec Púchov získala povolenie zriadiť školu s podmienkou, že jej nájde vhodné priestory. „S obrovským elánom sa občania a odborníci z Púchova i okolia pustili do výstavby obecnej knižnice a čitárne, ktorá mala v tej dobe slúžiť ako dočasné sídlo školy. Stavať sa začalo v apríli 1948 a za neuveriteľných 110 dní sa podarilo aktívnym občanom postaviť budovu školy so 4 učebňami, 2 kabinetmi, riaditeľnou a zborovňou,“ priblížil vznik školy súčasný riaditeľ Gymnázia v Púchove Miroslav Kubičár.

Historicky prvý školský rok začal 3. septembra 1948. Dve triedy navštevovalo spolu 50 žiakov, ktorých vzdelávanie zabezpečovalo 9 pedagógov. S pribúdajúcimi rokmi postupne rástol počet študentov i učiteľov. „Za 70 rokov zmaturovalo na púchovskom gymnáziu viac ako 5400 maturantov. Dnes sú z nich lekári, inžinieri, učitelia, vedci, športovci, herci i politici. Želám si, aby na škole aj naďalej panovala priaznivá, rozvoj žiakov podporujúca atmosféra. Gymnáziu pri príležitosti osláv 70. výročia založenia školy prajem množstvo tvorivých, obetavých učiteľov a usilovných žiakov, ktorí budú bádať, experimentovať, diskutovať, vzdelávať sa a ľudsky rásť,“ povedal riaditeľ púchovského gymnázia.

Púchovské gymnázium čaká viacero investičných akcií

V súčasnosti je Gymnázium v Púchove jedným z jedenástich gymnázií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Za posledné roky sa župa snaží o skvalitnenie vzdelávacieho procesu študentov púchovského gymnázia, a to napríklad aj tým, že zo svojho rozpočtu financovala modernizáciu prírodovedných laboratórií v sume 55 tisíc eur. „S investíciami do Gymnázia v Púchove plánujeme aj naďalej pokračovať. Škola získala v októbri stavebné povolenie na výstavbu nového multifunkčného ihriska, ktoré bude stáť župnú pokladnicu viac ako 150 tis. eur. Okrem toho plánujeme za približne 12 tisíc eur zrekonštruovať podkrovné priestory budovy E na odborné učebne. Kraj sa zároveň stal aj úspešným žiadateľom o dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, vďaka ktorej zmodernizujeme aj telocvičňu. Rekonštrukčné práce na telocvični môžu začať okamžite po prijatí dotácie od ministerstva,“ priblížil smelé plány trenčiansky župan Jaroslav Baška.

V školskom roku 2018/2019 sa na púchovskom gymnáziu vzdeláva 408 žiakov rozdelených do 16 tried. Dlhodobou víziou školy je zabezpečiť každému študentovi priestor na rozvoj svojho vzdelania, nadania a potenciálu. „Gymnázium v Púchove je stabilnou školou v sieti stredných škôl v Trenčianskom samosprávnom kraji. Učitelia aj ostatní zamestnanci školy sa prezentujú veľkou profesionalitou, čo sa odzrkadľuje na výsledkoch ich práce. Žiaci sa úspešne umiestňujú na prvých priečkach v súťažiach a olympiádach. Dôkazom ich pracovitosti je aj posledný úspech gymnázia, a to zisk medzinárodného certifikátu Zelená škola, o ktorý sa škola dlhodobo usilovala,“ povedala vedúca Odboru školstva a kultúry Úradu TSK Daniela Hilčíková. Púchovské gymnázium uspelo aj v rámci oceňovania na tohtoročnej výstave Stredoškolák – Hrdina remesla 2018, kde získalo v hodnotení gymnázií 3. miesto vo vedomostných súťažiach a 1. miesto za vynikajúce výsledky v športových súťažiach.

Oslavy v znamení vďaky všetkým tým, ktorí sa postarali o rozvoj školy

Zaslúžilí profesori, bývalí zamestnanci, absolventi gymnázia i súčasní študenti s rodičmi majú v piatok 19. novembra 2018 o 17.00 h jedinečnú príležitosť spoločne vo veľkej sále Divadla v Púchove osláviť výnimočné jubileum – 70. výročie založenia púchovského gymnázia. Za celoživotnú prácu v prospech vzdelávania, rozvoja žiakov a Gymnázia Púchov bude ocenených predsedom TSK Jaroslavom Baškom trinásť pedagógov i nepedagogických zamestnancov. Oslavy budú následne pokračovať kultúrnym programom.

Zdroj: TSK