Púchovské kino oslavuje 100 rokov od svojho vzniku

193

Dňa 17. decembra 1921 sa konalo prvé kinematografické predstavenie v novej budove sokolovne v Púchove. Púchovská kultúra, s.r.o. pri príležitosti stého výročia pripravila v divadle výstavu dobových fotografií a plagátov, ktoré na výstavu zapožičal bývalý riaditeľ ZŠ Gorazdova Igor Chovanec. Ten v roku 1970 pri písaní diplomovej práce o telovýchovnej organizácii Sokol v Púchove zhromaždil množstvo dobových materiálov, ktoré odvtedy archivoval.

Igor Chovanec vo svojej diplomovej práci uvádza: „Po kultúrno-výchovnej stránke znamená rok 1921 veľký krok vpred. Zakladá sa v rámci Sokola Vzdelávací zväz. Prvým predsedom bol Vladimír Roy – evanjelický farár. Prvým krokom, ktorý Vzdelávací zväz podniká, je žiadosť o kino-licenciu. Dňom 15. septembra 1921 minister Československej republiky Dr. Kalay povoľuje až do 31. decembra 1931 hrať filmové predstavenia. Nariaďuje počas roku odohrať 6 predstavení na dobročinné ciele a najmenej dvakrát predstavenie pre deti. Čistý zisk z predstavení podlieha iba telovýchovným, kultúrnym a osvetovým inštitúciám. Prvé predstavenie sa konalo 17. decembra 1921 od 19.00 hod. Od tohto dňa sa pravidelne v nedeľu o 16.00 a 19.00 hod., v stredu o 19.00 hod. premietali filmy. Predstavenia sa tešili veľkému záujmu širokého okolia. Zvukovú kulisu nemého filmu obstarával Anton Brotan, ktorý podľa údajov niektorých žijúcich svedkov bol nenapodobiteľný v umení rýchlej reakcie a širokého hudobného repertoáru.“

Prvé zvukové predstavenie sa poriadalo v roku 1931. Až do roku 1934, kedy bol zakúpený prístroj na premietanie zvukových filmov, boli nemé filmy ozvučované zvukom nahraným na gramofónovej platni, ktorá sa musela prehrávať súčasne s obrazom. Staré kino v sokolovni na Námestí slobody fungovalo až do konca roku 1969, keby sa kino presťahovalo do novopostaveného domu kultúry.

Slavomír Flimmel