Školek dočasným konateľom mediálnych spoločností

345
Mestské zastupiteľstvo 3. septembra 2015.

Jediným bodom programu mestského zastupiteľstva, ktoré na 3. septembra zvolal
primátor mesta Púchov Rastislav Henek, bol návrh schváliť dočasného konateľa
mediálnych spoločností.

Návrh schváliť Antona Školeka ako dočasného konateľa Medial Púchov, s. r. o., Medial TV, s. r. o. a Medial IN, s. r. o. na dobu určitú, t. j. do 31. 3. 2016 predložil poslanec Daniel Lako. Svoj návrh odôvodnil výsledkami Školekovej práce v MŠK, ktorá má byť zárukou, že po právnej a ekonomickej stránke budú všetky spoločnosti pracovať v zmysle platných zákonov. Zároveň doplnil, že počas doby, kedy bude Školek poverený výkonom funkcie
dočasného konateľa, bude ekonomická komisia aktívne pracovať na príprave novej organizačnej štruktúry mestských spoločností a pripravovať pôdu pre vznik eseročky Púchov Servis so 100% účasťou mesta. Prakticky má ísť o premenovanie a doplnenie predmetov činnosti súčasnej spoločnosti MsBP Servis, s. r. o. Do novej štruktúry majú byť začlenené mediálne spoločnosti mesta, samotný MsBP Servis, ako aj Dom kultúry. V prípade
preukázania opodstatnenosti tohto zámeru je cieľovým termínom predloženia projektu na mestské zastupiteľstvo 10. december 2015.
-lef-