Slávnostné posvätenie kolumbária

152

V tomto roku bola ukončená výstavba kolumbária (urnovej steny) na cintoríne v Dolných Kočkovciach. Kolumbárium je umiestnené v blízkosti modlitebne. Obsahuje 42 urnových hrobov pre tri urnové nádoby. Dňa 15. 8. 2022 sa uskutočnilo slávnostné vysvätenie kolumbária, ktoré vykonal pán farár Miroslav Bilčík. Vo svojom príhovore okrem iného vyzdvihol, že kolumbárium je dôstojným miestom posledného odpočinku zosnulých. K slávnostnej atmosfére prispel aj miestny spevokol. Nech po požehnaní, slúži toto kolumbárium pre ukladanie urien s popolom našich pozostalých a je dôstojným miestom ich večného odpočinku.

Martin Dolinský, starosta obce