Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení

317

Oddelenie školstva a sociálnych vecí MsÚ na decembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva predložilo Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov za školský rok 2016/17. Prinášame z nej niekoľko údajov:

Mesto Púchov je zriaďovateľom 6 materských škôl, 4 základných škôl, Základnej umeleckej školy a 2 centier voľného času. Súčasťou základných škôl sú zariadenia školského stravovania a školské kluby detí. Súčasťou všetkých materských škôl sú zariadenia školského stravovania. Základné školy, materské školy, základná umelecká škola aj Centrum voľného času Včielka, majú právnu subjektivitu.

ZŠ Mládežnícka má 25 tried a 5 oddelení školského klubu detí, odborné učebne: dve počítačové, dve telocvične, učebne biológie, fyziky, chémie, geografie, cvičnú kuchynku, dielne pre technickú výchovu, jazykové učebné, školskú knižnicu, v škole je vybudovaná aj ekoplocha.

ZŠ Gorazdova má 23 tried, odborné učebne: chémie, fyziky, prírodopisu, geografie, tri učebne informatiky, školské dielne, dve jazykové učebne, učebňa pre hudobnú výchovu, audio-učebňu, štyri herne pre školský klub detí, kuchynku, tri telocvične, športový areál, viacúčelové ihrisko, minidopravné ihrisko a učebňu v prírode.

ZŠ J.A.Komenského má 23 tried, odborné učebne: informatiky, multifunkčnú učebňu didaktickej techniky, učebňu chémie a biológie, jazykové laboratórium a dve jazykové učebne, telocvičňu, športový areál, vybudovali detské ihrisko a bylinkovú záhradku.

ZŠ s MŠ Slovanská využíva okrem tried aj odborné učebne fyziky, chémie, informatickej výchovy, cudzie jazyky, školské dielne, telocvičňu, priestory školského ihriska sa málo využívajú vzhľadom na zlý stav plochy, ktorú je potrebné opraviť.

Základná umelecká škola vyučovanie uskutočňuje v dvoch budovách a pobočkách Beluša, Záriečie, Lednické Rovne. Počet tried je tiež nedostačujúci, vhodné by bolo upraviť nevyužitý priestor na povalách oboch budov, čím by sa mohol zvýšiť počet prijatých žiakov a vytvoriť tak výstavnú sieň pre výtvarný odbor.

MŠ Mládežnícka má štyri pavilóny, v troch sa nachádza šesť tried, jeden je hospodársky, kde je práčovňa, kuchynka a kancelária vedúcej ŠJ a riaditeľky školy. MŠ Chmelinec má päť tried, ku každej triede patrí šatňa, jedáleň, kuchynka na výdaj jedál, spálňa a hygienické zariadenia. MŠ Požiarna 1291 je trojtriedna, pavilónového typu. Veľká spoločenská miestnosť sa využíva ako telocvičňa na pohybové a edukačné aktivity. MŠ Požiarna 1292 je štvortriedna MŠ, triedy sú rozdelené na herňu, stolovaciu časť, spálňu, hygienické zariadenia, kuchynku a výdaj jedál. K materskej škole patrí od 1.9.2016 aj elokované pracovisko – 2 moderne vybavené triedy v areáli ZŠ Komenského. MŠ 1. mája je dvojtriedna MŠ, má detskú i odbornú knižnicu. MŠ Nosice je jednotriedna MŠ. MŠ Slovanská je dvojtriedna, triedy so šatňou a hygienickým zariadením sa nachádzajú na prízemí budovy, kde je na poschodí i spoločná školská jedáleň.

CVČ Včielka je v podnájme Mestského športového klubu, s.r.o. Činnosť organizuje nielen v priestoroch CVČ, ale aj v ZŠ, MŠ, SŠ okresu Púchov, na zimnom štadióne a v športovej hale.

V meste pôsobia školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov: Cirkevná základná škola sv. Margity, ktorej zriaďovateľom je Žilinská diecéza, Spojená škola (Športovcov 1461) v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu Trenčín, Súkromné centrum špeciálno-pedagogické poradenstva (Dvory 1933), ktorého zriaďovateľom je Mgr. Monika Mináriková, Súkromná materská škola a Súkromné centrum voľného času (Svätoplukova 1465), ktorého zriaďovateľom je spoločnosť Sports&Training Centre, s.r.o. Púchov.

Údaje o žiakoch za školský rok 2016/17:

V školskom roku 2016/2017 bolo v základných školách 1.563 žiakov, oproti predchádzajúcemu školskému roku ich počet stúpol o 14 žiakov. Mestské materské školy navštevovalo 564 detí, oproti predchádzajúcemu školskému roku je to o 37 deti viac. Zvýšené množstvo prijatých detí súvisí s otvorením od 1.9.2016 elokovaného pracoviska Materskej školy Požiarna 1292 v areáli ZŠ J.A.Komenského.

V CVČ Včielka bolo zapísaných 560 detí s trvalým pobytom v meste Púchov, spolu s členmi záujmových útvarov z iných obcí je ich až 764. V základnej umeleckej škole sa počet žiakov zvýšil na 769.

Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy:

Výsledky celoštátneho testovania 5. a 9. ročníka v matematike a slovenskom jazyku:

Celkovo v mestských školách testovanie matematiky bolo úspešné. Oproti priemeru SR 56,4% sme dosiahli percento úspešnosti 60,1%. Najlepší výsledok získala ZŠ Komenského (63,6%). Priemerný výsledok v testovaní SJL 9 v mestských školách v porovnaní s výsledkom SR 61,2% bol tiež lepší 64,7%. Žiaci zo ZŠ Mládežnícka dosiahli úspešnosť 71,0%.

Pri testovaní žiakov v SJL 5 boli výsledky za mestské školy horšie ako priemer výsledkov SR (o 2,5 %). Najlepší výsledok získala ZŠ Komenského (64,6%), ktorej žiaci mali lepší priemer výsledku ako priemer SR (63,1%). V matematike priemer žiakov 5. ročníka z mestských škôl bol lepší o 0,65% ako priemer v SR. Výsledky žiakov zo ZŠ Gorazdova boli oproti priemeru SR (62,3%) boli lepšie o 4,9%.