Roman Špaček: Chcem byť osožný občanom, ktorých zastupujem

300

Medzi poslancov, ktorí boli koncom minulého roku opätovne zvolení do mestského zastupiteľstva, patrí poslanec Mgr. Roman Špaček z Nosíc. Požiadali sme ho, aby nám prezradil o sebe niečo viac zo svojho súkromného života (napr. vzdelanie, rodinné pomery, pracovné zaradenie a pod.):

Som ženatý, otec štyroch detí. Vyštudoval som na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy, ktoré som si doplnil učiteľstvom katechetiky. V roku 2002 som sa s rodinou presťahoval do Nosíc, kde pôsobím ako poslanec za miestnu časť. Od roku 1992 sa nepretržite živím učiteľským chlebíkom. Mesto Púchov mi bolo blízke od mladosti. Vyštudoval som tu gymnázium a pôsobil od detstva vo futbalovom klube ako hráč ŠK Matador Púchov.

Ku ktorej oblasti komunálnej politiky máte najbližšie? V ktorej komisii mestského zastupiteľstva pracujete?

Nerozhodoval som sa z pohľadu, čo je mne najbližšie, ale čím by som bol najosožnejší pre občanov, ktorých miestnu časť zastupujem. Keďže nemám ekonomické či technické vzdelanie, príliš som si nevyberal. Rozhodol som sa pre komisiu dopravy a komisiu grantov a dotácií.

Čo považujete za hlavné body vášho programu na najbližšie štyri roky?

  1. Životné prostredie

Na decembrovej schôdzi mestského zastupiteľstva sme schválili program odpadového hospodárstva. Z dokumentu jasne vyplýva, že ak nebudeme viac separovať a kompostovať, nielenže budeme zaostávať za niektorými krajinami Európskej únie, ale to aj finančne všetci pocítime. Na februárovom verejnom stretnutí s občanmi sme predložili návrhy riešenia, ktoré po dôkladnej propagácií a príprave chceme v našej časti rozbehnúť.

  1. Výstavba a rozvoj

V najbližšom čase sa miestna časť Nosice zmodernizuje novou železničnou traťou a nástupišťom. V tomto trende by sme chceli pokračovať rozšírením cintorína, zrekonštruovaním domu smútku, zastrešením pódia v hasičskej zbrojnici a renováciou kúrenia v budove starej školy a jej okolia.

  1. Cesty a dopravná obslužnosť

Chceme dokončiť rekonštrukciu cesty, na ktorú už mestské zastupiteľstvo schválilo na jar minulého roku finančné prostriedky v rozsahu 43.000 eur. Zmenou projektu však budeme musieť túto pripravovanú rekonštrukciu ešte dofinancovať. Chceme zriadiť novú autobusovú zastávku so stabilným miestom, čakárňou a prístupovým chodníkom. V predchádzajúcom volebnom období sme do našej miestnej časti investovali celkom 370.000 eur. Dva projekty sú ešte nezrealizované. Osobne by som považoval za úspech, keby sme s takouto bilanciou končili aj v nastávajúcom období.

Ktorý problém nášho mesta považujete za najdôležitejší?

Je to ťažká otázka. V pohľade na vec sa odlišujeme generačne, intelektovo, duchovne. Zdá sa, že v tomto období bude hrať prím výstavba bytov.

Za ktorý konkrétny návrh sa plánujete zasadiť na rokovaniach mestského zastupiteľstva v tomto roku?

Každý, ktorý vyhodnotím ako správny.

Otázky kládol S. Flimmel.