Stretnutie k dopravnej situácii medzi Púchovom a Horným Lidčom

206

Dňa 27.10.2021 sa konalo v sídle Krajského úradu Zlínskeho kraja za účasti námestníka hejtmana Radka Doležela a jeho tímu stretnutie, ktorého cieľom bolo obnoviť rokovania k vyriešeniu verejnej dopravnej situácie na cezhraničnom úseku Púchov – Horní Lideč.

Stretnutie sa konalo na podnet primátorky mesta Kataríny Henekovej a zúčastnili sa ho aj starosta Lysej pod Makytou Michal Ondrička, starosta obce Lúky Ján Behro, Rastislav Henek, poslanec TSK a starosta obce Střelná Petr Kráčmar.

Primátorka mesta k tejto téme uviedla: „Som veľmi rada, že námestník hejtmana Radek Doležel sa stotožnil s mojou požiadavkou vrátiť sa k riešeniu zúfalej dopravnej situácie na pohraničí a zorganizoval stretnutie, na ktorom sme predniesli sumarizáciu súčasného stavu a vysvetlili naliehavý záujem obcí z Púchovskej doliny zabezpečiť verejnú dopravu, ktorá by umožnila obyvateľom prihraničných obcí dopraviť sa predovšetkým železničnou dopravou nielen do najbližších obcí v Českej republike Střelnej, či Horného Lidča. Množstvo obyvateľov zostalo už dva roky bez možnosti dopraviť sa verejnou dopravou za svojimi rodinami, k lekárovi, za prácou či do škôl, čo považujeme v súčasnom období za neúnosné. Stanoviská z Ministerstva dopravy a výstavby SR neboli pre nás optimistické, a tak sme uvítali úprimnú snahu zo strany predstaviteľov Zlínskeho kraja túto problematiku riešiť. O spoločnom postupe bude námestník hejtmana Radek Doležel rokovať s predsedom TSK Jaroslavom Baškom a dotknutými obcami v SR i ČR a následne na MDaV SR. Ďakujem za ústretové konanie zo strany Zlínskeho kraja a verím, že spoločným postupom aj s Trenčianskym samosprávnym krajom sa podarí verejnú dopravu na úseku Púchov – Horní Lideč obnoviť.“

Námestníka hejtmana Zlínskeho kraja Radek Doležel v tlačovej správe uviedol: „Ujistil jsem paní primátorku, že tento problém vnímáme a chceme jej pomoci řešit. Vstoupíme proto do jednání s Trenčínským krajem a budeme chtít vyjádřit společný zájem obou krajů na zlepšení této nevyhovující situace a hledat ve spolupráci s obcemi, kterých se to nejvíce týká, společné cesty, jak toho dosáhnout. Zatímco autobusové spoje má na slovenské straně na starost přímo Trenčanský kraj, problematiku železničního spojení bude potřeba projednat se slovenským Ministerstvem dopravy, které vlakové spoje objednává.“

MsÚ Púchov