Šikanovanie a kyberšikanovanie

126

Mestská polícia v Púchove zabezpečuje okrem represívnej funkcie aj prevenciu kriminality. Na púchovských základných školách pravidelne organizuje pre žiakov prednášky spojené s prezentáciami na rôzne témy súvisiace s kriminálnymi aktivitami. V decembri 2018 bolo témou prednášky pre žiakov ZŠ J.A.Komenského šikanovanie.

Čo je šikanovanie?

 • zlomyseľné správanie žiaka, ktorého úmyslom je ublíženie, ohrozenie alebo zastrašovanie, týranie, obťažovanie, prenasledovanie iného žiaka
 • úmyselný opakovaný útok voči žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z  rôznych dôvodov nevedia alebo nemôžu účinne brániť
 • úmysel ublížiť druhému fyzicky alebo psychicky
 • agresia jedného žiaka alebo skupiny žiakov
 • prevaha agresora alebo skupiny agresorov nad obeťou

Agresor:

 • starší, fyzicky vyspelejší jedinec alebo skupina s početnou prevahou
 • zakomplexovaný s nedostatkom sebavedomia
 • bezohľadný, zväčša považuje obeť za menejcennú

Obeť:

 • ten, kto sa odlišuje (sociálne či fyzicky, má handicap)
 • ľudia úzkostliví, plachí alebo tí, ktorí sa odlišujú rasovo, národnostne, vyznaním alebo správaním
 • často nový žiak, nový člen skupiny

Kyberšikanovanie

Kyberšikanovanie je priama forma šikanovania, pri ktorej ide o zneužitie informačno-komunikačných technológií (najmä telefónu, tabletu, internetu a sociálnych sietí) na úmyselné ohrozenie, ublíženie alebo zastrašovanie. Pre kyberšikanu je typické:

 • nie je nutná fyzická prevaha (sociálna, psychická prevaha agresora),
 • útok nevyžaduje fyzický kontakt agresora a obete,
 • útoky sa šíria prostredníctvom internetu podstatne rýchlejšie ako inými spôsobmi,
 • útoky sú prístupné veľkému množstvu osôb,
 • útoky môžu mať dlhšie trvanie v čase,
 • agresor vystupuje často anonymne,
 • agresor je schopný uskutočniť útok z rôznych miest,
 • obeť nemusí o napadnutí dlhšiu dobu vedieť,
 • obeť nemusí byť schopná identifikovať agresora,
 • zverejnené informácie, fotografie, audiozáznamy a videozáznamy môže byť náročné odstrániť z internetu.

Najčastejšie prejavy:

Sexting – elektronické rozosielanie textových správ, fotografií, videí so sexuálnym obsahom.

Kybergrooming – snaha manipulovať s vyhliadnutou osobou a prinútiť ju k osobnému stretnutiu pomocou chatu, SMS, Skype.

Kyberstalking – zneužívanie internetu, mobilných telefónov a iných informačných a komunikačných technológií k prenasledovaniu. Kyberstalking možno jednoducho nazvať nebezpečným prenasledovaním. Útočník využíva informačné a komunikačné technológie k dlhodobému, opakovanému a stupňovanému kontaktovaniu – prenasledovaniu svojej obete, v ktorej chce úmyselne vyvolať pocit strachu o svoje súkromie, zdravie alebo život.

Stalking – e-maily, SMS, telefonáty, darčeky, prenasledovanie, vyhrážanie, ničenie majetku obete, šírenie nepravdivých informácií.

Happy slapping – násilné alebo sexuálne útoky, ktoré si útočníci natáčajú na mobil a následne šíria po internete. Happy slapping – v preklade znamená „spokojné fackovanie“. Účelom happy slappingu je nečakane fyzicky napadnúť buď dieťa alebo aj dospelého človeka, pričom agresorov komplic celý čin nahráva na mobilný telefón alebo kameru. Získané video potom umiestni na internet (napr. na YouTube).

Žiak, ktorý je agresorom, môže byť trestne stíhaný najmä za trestný čin:

 • ublíženia na zdraví,
 • obmedzovania osobnej slobody,
 • lúpeže,
 • vydierania,
 • hrubého nátlaku,
 • nátlaku,
 • porušovania domovej slobody,
 • sexuálneho násilia,
 • sexuálneho zneužívania,
 • krádeže,
 • neoprávneného užívania cudzej veci,
 • poškodzovania cudzej veci,
 • nebezpečného vyhrážania sa,
 • nebezpečného prenasledovania,
 • výroby detskej pornografie,
 • rozširovania detskej pornografie,
 • prechovávania detskej pornografie a účasť na detskom pornografickom predstavení,
 • ohovárania.

Bohumil Bořuta, MsP Púchov
Zdroj: zodpovedne.sk, e-bezpeci.cz, policie.cz