Koncepcia rozvoja športu MŠK Púchov s.r.o. na rok 2018

831

Súčasný šport predstavuje prostriedok rozvoja spoločnosti, upevňuje zdravie človeka, je prostriedkom boja proti rasizmu, drogám a intolerancii, zvyšuje národné povedomie a vlastenectvo, propaguje región. Pravidelná telovýchovná a športová činnosť, či už v rekreačnej, výkonnostnej alebo vo vrcholovej podobe realizácie vedie všetky vekové kategórie k vytváraniu si pozitívnych zdravotných, hygienických a sociálnych návykov, ktoré vedú k zdravému štýlu života a vyššej fyzickej zdatnosti a výkonnosti.

Analýza súčasného stavu

Spoločnosť MŠK Púchov s.r.o. je garantom športu v meste. Zastrešuje viacero športových odvetví a umožňuje rozvíjať pohybové schopnosti detí, mládeže a dospelých. V rámci svojej činnosti realizuje činnosť troch športových klubov: Hokejový klub MŠK Púchov, Futbalový klub MŠK Púchov, Volejbalový klub MŠK Púchov.

Činnosť hokeja zastrešuje už od roku 2012, futbalovú činnosť prevzala pod svoje krídla v roku 2015 a volejbal mládeže vedie pod svojou hlavičkou od roku 2016. Za tento čas spoločnosť vybudovala v hokeji a futbale stabilnú hráčsku základňu, ktorú tvoria všetky vekové kategórie počnúc od predprípraviek (deti od 6 rokov) až po družstvá mužov hrajúcich ligové súťaže. Volejbalová činnosť sa postupne rozvíja a v budúcnosti by mala zastrešiť taktiež všetky vekové kategórie od prípraviek až po najvyššiu vekovú kategóriu družstva mužov. Tento cieľ môže byť naplnený za predpokladu dostatočnej hráčskej základne vo všetkých kategóriách a súčasne spolu so schopnosťou spoločnosti financovať všetky vekové kategórie.

Finančné zdroje sú alfou a omegou pre každú športovú aktivitu. V súčasnej dobe sa využívajú hlavne zdroje verejného charakteru. Mesto Púchov podporujúce šport vyčleňuje ročne zo svojho rozpočtu finančné prostriedky, ktorými sa pokrývajú náklady na chod a prevádzku športových klubov, na utváranie podmienok rozvoja športu, na výber a prípravu športových talentov a na celkovú výchovu a vzdelávanie v oblasti športu. Okrem týchto zdrojov spoločnosť získava prostriedky zo štátneho rozpočtu prostredníctvo príspevkov cez zväzové organizácie jednotlivých športov, ktoré prevádzkuje.

Vízia pre budúce roky

Alternatívou financovania športu sú i súkromné zdroje, ktoré sú v súčasnosti ešte nízke v porovnaní s verejnými zdrojmi. Ide prevažne o dary a príspevky od právnických a fyzických osôb, ako i vlastné prostriedky osôb vykonávajúcich športovú činnosť. Snahou spoločnosti MŠK Púchov je zvýšiť záujem i tohto segmentu o príspevky do športu, či už vo forme darov, príspevkov, reklám alebo sponzorstva v nadväznosti na možnosti, ktoré poskytuje nový platný zákon o športe. Len postupná a cieľavedomá práca spoločnosti preukazujúca viaceré širokospektrálne parametre (športové výsledky, stabilné zázemie, hráčska základňa, trénersky potenciál, transparentnosť, platobná morálka, zverejňovanie, efektívne a účelné využívanie financií a pod.) vedie k získaniu dôvery, náklonnosti a ochoty financovania športu aj týchto subjektov.

Víziou spoločnosti je získavanie finančných prostriedkov pre kluby aj od iných subjektov ako mesta. Športový zväz spolufinancuje mládežnícke družstvá a družstvá mužov by mali mať významné príjmy z reklamy a sponzorstva. V súčasnosti tento model ešte nie je funkčný. Spoločnosť postupne s podporou Mesta realizuje kroky k nábehu tohto modelu. Pri futbale je družstvo mužov vytvorené a fungujúce od roku 2016. V hokeji družstvo mužov hrá svoju prvú sezónu a pri volejbale takéto družstvo mužov ako i iné mládežnícke družstvá ešte nie sú vytvorené. Financovanie týchto družstiev je zatiaľ na ramenách spoločnosti s výraznou mestskou dotačnou podporou. Úlohou družstiev je dosiahnuť čo najlepšie výsledky, spraviť hru atraktívnu a zaujímavú, aby vzbudila záujem nielen pre divákov a športových fanúšikov, ale i naštartovala záujem tretích subjektov, prednostne zo súkromného sektoru, ktoré by mali záujem podporovať šport, či už vo forme reklamy, sponzorstva alebo iných príspevkov. Správne nastavenie všetkých podmienok je dlhodobou prácou všetkých zainteresovaných.

