Rozhovor s konateľom PTSM Ing. Milošom Svobodom o novej skládke odpadu

507

Podnik technických služieb mesta v uplynulých dňoch dokončil verejné obstarávanie novej skládky komunálneho odpadu na najbližšie dva roky. Na rok 2016 sa podarilo dohodnúť skladovanie odpadu za podstatne výhodnejšiu cenu, než mesto platilo v minulosti.

Odpad sa bude vyvážať na novú skládku. Aký bol dôvod pre túto zmenu?

Tak ako som avizoval po mojom nástupe do PTSM, že to najpodstatnejšie, čo chcem riešiť v podniku, je vývoz a skládkovanie komunálneho odpadu. Je to najdôležitejšia zo všetkých činnosti, ktoré máme v premete činnosti a ktorá stojí najviac peňazí. Mojim cieľom bolo znížiť ceny za uloženie odpadu a tým ušetriť peniaze pre mesto a obyvateľov Púchova. S tvrdeniami predošlého vedenia, že vývoz smetí k Čadci je efektívny a hospodárny, som sa nevedel stotožniť. Podľa zmluvy, ktorú uzavrel ex-primátor M. Michalec s prevádzkovateľom skládky koncom roku 2011, sme platili v rokoch 2012, 2013 a 2014 za tonu 38,- € (bez poplatkov a DPH). Koncom roku 2014 (presne 12. decembra už po prehratých voľbách!) M. Michalec uzavrel novú zmluvu so skládkou pri Čadci na sumu 33,- € za tonu odpadu.

Predtým sa vozili smeti až na Kysuce, bolo toto riešenie z hospodárskeho hľadiska pre mesto výhodné?

Ťažko mi je hodnotiť počínanie radnice v minulosti. Na Kysuce sa začalo voziť v období, kedy došlo postupne k uzatváraniu skládok v okolí – Podstránie a Sverepec. Možno vyššie dopravné náklady mali byť kompenzované nižšou cenou za úložné odpadu. Nepoznám ceny uloženia odpadu na týchto skládkach v tých rokoch, ale čo viem, že výber skládky odpadov sa nesúťažil. Situácia sa postupne menila, bola otvorená nová kazeta na ukladanie odpadu na Podstráni a tiež nová kazeta na skládke Luštek v Dubnici nad Váhom, fungovala skládka Lieskovec v DcA.

Je nové riešenie pre mesto finančne výhodnejšie?

Určite áno. Vzdialenosť na skládku Lieskovec je polovičná v porovnaní so skládkou na Kysuciach. Napriek každoročne rastúcim nákladom sa pre rok 2016 podarilo vyjednať cenu za uloženie odpadu 27,90,- €, čo je v porovnaní s 38,- € je rozdiel 10,10 € na 1 tonu! Pri 5.000 tonách to robí rozdiel 50.500,- € len na úložnom. Tento stav trval do vyhodnotenia súťaže, ktorá priniesla ešte výhodnejšiu cenu 26,80 € za tonu.

Ako prebiehala verejná súťaž, resp. čo rozhodlo v prospech skládky Lieskovec?

Verejný obstarávateľ sa z dôvodu jednoduchších administratívnych povinností a rýchlejšiemu postupu rozhodol vyhlásiť zákazku nadlimitným postupom reverznej verejnej súťaže. Spoločnosť Unikomas, a.s. dodržala všetky podmienky uvedené v súťažných podkladoch a po prepočítaní celkových nákladov na 1 tonu odpadu v rámci zvolených kritérií sa jeho cenová ponuka umiestnila na prvom mieste (výpočet: náklady na dopravu + ponúknutá jednotková cena za 1 tonu odpadu s DPH, pričom náklady na dopravu sa vyrátali podľa vzorca: počet km na skládku * 2 * 0,331 + DPH).

Z akých dôvodov sa nemôže odpad vyvážať napr. na skládku pri Lednických Rovniach, ktorá je bližšie?

Do súťaže sa zapojili traja uchádzači spoločnosť Unikomas, a.s., Megawaste Slovakia, s.r.o. a Spoločnosť Stredné Považie, a.s. Jediná ponuka – spoločnosti Megawaste Slovakia, s.r.o. – sa nevyhodnocovala z dôvodu predloženia vyšších cien ako bolo povolené v súťažných podkladoch, teda nedodržali podmienky uvedené v súťažných podkladoch. V súťažných podmienkach sme stanovili maximálnu cenu za úložné na úrovni 33,- € za tonu. Spoločnosť Megawaste, ktorá prevádzkuje skládku pri Lednických Rovniach išla do súťaže s cenou vyššou, čím porušila súťažné podmienky a ako ponuka sa nevyhodnocovala. Rozdiel medzi touto skládkou a skládkou, ktorá súťaž vyhrala je takmer 13,- € za tonu. Pri zmienenej produkcii odpadov na úrovní 5.000 ton by mesto ročne na úložnom za odpad zaplatilo o viac ako 65.000,- €. Problematickou sa javí aj kapacita novej kazety.

Na ako dlhé obdobie sa mesto dohodlo s novou skládkou?

Rámcová dohoda sa uzatvorila 6. marca 2017 s víťazom súťaže na dobu určitú na nasledujúce dva roky s možnosťou predĺženia o ďalšie dva roky.

Znamená táto zmena niečo aj pre obyvateľov mesta? Zmení sa výška poplatkov? 

Mesto v súčasnosti vynakladá veľké finančné prostriedky na dotovanie vývozu odpadu. Poplatky od občanov, ktoré sú 29,20 € na osobu, nepokrývajú náklady na nakladanie s komunálnym odpadom. Cieľom je najskôr dosiahnuť vyrovnaný rozpočet v oblasti nakladania s odpadmi tak, aby mesto nemuselo vynakladať ďalšie finančné prostriedky, ktoré by mohli byť použité na iné účely.

PTSM_6580