Rozhovor s Ing. Tiborom Luhovým, manažérom spoločnosti Púchov servis, s.r.o.

791

Ing. Tibor Luhový vyštudoval Elektrotechnickú fakultu SVŠT v Bratislave a po škole pracoval ako projektant vo firme Elektrovod Bratislava. V rokoch 1995 – 2007 pracoval ako obchodno-technický manažér v Matador a.s. Od roku 2009 až 2013 pracoval ako hlavný energetik špecialista pre Slovenský Vodohospodárský podnik š.p., od roku 2013 ako technicko-obchodný manažér v Applipower Žilina – oblasť obnoviteľných zdrojov energií, kogeneračných jednotiek a záložných zdrojov. Má 3 deti, žije trvale v Púchove. Položili sme mu niekoľko otázok.

Aké máte plány v Púchov Servis s.r.o. pre najbližšie obdobie?

Vznikom spoločnosti Púchov Servis s.r.o., ktorá má v náplni činností okrem iného aj oblasť energetiky, logicky vyplýva poskytovanie svojich služieb pre všetky mestské spoločnosti v oblasti nákupu energií, úsporných opatrení a s tým súvisiacich služieb a investičných akcií. Mesto má viacero spoločností a organizácií, ktoré nakupujú napr. elektrinu samostatne. Prvé čo chceme urobiť, je združiť nákup postupne pod jedného dodávateľa a vysúťažiť najlepšiu cenu. Okrem toho realizujeme optimalizáciu ističov a rezervovaných kapacít (RK) pre jednotlivé odberné miesta (OM). Dôležité je vedieť ako míňame energie, v akom stave sú jednotlivé budovy a nastaviť opatrenia s cieľom maximálneho zefektívnenia ich chodu.

Ak tomu dobre rozumiem, jednoducho povedané: učiteľ nech učí, úradník nech úraduje a my sa postaráme o chod vašich prevádzok…

Presne tak, nemôže každý vedieť všetko a venovať sa všetkému rovnako dobre.

Keďže mne je školstvo blízke, spýtam sa konkrétne na školy a škôlky – čo všetko sa dá pre ne realizovať?

Zhrniem to do niekoľkých základných bodov, ktoré platia nielen pre školy:
– zlepšenie tepelno-izolačných vlastností budov (niektoré sa už realizujú),
– rekonštrukcia hydroizolácií striech jednotlivých prevádzkových budov a integrácia fotovoltaických (FTV) modulov umožní pokrývať časť spotreby energie z vlastnej FTV elektrárne,
– účinná regulácia vykurovania a regulácia teplôt v každej miestnosti,
– výhodnejšie tarify pri nakupovaní energie, optimalizácia distribučných poplatkov (ističe, RK),
– opatrenia v spotrebe elektrickej energie a v spotrebe pitnej vody – inštalácia úsporných LED svietidiel a kompaktných žiariviek, inštalácia úsporných batérií,
sledovanie a vyhodnocovanie spotrieb energie.
Tento model je bežný v západoeurópskych mestách, ale postupne už aj v niektorých na Slovensku. Chceme byť medzi prvými v tejto oblasti aj v súlade s pripravovaným konceptom Púchova ako tzv. Zeleného mesta. Efektívnym a systémovým riadením energetického hospodárstva je možné dosiahnuť v praxi až 30%-né úspory energie.

Dopočul som sa, že plánujete určité projekty zamerané priamo na občana s trvalým bydliskom v Púchove…

Áno, máme rozpracované zatiaľ dva veľmi zaujímavé projekty, ktoré pomôžu priamo občanom mesta Púchov. Zatiaľ by som nechcel predbiehať, prebiehajú rokovania a príprava. Ale v krátkom čase budeme o tomto zámere informovať v niektorom z ďalších čísel Púchovských novín.

Aký je Váš názor na centrálne zásobovanie teplom (CZT) v meste Púchov?

CZT má mnohé výhody, jednak z oblasti plnenia sprísňujúcich sa požiadaviek enviromentálnej legislatívy, ale aj implementácie obnoviteľných zdrojov do energetických systémov. Výsledkom efektívnej práce nového vedenia MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU, s.r.o. a vedenia Púchov servis, s.r.o bolo a naďalej bude znižovanie ceny tepla pre občanov Púchova. V tomto trende aj naďalej budeme pokračovať. Vedenie mesta, poslanci a občania sú dnes za udržanie mestského majetku a jeho rozvoj. Časy, keď si mestá predávali svoje tepelné hospodárstva, sú už za nami. Ale túto oblasť súvisiacu s CZT a aktuálnych problémov a ďalších plánov podrobnejšie rozoberie v niektorom ďalšom čísle Púchovských novín konateľ Púchov Servis, s.r.o. Ing. Ivan Andrejčík.

Staronová mestská spoločnosť Púchov servis, s.r.o.

Mesto Púchov vlastní a spoluvlastní niekoľko spoločností. Sú medzi nimi aj MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., MsBP Servis, s.r.o. a Púchov servis, s.r.o.

Spoločnosť MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. bola založená v roku 1995 spoločenskou zmluvou medzi mestom Púchov a dvomi manažérmi spoločnosti. Mesto má v spoločnosti podiel na základnom imaní 99,89 %. Hlavným predmetom podnikania v súčasnosti je výroba a rozvod tepla. Valné zhromaždenie spoločnosti je tvorené jej spoločníkmi: mestom Púchov a fyzickými osobami Ing. Vladimírom Motúzom a Ing. Andrejom Šamánkom. Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ Ing. Viliam Karas (od 9.10.2015), prokuristom a riaditeľom je Ing. Ivan Andrejčík (od 31.12.2016).

Spoločnosť MsBP Servis, s.r.o. je 100%-ná dcérska spoločnosť MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU, s.r.o. založená v roku 2001. Poskytuje najmä opravy a údržbu energetických zariadení, bytov a nebytových priestorov, vedenie účtovníctva, maloobchodný predaj kúrenárskeho tovaru a správu bytov a nebytových priestorov mesta. Spoločnosť MsBP Servis, s.r.o. vám ponúka svoje služby v oblastiach: kúrenárske, vodoinštalačné, zámočnícke, elektroinštalačné,  plynárenské a drobné stavbárske práce. Konateľmi spoločnosti boli do júna 2017 Ing. Viliam Karas s Ing. Vladimírom Motúzom a Ing. Andrejom Šamánkom, kedy ich vystriedal dovtedajší prokurista Ing. Ivan Andrejčík. Mestské zastupiteľstvo rozhodlo o postupnom prevzatí činností MsBP Servis, s.r.o. spoločnosťou Púchov servis, s.r.o. a následnom zlúčení dcérskej spoločnosti s materskou spoločnosťou.

Spoločnosť Púchov servis, s.r.o. vznikla v roku 2008 ako 100%-ná spoločnosť mesta pod názvom MEDIAL IN, s.r.o. Patrila k trom mestským mediálnym spoločnostiam, ktoré zabezpečovali vysielanie Púchovskej televízie a vydávanie Púchovských novín. Tieto činnosti od roku 2017 postupne prevzala nová spoločnosť Púchovská kultúra, s.r.o. a tri mestské mediálne eseročky boli určené na zánik. Keďže mesto aktuálne potrebovalo eseročku, ktorá by prevzala činnosti spoločnosti MsBP Servis, s.r.o., použila na to spoločnosť MEDIAL IN, s.r.o. Konateľom premenovanej spoločnosti (s patrične zmeneným predmetom činnosti) sa 14.06.2017 stal Ing. Ivan Andrejčík.