Školské obedy zdarma budú nahradené daňovým bonusom

356

Plošné dotovanie obedov v materských a základných školách sa od začiatku augusta tohto roka skončí. Vyplýva to z novely zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorú ešte v novembri 2020 schválil parlament. Prezidentka síce novelu vrátila do parlamentu, ale ten prezidentské veto prelomil svojim hlasovaním pred Vianocami 2020.

Účinnosť právnej úpravy, ktorou sa zužuje okruh detí, na ktoré možno poskytnúť dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, má byť od 1. augusta 2021. Kým v súčasnosti štát sumou 1,2 eura dotuje každý obed pre dieťa navštevujúce posledný ročník materskej školy alebo základnú školu, od začiatku augusta budúceho roka sa budú na týchto školách dotovať len obedy pre deti v hmotnej núdzi.

Štátna dotácia na jeden obed sa pritom zvýši o 10 centov na 1,30 eura. Dotovaná suma má pokryť najvyššie finančné pásmo na nákup potravín na druhom stupni vyučovania v základných školách, ktoré je vo výške 1,30 eura za jeden obed.

Poskytovanie dotácie na obedy od septembra 2021

Dotácia na stravovanie sa poskytne na každé dieťa materskej školy a dieťa, základnej školy, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima. Dotácia sa poskytne aj na každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu, kde najmenej 50 % detí je z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

Na dieťa, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nezabezpečuje prípravu diétneho jedla, zákonný zástupca dieťaťa môže požiadať zriaďovateľa školy o vyplatenie dotácie. Za vyučovanie v základnej škole sa bude považovať aj individuálne vzdelávanie. Štát tak poskytne dotáciu na stravu aj na deti, ktoré síce odobrali stravu, ale vzhľadom na individuálne vzdelávanie sa nezúčastnili na riadnom vyučovaní v základnej škole.

Daňový bonus ako náhrada za zrušené obedy

Vládna koalícia v polovici minulého roka zároveň avizovala, že namiesto plošného dotovania obedov zdvojnásobí daňový bonus na dieťa do 15 rokov, aktuálne je daňový bonus dvojnásobný len do 6 rokov veku dieťaťa. Parlament začiatkom decembra 2020 schválil rozsiahlu novelu zákona o dani z príjmov s viacerými pozmeňujúcimi návrhmi a upravuje sa aj daňový bonus.

Daňový bonus pre pracujúcich rodičov na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov sa od júla budúceho roka zvýši na 1,7-násobok a od 1. januára 2022 na 1,85- násobok základnej sumy tohto daňového zvýhodnenia. V súčasnosti daňový bonus dosahuje 22,72 eura mesačne. Podľa nového na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov dostane rodič ročne o 273 eur viac.

Daňová úľava pre pracujúcich rodičov školákov tak od júla budúceho roka stúpne o 16,25 eura na 39,47 eura mesačne. Od 1. januára 2022 by sa mal daňový bonus pre rodičov detí vo veku od 6 do 15 rokov zvýšiť približne o 4,50 eura mesačne na zhruba 44 eur. Ponecháva sa zároveň vek od 15 do 25 rokov, kde bude základná výška daňového bonusu. Suma daňového bonusu je naviazaná na životné minimum. Daňový bonus na dieťa je pre pracujúceho rodiča daňové zvýhodnenie, ktoré priamo znižuje vypočítanú daň z príjmov fyzickej osoby.

Posunutím termínu zrušenia dotácií z januára na august 2021 vznikol tak priestor pre obce a mestá na prechod a prípravu všeobecne záväzných nariadení. Školským jedálňam zostáva len dúfať, že nedôjde k výraznému poklesu stravníkov, čo by malo vplyv na znižovanie počtov zamestnancov v zariadeniach.

Zdroj: jedalne.sk, foto: pixabay