Stavy hospodárskych zvierat v Trenčianskom kraji

275

Minimálne zvýšenie stavu hovädzieho dobytka 

Štatistický úrad zaznamenal v Trenčianskom kraji pri koncoročnom súpise zvierat opätovné zníženie stavu hospodárskych zvierat, okrem hovädzieho dobytka a hydiny. Stav hovädzieho dobytka k 31. 12. 2017 predstavoval v kraji 41.031 kusov, čo bolo iba nepatrné zvýšenie oproti roku 2016 (o 11 kusov). Napriek tomu, že podiel kraja na SR tvoril iba 9,3 %, v intenzite chovu hovädzieho dobytka s 29,8 kusov na 100  ha poľnohospodárskej pôdy mu patrilo, po Žilinskom a Prešovskom kraji, tretie miesto. Dobytkárstvu sa najlepšie darilo v okrese Prievidza, kde bol oproti predchádzajúcemu roku nárast o 6 % na 8.992 kusov. Medziročný prírastok mal i okres Partizánske o 3 % a rovnako o dve percentá v okrese Púchov a Ilava. Zníženie stavu bolo zaznamenané v okrese Považská Bystrica až o 12 %, v Myjave o 6 % a v okrese Trenčín a Nové Mesto nad Váhom zhodne o 2 %. Z hľadiska intenzity chovu hovädzieho dobytka na poľnohospodárskej pôde sa okresy Bánovce nad Bebravou (40,2 kusov na 100 ha poľ. pôdy) a Prievidza (38,2 kusov na 100 ha poľ. pôdy) umiestnili medzi prvými 10 okresmi v celej SR. Intenzita v ostatných okresoch kraja sa pohybovala od 35 do 18 kusov na 100 ha poľnohospodárskej pôdy. Napriek nárastu stavu hovädzieho dobytka, stav kráv sa koncom roka 2017 v porovnaní s rokom 2016 mierne znížil (o 31 kusov) na 17 784 kusov.

Okres Považská Bystrica zaujal prvenstvo v intenzite chovu oviec na  Slovensku

Z krajov Západného Slovenska mal Trenčiansky kraj najvyšší stav oviec 34.213 kusov, z toho bolo 21.112 bahníc. Stav oviec v kraji klesol oproti roku 2016 o 2 %. Podiel na SR tvoril 9,4 % a oproti roku 2016 bol menší o 0,1 percentuálneho bodu. Medziročné prírastky chovu zaznamenali iba okresy Trenčín o 11 %, Nové Mesto nad Váhom o 6 % a Považská Bystrica o 1 %. V ostatných okresoch kraja boli zaznamenané úbytky. Najväčší úbytok bol v okrese Myjava až o 35 % a v okrese Ilava o 10 %. Vedúce postavenie v intenzite chovu oviec medzi okresmi SR mal už štvrtý rok po sebe okres Považská Bystrica. Koncom roka 2017 dosiahol intenzitu chovu 114,6 kusov oviec na 100 ha poľnohospodárskej pôdy. Najnižšia intenzita chovu oviec patrila okresu Nové Mesto nad Váhom (2,2) a Myjava (3,7).

Výrazný pokles ošípaných

Stav ošípaných ku koncu roka 2017 dosiahol v Trenčianskom kraji 47.027 kusov a medziročne stav klesol o 8 %. Bol to štvrtý najnižší stav medzi krajmi v SR. Podiel 7,7 % predstavoval oproti minulému roku úbytok o jeden percentuálny bod. Medziročne najvyššie úbytky boli zaznamenané v okrese Bánovce nad Bebravou až o 16 %, Považská Bystrica o 13 %, prírastok mal iba okres Nové Mesto nad Váhom o 6 %. Avšak podľa počtu ošípaných k výmere ornej pôdy, bola intenzita chovu ošípaných najvyššia v okrese Prievidza s počtom 108,1 kusov a v Bánovce nad Bebravou 101,9 kusov na 100 ha ornej pôdy. Obidva okresy sa umiestnili medzi prvými 10 okresmi s najvyššou intenzitou chovu ošípaných v SR. Najnižšia bola v okrese Nové Mesto nad Váhom 15,2 kusov ošípaných na 100 ha ornej pôdy.

Okres Púchov prvý v SR v intenzite chovu hydiny

Stav hydiny ku koncu roku 2017 vykázal iba minimálny medziročný nárast o 1,4 %. V počte 1.846.709 kusov hydiny sme sa zaradili na tretie miesto v SR s 13,8 % podielom. Najpočetnejší chov hydiny bol v okrese Prievidza s počtom 650.348 kusov, ktorému patrilo 5. miesto medzi okresmi SR. Nasledoval okres Púchov 412.351 kusov na 9. mieste a  Trenčín 324.278 kusov na 11. mieste v SR. V počte 626.646 kusov sliepok sa kraj umiestnil na 4. mieste medzi krajmi SR s podielom 10,6 %. V kraji sa najviac chovali sliepky v okrese Trenčín 209.859 kusov a Púchov 161.741 kusov. Z hľadiska počtu hydiny na rozlohu ornej pôdy sme sa ako kraj umiestnili na prvom mieste s počtom 2.109,4 kusov na 100 ha ornej pôdy. Okresu Púchov patrilo prvenstvo medzi okresmi SR s počtom 13.120,5 kusov na 100 ha ornej pôdy. Nasledoval okres Prievidza s intenzitou chovu 5.218,6 kusov na 100 ha ornej pôdy so 4. miestom v SR.

Zdroj údajov: Štatistický úrad Slovenskej republiky, foto: pixabay.com