Púchovské noviny vychádzajú už 30 rokov

92
Redakcia Púchovských novín na prízemí Divadla Púchov v r. 2020.

Mesto Púchov má na rozdiel od viacerých slovenských miest svoj vlastný týždenník.

Púchovské noviny sú periodikum, ktorého hlavnou úlohou je informovať obyvateľov o dianí v meste a jeho okolí. V súlade s ústavne zaručenou slobodou prejavu, slova a tlače využívajú občania mestské noviny na to, aby ich prostredníctvom získavali informácie a verejne vyjadrovali svoje názory.

Počiatky Púchovských novín

Predchodcom Púchovských novín bol 4-stranový občasník Púchovská verejnosť, ktorý začal vychádzať po Nežnej revolúcii na začiatku roku 1990. Noviny Púchovská verejnosť pripravovali mestský novinár, výtvarník a fotograf Štefan Filiač a vtedajší poslanec mestského zastupiteľstva Slavomír Flimmel. Po zmenách vo vedení mesta v roku 1991 sa noviny transformovali na 12-stranový mesačník Púchovské listy, ktoré riadila trinásťčlenná redakčná rada spoločne so zodpovedným redaktorom Štefanom Filiačom. Tlač zabezpečovala púchovská tlačiareň ASSA.

Štefana Filiača vo funkcii zodpovedného redaktora Púchovských listov v roku 1995 nahradil novinár Radoslav Varga. Rozsah novín zvýšil na 16 strán a náklad čoskoro prekonal tisíc výtlačkov. Po čase sa zvýšila periodicita vychádzania novín na dvojtýždenník (24 čísel za rok) a počet strán na 20. V roku 2001 noviny začalo vydávať súkromné vydavateľstvo MIKA redaktora Radoslava Vargu ako týždenník a zmenilo ich názov na Púchovské noviny. Preto máme v tiráži našich súčasných novín uvedený ročník číslo XX. Vydávanie Púchovských novín neskôr prevzala mestská spoločnosť MEDIAL Púchov, s.r.o. a počet strán novín sa rozšíril na 24. Šéfredaktorom ostal Radoslav Varga a tlač zabezpečovala naďalej tlačiareň ASSA.

Zmeny po roku 2014

Väčšie zmeny v Púchovských novinách nastali po komunálnych voľbách v roku 2014. Nové vedenie mesta zmenilo konateľa MEDIAL Púchov, s.r.o. – Radoslava Vargu nahradil Anton Školek. Šéfredaktorkou Púchovských novín bola v júni 2015 menovaná Tatiana Moravcová a v marci 2016 sa šéfredaktorom stal Slavomír Flimmel. Redakcia sa v rokoch 2017-2019 zúžila na trojicu redaktorov – okrem šéfredaktora pre noviny externe pracovali športový redaktor Milan Podmaník a jazyková a grafická redaktorka Tatiana Moravcová. Koncom februára 2020 z redakcie novín odišla Tatiana Moravcová a jej prácu si rozdelili zostávajúci dvaja redaktori a pracovníčka inzercie Kristína Cimeráková.

Redakcia Púchovských novín na Nám. slobody v r. 2016.

Noviny od roku 2014 zmenili svoj vzhľad a začali sa tlačiť plnofarebne na lacný novinový papier. Úspory za tlač a papier umožnili vydavateľovi 6-násobne zvýšiť náklad Púchovských novín. Náklad 8.000 výtlačkov sa každý týždeň (s výnimkou letných a zimných prázdnin) bezplatne distribuuje do poštových schránok v meste Púchov. V roku 2017 sa vydavateľom Púchovských novín stala novozriadená mestská spoločnosť Púchovská kultúra, s.r.o. Rozsah strán Púchovských novín sa ustálil na čísle 24, v prípade väčšieho záujmu o platenú plošnú inzerciu noviny vychádzajú aj ako 28, resp. 32-stranové. Tlač Púchovských novín od začiatku roku 2016 zabezpečuje tlačiareň Mafraprint Olomouc. Distribúciu Púchovských novín má od roku 2016 na starosti mestská spoločnosť PTSM, s.r.o.

Súčasnosť mestských novín

V Púchovských novinách čitatelia nájdu aktuálne informácie z kultúrneho, športového a spoločenského diania v meste a okolí. Neoddeliteľnou súčasťou Púchovských novín je spoločenská kronika a občianska inzercia. Čitatelia v novinách nájdu informácie z rokovaní mestského zastupiteľstva, dozvedia sa o činnosti mestského úradu a mestských obchodných spoločností, mestských organizácií, škôl a školských zariadení. Veľkej obľube sa tešia informácie o činnosti polície a hasičov. Púchovské noviny sú mediálnym partnerom viacerých športových, kultúrnych a spoločenských podujatí v meste Púchov.

Púchovské noviny na internete

Púchovské noviny majú plnohodnotnú webovú stránku www.puchovskenoviny.sk, ktorá sa dopĺňa každodenne 7 dní v týždni 1-6 článkami, ktoré častokrát nie sú určené do tlačenej verzie novín. Ide najmä o rozsiahle fotoreportáže, resp. články, ktoré do času vydania tlačenej verzie novín stratia svoju aktuálnosť. Webová stránka www.puchovskenoviny.sk funguje od júla 2015 a v roku 2019 dosahovala mesačnú čitateľnosť až 40.000 čitateľov. V rokoch 2015-2019 bolo na stránke zverejnených viac ako 3.250 článkov, z toho v roku 2019 ich bolo zverejnených 1.100, čo je priemerne 3 články denne. Púchovské noviny sú každodenne aktívne aj na sociálnej sieti Facebook, kde majú viac ako 2.800 sledovateľov.

Výhľady do budúcnosti

Modernizácia našej spoločnosti so sebou prináša mnohé veľké zmeny. Niektorí prognostici predpovedajú postupný zánik tlačených periodík a prechod na digitálne internetové platformy. Aj zo strany občanov Púchova a poslancov mestského zastupiteľstva sa v poslednom čase ozývajú hlasy žiadajúce prehodnotiť periodicitu vydávania Púchovských novín s cieľom šetriť verejné financie. Tlač novín ako týždenníka je zmluvne zabezpečená do jesene 2021. Dovtedy vedenie mesta túto otázku zodpovedne posúdi a rozhodne o budúcnosti tlačených Púchovských novín ako týždenníka.

Slavomír Flimmel, šéfredaktor Púchovských novín