Rokovala Slovenská rada Združenia matrikárok a matrikárov

230

Dňa 8.3.2022 sa uskutočnilo zasadnutie Slovenskej rady Združenia matrikárok a matrikárov Slovenskej republiky v zasadačke Mestského úradu v Púchove. Tohto zasadnutia sa zúčastnilo 15 členiek Slovenskej rady ZMaM SR a pozvanie na naše zasadnutie prijala aj pani primátorka Katarína Heneková, ktorá pozdravila všetky členky Slovenskej rady ZMaM SR a vyzdvihla prácu matrikárok.

Združenie matrikárok a matrikárov SR vzniklo 10.10.2002 ako odborno-profesijné združenie a zároveň je aj občianskym združením, v ktorom je 700 členov z celého Slovenska. Od 1.1.2003 je naše združenie členom Európskeho združenia matrikárov (EVS), teda o rok skôr sme začali pôsobiť v európskych štruktúrach, ako sa Slovenská republika stala členom Európskej Únie.

EVS vzniklo z podnetu nemeckého združenia matrikárov a v súčasnosti združuje 10 štátov Európy ( Nemecko, Holandsko, Belgicko, Taliansko, Poľsko, Slovinsko, Škótsko, Rumunsko, Estónsko a Slovensko). Každoročne sa koná kongres v inom členskom štáte, v rámci rotácie je tento jubilejný 20. kongres EVS na Slovensku. Hlavnými cieľmi a úlohami EVS je postupná harmonizácia a zjednotenie práva a predpisov v oblasti osobného stavu občanov, uľahčenie a odbúranie byrokracie, výmena informácií a skúseností o právnom vývoji v oblasti matrík a rodinného práva občanov EÚ. EVS spolupracuje s medzinárodnou komisiou pri rade Európy v Bruseli, kde má stáleho člena – prezidenta belgického združenia a naše pripomienky a návrhy sú akceptované pri vydávaní stanovísk a nariadení EÚ.

Matrika je nesmierne dôležitá oblasť pre každodenný život občanov, neexistuje človek, ktorý by s matrikou neprišiel do kontaktu, či už pri narodení, uzavretí manželstva, úmrtí, zmene mena a priezviska osvojení a podobne. Matrika sprevádza človeka od narodenia až po jeho odchod a je jediným a prvým dokladom o existencii človeka. Rodný list je základným a prvým dokumentom, od ktorého sa odvíjajú všetky ostatné evidencie, čo podčiarkuje jedinečný a nenahraditeľný význam matrík na celom svete. Matriky existujú už celé stáročia, najskôr v cirkevnej forme a od roku 1894 aj v štátnej podobe. Sú v nich zapísané celé histórie ľudstva, sú zdrojom cenným a dôležitých informácií pre súčasnú, aj budúcu generáciu. Matriky sú preto v každom štáte jedným z najdôležitejších a nenahraditeľných inštitúcií, a aj preto je prínosom pre ďalšie fungovanie a budúcnosť matrík v Európe každoročné stretávanie sa na kongresoch EVS.

Naše Združenia matrikárok a matrikárov Slovenskej republiky organizuje tento rok 20. Kongres Európskeho združenia matrikárok a matrikárov, ktorý sa bude konať 26. – 27. 05. 2022 v Bratislave v hoteli Park Inn. Na kongrese sa zúčastní asi 150 domácich aj zahraničných hostí z celej Európy, ako aj zástupcov veľvyslanectiev štátov, pôsobiacich na území Slovenska.

Prezidentkou združenia je Zuzana Kredátusová z matričného úradu Kežmarok, túto funkciu vykonáva od založenia nášho združenia. Za Trenčiansky región bola zvolená do Slovenskej rady ZMaMSR Jana Savarová z matričného úradu Púchov. V Slovenskej rade ZMaMSR pracuje od samého založenia tohto združenia ako viceprezidentka, taktiež i ako zapisovateľka.

Jana Savarová, viceprezidentka Združenia matrikárok a matrikárov SR