Futbalový klub MŠK Púchov

Futbal je jedným z dominantných športov v Púchove a má dlhoročnú históriu. Záujem o tento druh športovej činnosti prezentuje i najvyšší počet hráčskej základne spomedzi troch klubov spoločnosti. Počet družstiev (14 mládežníckych a 1 mužské) v súčasnosti plne dosahuje kapacity športovísk, ktoré má spoločnosť k dispozícií.

Dve dievčenské družstvá realizujú tréningový proces v spolupráci s partnerskými futbalovými klubmi FanClub Púchov a TJ KOVO Beluša, hrajú MIX U11 a 2. ligu U15.

Chlapci a muži hrajú:

  1. ligu prípravka (U09, U10, U11), mladší žiaci (U12, U13), starší žiaci (U14, U15),
  2. ligu mladší dorast (U17), starší dorast (U19),
  3. ligu „A“ muži.

Väčšina družstiev pôsobí v najvyšších súťažiach na Slovensku. V najbližšom období je možný postup jedine v mužskej kategórii, čo by bola výborná reklama pre mesto Púchov, avšak boli by s tým spojené zvýšené náklady na cestovanie a platy hráčov.

V doraste by mal futbalový klub veľký záujem postúpiť do 1.ligy, čo by mohlo priniesť do klubu výrazne vyššie dotácie zo strany Slovenského futbalového zväzu. Avšak jednou z podmienok súťaže tohto družstva v 1.lige je vlastníctvo umelej trávnatej plochy, čím náš klub nedisponuje, čo je najväčší handicap, nakoľko takmer všetky mestá v okolí Púchova takúto plochu vlastnia – Dubnica nad Váhom, Považská Bystrica, Trenčín, Kysucké Nové Mesto, Žilina, Trenčianske Teplice i Bánovce nad Bebravou.

Družstvá od U9 do U15 sú na najbližšie 3 roky zaradené do ÚTM – útvar talentovanej mládeže, čo predstavuje garanciu pôsobenia v najvyšších slovenských súťažiach pre sekciu žiakov a prípravky.

Družstvá kategórie U08 a nižšie sa súťaže nezúčastňujú. Tu sa kladie dôraz na výchovu a vzdelávanie v oblasti športu a to formou hravou a pre deti zaujímavou. Súťaživosť sa podporuje zúčastňovaním sa na futbalových turnajov v rámci jednotlivých vekových kategórií.

Tréneri vykonávajú svoju činnosť pri jednom družstve, ale pracujú v klube aj tréneri, ktorí sú pri dvoch družstvách, prípadne vedú špecializované tréningy pre brankárov. Ambíciou do budúcej sezóny a najbližších rokov je dosiahnuť pomer 1 tréner na 12 hráčov, čo zodpovedá aj požiadavkám futbalového zväzu na kluby, ktoré patria do skupiny útvarov talentovanej mládeže.

Počet trénerov je 23. Počet aktívnych hráčov v roku 2017 registrovaných v MŠK Púchov je 279. Cieľom do blízkej budúcnosti, čiže v horizonte 1-2 rokov je dosiahnuť 300-člennú hráčsku základňu, ktorá by bola prioritne tvorená hráčmi z Púchova a blízkeho okolia.

Hokejový klub MŠK Púchov

V rámci zabezpečenia hokejovej činnosti zaznamenáva klub zmeny, ktoré nastali najmä účinnosťou nového zákona o športe. Zmeny sa dotkli i hokejového zväzu, ktorý určuje pravidlá hokeja, stanovy a mnohé ďalšie smernice a nariadenia, ktorými sa klub musí riadiť. Každá zmena prináša zo začiatku nevôľu, potrebuje zapracovanie, osvojenie a získanie rutiny. Týmto všetkým momentálne prechádza nielen zväz, ale i hokejové kluby. Zavedenie elektronickej matriky, projektové riešenia, ako i možnosti získania štátnych príspevkov sú len časťou zmien, ktoré nás v súčasnosti a budúcnosti čakajú. Kontaktné miesto hokeja nájdeme na www.hockeyslovakia.sk .

Pri hokejovom športe máme zastúpené všetky vekové kategórie od predprípraviek a prípraviek až po družstvo mužov, ktoré sme pre túto športovú sezónu prihlásili do druhej ligy seniorov po prvýkrát a je postavené predovšetkým na odchovancoch púchovského hokeja. V rámci súťaže nebolo prihlásené družstvo juniorov, ktorí však dostali priestor na realizáciu, buď vo forme hosťovania v extraligových kluboch alebo sa zaradili do druholigového kádra mužov.

Úroveň prípravy a hokejovej súťaže, ktorú má klub v súčasnosti nastavenú je odrazom dobre vykonávanej práci s mládežou za posledné roky. Na to, aby klub šiel správnou cestou výchovy hráčov, je potrebné disponovať kvalitným a kvalifikovaným trénerskym personálom. Pre klub je dôležité mať perspektívnych trénerov, ktorých môže v rámci svojich možností podporiť vo vzdelávaní a osobnom rozvoji, čo sa časom prejaví i v celkovom fungovaní klubu (výsledky v súťaži, zvyšujúce počty hráčov, dobré vzájomné vzťahy, podpora hokeja zo strany rodičov i reklamných partnerov).

