Sociálne slabšie rodiny s nezaopatrenými deťmi môžu žiadať o bezplatné rekreačné pobyty

877

Rekreačné pobyty zadarmo pre sociálne slabšie rodiny s nezaopatrenými deťmi v štátnych zariadeniach organizuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s 2. sociálnym balíčkom vlády SR. Pobyty majú charakter krátkodobého rekreačného pobytu a uskutočnia sa v zariadeniach MV SR na území celého Slovenska.

Ponuka rekreačných zariadení a termíny pobytov.
Ponuka rekreačných zariadení a termíny pobytov.

 

Podmienky pridelenia poukazu na rekreačný pobyt:

  • Čistý príjem posudzovanej domácnosti za predchádzajúci kalendárny mesiac nepresahuje 1,5 násobok životného minima.

zm

  • Každé nezaopatrené dieťa žijúce v domácnosti žiadateľa, ktoré má povinnosť plnenia povinnej školskej dochádzky, bez ohľadu na to, či je uvedené v žiadosti o bezplatný rekreačný pobyt, riadne plní povinnú školskú dochádzku

 

Dôležité:

  • Na pridelenie bezplatného poukazu na rekreačný pobyt nie je právny nárok.
  • Dopravu do a z rekreačného zariadenia si zabezpečuje žiadateľ individuálne, na vlastné náklady a zodpovednosť.
  • Výber rodín na rekreačný pobyt realizuje rekreačné zariadenie. Z výberu budú vylúčené žiadosti, ktoré nespĺňajú podmienky na zaradenie do výberu a žiadatelia, ktorí sa už rekreačného pobytu zúčastnili v predchádzajúcich termínoch.
  • V prípade, že to kapacita rekreačného zariadenia v danom termíne dovoľuje, bude bezplatne pridelený poukaz všetkým žiadateľom.
  • V prípade, že počet žiadostí na daný termín presahuje kapacitné možnosti rekreačného zariadenia, rekreačné zariadenie bude pobyty prideľovať na základe žrebovania. Výsledok spracovania žiadostí bude oznámený len úspešným žiadateľom

Pre viac informácií kontaktujte:

Mgr. Ivana Vančová, Mestský úrad – oddelenie školstva a sociálnych vecí, č. dv. 5, tel. č.: 042/465 08 35, e-mail: ivana.vancova@puchov.sk

call centrum Ministerstva vnútra SR – 0800 222 222 (bezplatné tel. číslo)

 

Formulár žiadosti o zaradenie rodiny s nezaopatreným dieťaťom na rekreačný pobyt:

Žiadosť_rodiny s deťmi

 

-lef-