Zásady zapojenia dobrovoľníkov v čase koronavírusu

223

Prioritou je zachovanie zdravia všetkých dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a ľudí zapojených do rôznych iniciatív a programov.

Analýza rizík a ochranné opatrenia

• Myslíme na každý krok činnosti od okamihu, keď dobrovoľníci opustia dom, až do konca a identifikujeme všetky riziká.

• Prijímame ochranné opatrenia pre každé riziko, riziká sa snažíme čo najviac alebo dokonca úplne eliminovať.

• Trváme na tom, aby dobrovoľníci mali jednorazové rukavice, rúška alebo respirátory, možnosť si umyť ruky alebo dezinfikovať a možnosť vyhnúť sa potrebnej preprave na vykonávanie úloh.

• Rátame s tým, že aj dobrovoľníci, ktorí sa nachádzajú v „teréne“, sú potenciálnym zdrojom nákazy. Preto sa podľa toho treba správať a nastaviť systém pomoci a zaškolenia.

Výber dobrovoľníkov

• V prvom rade zabezpečujeme, aby dobrovoľníci, ktorí sú zapojení do pomoci, boli v dobrom zdravotnom stave, a to fyzicky aj psychicky.

• V závislosti od úlohy sa musíme ubezpečiť, že každý kandidát má zručnosti potrebné na splnenie úlohy.

• V tomto čase obmedzených sociálnych kontaktov a možnosti vykonávať osobné pohovory, uprednostníme dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, ktorí sú už nejakými organizáciami preverení a ponúkajú pomoc. Nábor v širokej verejnosti za týchto podmienok môže byť riskantný. Predídeme tak hrozbám ako napr. obťažovanie, okradnutie, ublíženie tým, ktorým má byť pomoc poskytovaná.

• S cieľom ochrániť všetkých zapojených určíme spôsob, akým budú dobrovoľníci označení, a tento spôsob komunikujeme aj smerom k prijímateľom služieb a verejnosti.

Dobrovoľnícke školenie

• Dobrovoľníci od nás musia dostávať najnovšie oficiálne informácie o víruse a všetky obmedzenia, ktoré môžu ovplyvniť ich činnosť alebo zdravie.

• Dobrovoľníci musia podrobne vedieť, čo budú musieť robiť, akým rizikám sú vystavení a aké sú prostriedky ochrany. Tie, ktoré majú k dispozícii, ako aj ďalšie, ktoré môžu obstarať samostatne.

• Dobrovoľníci by mali byť informovaní len čo nastanú zmeny v ich činnosti alebo v ich podmienkach. Môže tak urobiť priamo koordinátor alebo dobrovoľník, ktorý je určený na zabezpečenie dobrej komunikácie v tíme.

Koordinácia aktivít a tímová komunikácia

• Koordinátor alebo koordinátorka je osoba z organizácie alebo inštitúcie, ktorá sa priamo zaoberá činnosťami dobrovoľníkov a ich bezpečnosťou.

• Každý tím zavádza jednoduché a jasné metódy komunikácie a súhlasí s nástrojmi rýchlej notifikácie (napríklad WhatsApp, Messenger, SMS alebo iné) a overuje, či k nim majú prístup všetci členovia.

• Koordinátor oznamuje dobrovoľníkom akékoľvek zmeny, ku ktorým dôjde počas spolupráce, a oznámi hostiteľskej organizácii alebo inštitúcii všetky nové prvky, ktoré dobrovoľníci objavia „z terénu“.

Organizácie, ktoré majú dobrovoľníkov, na ktoré sa môžete obrátiť

• Červený kríž,
• Dobrovoľní hasiči,
• Slovenský skauting,
• Pathfinder,
• Fénix,
• Rôzne kresťanské organizácie – DOMKA, LAURA, eRko.

Zdroj: Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, foto: pixabay