Pre úspešné účinkovanie družstiev v hokejovej súťaži je potrebná kvalitná hráčska základňa. Táto sa buduje dlhodobo. Je potrebné získať záujem detí o šport a pravidelnú športovú prípravu už od najnižšieho veku. Náš klub vyvíja aktivity na získanie nových hráčov hokeja prostredníctvom „školy korčuľovania“. Táto sa organizuje pravidelne každoročne za účasti detí základných škôl a s podporou Mesta Púchov. Vedenie výučby prebieha pod vedením kvalifikovaných trénerov, ktorí priamo zabezpečujú i tréningy našich hráčskych hokejových kategórií. Deti sa stretnú na ľade s licencovanými trénermi, ktorí denne vedú tréningové procesy.

Hráčska základňa sa vďaka družstvám kadetov, dorastu, juniorov a mužov od roku 2015 zvýšila zo 149 na 208 hráčov (2017), počet trénerov, asistentov a vedúcich družstiev sa zvýšil v tomto období z 12 na 26.

Volejbalový klub MŠK Púchov

Proces transformácie klubu prebehol v roku 2016 – žiacke volejbalové družstvá súťažili v sezóne 2016/17 prvýkrát pod vedením MŠK Púchov. Už v tejto sezóne sa družstvá umiestnili na prvotných priečkach súťaže. V kategórii MIDI získali mladší žiaci titul majstrov Slovenska.

Volejbalový oddiel MŠK Púchov v sezóne 2017/18 pracuje so 102 deťmi, ktoré sú rozdelené do družstiev: kadetov, starších žiakov, 2 družstvá mladších žiakov U13, 3 družstvá mladších žiakov U12, 2 družstvá prípravky. Z týchto družstiev sú v sezóne 2017/18 zapojené do súťaže všetky družstvá okrem 2 družstiev prípravky. Oproti minulej sezóne pribudlo družstvo kadetov.

Volejbalový oddiel MŠK Púchov v značnej miere spolupracuje so základnými školami. Na základnej škole Gorazdova má zriadené športové triedy, ktoré sú v Slovenskej volejbalovej federácií vedené ako útvar talentovej mládeže. Do ďalšej sezóny 2018/19 je predpoklad, že súčasný počet družstiev a prípraviek sa navýši. Otvorila by sa predprípravka pre 1.- 3. ročník základných škôl.

V budúcich rokoch sa uvažuje i o vzniku družstva mužov vo volejbale, nakoľko mužský volejbal má v Púchove dlhoročnú tradíciu a taktiež by bolo možné vytvoriť hráčsku základňu pre ligovú súťaž. Tieto ciele však vytvoria pre spoločnosť náklady súvisiace s tréningovým procesom, samotnou súťažou i správou klubu.

Družstvo kadetov v rámci možností systému súťaže doplnia starší žiaci, pre ktorých to bude príprava na Majstrovstvá Slovenska starších žiakov, kde majú cieľ postúpiť. Cieľom družstva kadetov je vytvoriť vhodnú koncepciu a zohrať družstvo tak, aby v súťaží obsadilo ako nováčik, čo najlepšie miesto.

Družstvo starších žiakov má za ciel v sezóne 2017/18 postúpiť na Majstrovstvá Slovenska rovnako ako minulý rok, kedy obsadilo celkové 5. miesto. A cieľom v tejto sezóne je na Majstrovstvách Slovenska toto umiestnenie potvrdiť. Družstvo mladších žiakov „A“ U13 sa v minulej sezóne stalo majstrom Slovenska. V súčasnej sezóne 2017/18 je cieľom rovnako postup na Majstrovstvá Slovenska. Keďže družstvo prešlo výraznou zmenou kádra, tak od družstva sa nepredpokladá obhajoba majstrovského titulu.

V minulej sezóne sa družstvá mladších žiakov „A“ a „B“ po základnej časti v oblasti Západ umiestnili na postupových miestach na Majstrovstvá Slovenska. Z dôvodu, že na Majstrovstvá Slovenska nemôžu postúpiť z jedného klubu dve družstvá v rovnakej vekovej kategórií, postúpilo len jedno družstvo. V sezóne 2017/18 je opäť cieľom, aby sa družstvá v základnej skupine oblasti Západ umiestnili na postupových miestach.

Počet hráčov volejbalového oddielu sa za 2 roky (od roku 2015) zvýšil zo 78 na 96. Športovú volejbalovú prípravu v klube zastrešuje 5 trénerov. Počas sezóny 2017/2018 sa počet trénerov doplní ešte o troch, ktorí si v súčasnosti zabezpečujú adekvátnu trénersku licenciu.

Ing. Štefan Ondrička, konateľ MŠK Púchov, s.r.o.

(redakčne krátené)