Zápis detí do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2022/2023

125

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Púchov č. 9/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole sa v Púchove uskutoční zápis detí do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2022/2023 v termínoch:

6. apríla 2022 od 14,00 do 17,00 hod.

13. apríla 2022 od 14,00 do 17,00 hod.

Miesto zápisu, kontakt, adresa pre informácie k zápisu na webovom sídle školy:

1. Základná škola, Gorazdova 1174/2, Púchov

č.t. 042/4631339, www.zsgorazdovapuchov.edupage.org

2. Základná škola „Jána Amosa Komenského“, Komenského 652/50, Púchov

č.t. 042/4632802, www.zskompv.edupage.org

3. Základná škola, Mládežnícka 1434/16, Púchov

č.t. 042/4632458, www.zsmladeznicka.edupage.org

4. Základná škola s materskou školou, Slovanská 330/23, Púchov

č.t. 042/4677749, www.zsslovanpu.edupage.org

K zápisu treba priniesť:

občianske preukazy zákonných zástupcov, v prípade, že sa zápisu s dieťaťom zúčastní len jeden zákonný zástupca, treba priniesť splnomocnenie od neprítomného zákonného zástupcu na jeho zastupovanie a rodný list dieťaťa. Vhodné je priniesť si už vyplnené tlačivá k zápisu vrátane prehlásenia o bezpríznakovosti, ktoré má každá základná škola zverejnené na svojom webovom sídle.

Dôležité!

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku života nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľka materskej školy na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaným súhlasom rodiča vydá rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole. Takúto situáciu odporúčame okamžite riešiť v súčinnosti s riaditeľkou príslušnej materskej školy.

Zákonným zástupcom odporúčame:

– ak sa rozhodnete pre zápis do ZŠ mimo určeného školského obvodu, dieťa bude zapísané len po dohode s riaditeľkou základnej školy,

– ak je dieťa v zahraničí, požiadajte riaditeľku príslušnej ZŠ podľa školského obvodu v Púchove rozhodnúť o možnosti plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky.

JUDr. Katarína HENEKOVÁ, primátorka mesta