Rybári odpracovali tisícky brigádnických hodín

207

Naše veľké poďakovanie patrí všetkým členom, ktorí si aj v tomto roku splnili členskú povinnosť a aktívne sa podieľali na zveľaďovaní našich revírov a to aj napriek nie príliš priaznivému vývoju, čo sa týkalo mnohých reštrikčných opatrení súvisiacich s bojom proti pandémii vírusu Covid -19.

Bolo to pravdepodobne prvýkrát v histórií našej organizácie, že sme museli pozastaviť výkon spoločných brigád, aby sme dodržali nariadenia vlády a zabránili možnosti šírenia tohto vírusu medzi našimi členmi. No aj napriek tejto nepriaznivej situácii sa našla skutočne veľká skupina rybárov, ktorí si splnili brigádnickú povinnosť, za čo im patrí ešte raz veľká vďaka.
Z uvedeného vyplýva, že v roku 2020 bola hlavná časť brigádnickej činnosti realizovaná formou individuálnych brigád, ktoré boli povolené počas celého roka. Celkovo bolo počas brigád odpracovaných 7087 brigádnických hodín, čo je o 1484 hodín menej oproti minulému roku 2019.

Na pstruhových revíroch boli práce zamerané hlavne na opravy starých poškodených kaskád, budovanie nových kaskád, čistenie korýt potokov po prívalových dažďoch, výlovy na odchovných potokoch a zarybňovanie revírov lovnými, ale aj chovnými násadami, hlavne pstruha potočného a pstruha dúhového. V ďalšom išlo aj o udržiavanie brehov a tiež čistenie koryta potokov od nežiaducich nanesených drevín po prívalových dažďoch.
Na Bielej Vode v časti Lysá pod Makytou bol vybudovaný jeden nový splav, v časti Lysá – Strelenka boli vybudované dva nové a opravené 4 staré splavy.
V časti Lazy – Potok boli vybudované 3 nové kaskády a 7 bolo opravených. Na Zborskom potoku bolo vystavaných 6 nových splavov a 6 bolo opravených.
Do našej pôsobnosti patrí aj Nimnický potok – samostatný pravostranný prítok Váhu, kde boli vybudované tri nové splavy a 4 staršie boli opravené.
Na Pružinke v časti Beluša boli vybudované niektoré nové splavy aj s použitím betónových prahov, celkovo bolo v tejto časti vybudovaných 8 splavov
a 4 boli opravené. Bol vyčistený splav pri mlyne. V hornej časti (Lieskov) v úseku medzi Tŕstím a Visolajmi bolo postavených 10 nových splavov. Na odchovnom potoku Strážov (Biel) v oblasti Priedhoria bolo vybudovaných 25 nových splavov, 8 nových splavov bolo vybudovaných na odchovnom potoku Slatinka. Na Lednici –Zubák bolo vybudovaných celkovo 6 nových kaskád a 5 bolo opravených.

Odpracované brigádnické hodiny po revíroch:
Revír (0120) Biela Voda + odchovné potoky: 420 hod.
Revír (1900) Lednica + odchovné potoky: 362 hod.
Revír (3040) Pružinka + Slatinka + odchovné potoky: 1960 hod.

Výlovy na odchovných potokoch:
Lovná skupina: Ľuboš Novosad – 250 brigádnických hodín
Lovná skupina: Pavol Kadlec – 190 brigádnických hodín
Celkovo bolo na pstruhových revíroch odpracovaných 3182 brigádnických hodín.
Na kaprových revíroch boli brigády, ako aj po iné roky zamerané najmä na spevňovanie brehov, budovanie chodníkov, kosenie trávnatých plôch okolo rybníkov a štrkovísk, zimné prevzdušňovanie, čistenie brehov od porastov a rôzneho komunálneho odpadu.
Váh, Štrkoviská Odhánky a Pod železničným mostom – hlavnou činnosťou na Váhu bola výroba a položenie hniezd pre neres zubáča. Na štrkoviskách bola činnosť zameraná hlavne na čistenie a kosenie brehov, orezávanie stromov, zbieranie odpadkov a zimné prevzdušňovanie.
VN č. 1. a 2. a chata Ihrište – čistenie hrádze, postrek hrádzí a vývariska proti burinám, orezávanie konárov, kosenie brehov a krovín, rozvoz hnoja, výroba a položenie hniezd pre zubáčov. Osadenie bezpečnostného zábradlia nad prechodom ponad výpust na dolnom rybníku. Orezanie konárov na príjazdovej ceste k hornému rybníku.
Na VN Dolné Kočkovce okrem bežných činností ako kosenie brehov a hrádze rybníka boli realizované aj úprava kalovej jamy, vybudovanie jej ochranného zábradlia a chodníka, bolo zrepasované sito pre zábranu úniku rýb, vyčistený odtokový a prepadový kanál. Bola upravená prístupová cesta, pre lepší prístup auta pri zarybňovaní.
Na štrkoviskách Horenická Hôrka a Led. Rovne to bola výroba a položenie hniezd pre zubáčov, kosenie a čistenie brehov, rozširovanie a spevňovanie chodníkov, úprava príjazdovej cesty k rybníkom.
Na odchovných rybníkoch Prúdy na Lednických Rovniach bol zrealizovaný výlov dolného rybníka, kosenie brehov a dna rybníka, oprava príjazdovej cesty, kŕmenie rýb, rozvoz hnoja, budovanie chodníkov, zimné prevzdušňovanie, pravidelné odstraňovanie ľadu a čistenie náhonu do rybníkov a ochrana náhonu pri vysokom stave rieky.

Odpracované brigádnické hodiny po revíroch:
Revír Váh + Odhánky + NK Kanál: 948 hod.
Revír VN Ihrište + chata (5070): 751 hod.
Revír Štrk. Lednické Rovne (4040+4030): 1026 hod.
Odchovné rybníky Prúdy: 350 hod.
Revír VN Dolné Kočkovce (5020): 370 hod.
Nové štrkovisko Hloža: 100 hod.
Ostatné brigády (správa majetku, sponzorské, krmivo a iné) 360 hod.
Celkovo bolo na kaprových revíroch odpracovaných 3905 brigádnických hodín.
Čo sa týka hospodárskej a brigádnickej činnosti, musím s poteším, ale aj s veľkým rešpektom vyzdvihnúť prácu dvoch našich dlhoročných rekordmanov v počte odpracovaných hodín, ktorými sú Roman Rovný a Marián Mierný. Naviac sú obaja členmi výboru Mo SRZ kde zastávajú významné a časovo náročné funkcie.

Uznanie je o to väčšie, že v prípade ich hlavnej hospodárskej činnosti, na odchovných rybníkoch Prúdy, ide v prvom rade o prácu pre ryby a až v druhom rade pre rybára. Práve vďaka ich práci na odchovných rybníkoch, majú naši rybári v niektorých našich revíroch zdravú násadu vychovanú od výteru v našich vodách, ktorú nemusíme draho nakupovať. V roku 2020 sa pri výlove spodného odchovného rybníka podarilo odloviť 710 kg kapra K1 a K2, čo v prepočte znamená viac ako 23.000 kusov kapríkov z vlastného výteru, 86 kusov zubáča. Všetky tieto ryby skončili v našich revíroch na Lednických Rovniach a v Púchove.

Ľuboš Novosád, brigádnický referent