Rokovanie mestského zastupiteľstva bude neverejné

85

Primátorka mesta Katarína Heneková zvolala mestské zastupiteľstvo, ktoré sa uskutoční bez účasti verejnosti dňa 28. októbra 2020 (streda) o 13.00 hod. v hlavnej sále Divadla Púchov s nasledovným programom:

1. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl v MŠ 1. mája a ZŠ s MŠ Slovanská Púchov

2. Úprava rozpočtu Mesta Púchov – september 2020

3. Návrh – VZN č. 9/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Púchov pre rok 2020

4. Návrh – Zásady, ktorými sa určuje postup pri poskytovaní stravovania dôchodcom a zdravotne postihnutým občanom v meste Púchov

5. Návrh – Dodatok č. 1 k Zásadám podpory mladých rodín v meste Púchov

6. Návrh – VZN č. 10/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Púchov, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2020

7. Návrh – VZN č. 11/2020 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Púchov č. 3/2014 o miestnych daniach pre mesto Púchov

8. Zmena člena v dozornej rade v spoločnosti MEDIAL Púchov, s.r.o. a MEDIAL TV, s.r.o.

9. Predaj, kúpa

10. Nájom

11. Rôzne

12. Interpelácie

Zdroj: MsÚ Púchov