Stretnutie s občanmi Horných Kočkoviec, Vŕšku a Kolonky

222

Výbor mestskej časti č.7 (Horné Kočkovce, Vŕšok a Kolonka) zorganizoval v utorok 21.mája 2019 v Základnej škole Slovanská stretnutie s primátorkou mesta Katarínou Henekovou a poslancami MsZ Cyrilom Crkoňom a Jánom Riškom. Stretnutia sa zúčastnila aj vedúca oddelenia dopravy MsÚ Alena Vavrová, referent oddelenia výstavby Michal Kočner a konateľ PTSM, s.r.o. Miloš Svoboda. Na programe rokovania boli témy, ktoré zaujímajú a trápia občanov tejto časti mesta – revitalizácia ZŠ s MŠ Slovanská, parkovanie, rekonštrukcie komunikácií, dopravné značenie, bezpečnosť a poriadok. Po skončení stretnutia odpovedal na otázky Púchovských novín poslanec Cyril Crkoň.

Čo v súčasnosti najviac trápi občanov Horných Kočkoviec?

Úvodom treba poznamenať, že tohtoročného stretnutia s primátorkou sa zúčastnil rekordne malý počet občanov. Je to na škodu veci, ak sa občania nezaujímajú o dianie okolo seba a komunálne veci. Vraví sa, že čo človek, to názor. V diskusii, ktorá bola plodná a občas aj búrlivá, rezonovali témy zhodné s tými, ktoré boli mediálne zverejnené v pozvánke na akciu. Z množstva podnetov zachytených perom treba spomenúť najmä: oplotenie a revitalizácia ZŠ s MŠ Slovanská, užívanie multifunkčného ihriska, odvodnenia a rekonštrukcie ciest, dopravné značenia s ohľadom na bezpečnosť, rekonštrukcia križovatky s chodníkom pri Conti bus a pri výjazde z Továrenskej ulice na most, doplnenie svetelných bodov, oprava oplotenia cintorína, oprava interiéru domu smútku, vysprávka nerovností na komunikáciách, zametanie ulíc, nezrealizovaný plot od ŽSR s protihlukovou stenou pozdĺž železničnej trate v zastavanej časti, meranie hlučnosti na železničnej trati, navýšenie počtu závesných kvetináčov, doplnenie vianočnej výzdoby, stavanie májky, zápach v podjazde na Spojovej ul.

Dôležitou a novou informáciou bolo, že mesto s poľutovaním odstúpilo od zmluvy na dodávku kompostérov do domácností pre nedodržanie zmluvných podmienok od dodávateľa. Zaujímavým podnetom, aj keď patrí do iného obvodu, bola navrhovaná zmena smeru jednosmernej Nábrežnej ulice s možnosťou odbočenia z mosta v pravo (smer P. Bystrica). A že občania vedia nielen kritizovať ale aj poďakovať, bolo verejné vyznanie vďaky vedeniu mesta za zrealizované investície v obvode č.7 v posledných piatich rokoch. Ďakujeme!

Aké problémy mestskej časti č.7 môže mesto vyriešiť do konca tohto roku?

Podnety či investície treba rozdeliť do dvoch skupín. Sú investície, na ktoré treba pripraviť projektovú dokumentáciu a sú investície realizované z bežných výdavkov jednotlivých oddelení MsÚ v priebehu roka. Treba pripomenúť, že investície schválené mestským zastupiteľstvom zo dňa 29. apríla sú v reálnom štádiu riešenia. Jedná sa o projektovú dokumentáciu rekonštrukcie Ul. T.Vansovej 2, rekonštrukciu Ul. Štúrova, vyčistenie odvodňovacieho rigolu na Vŕšku, prehĺbenie koryta potoka Moskovec na Kolonke s prečistením prietoku pod mostom pri vjazde do sila, uchádzanie sa o granty na ZŠ s MŠ Slovanská (zateplenie fasády, oprava palubovky v telocvični), rozšírenie komunikácie z podjazdu smer Ul. Trenčianska-Kolonka. V harmonograme prác Podniku technických služieb mesta nájdeme orezy drevín, kosenie trávy, čistiace práce všeobecne (odtoky dažďovej vody, komunikácie), vysprávky výtlkov a podobne. Dopyt občanov je po častejšej kontrole obvodu zo strany mestskej polície. Všetko začína a aj končí komunikáciou minimálne medzi dvoma stranami, možnosťou finančného krytia investícií s ich následným schválením.

Oslavy oslobodenia spojené s tradičnou vatrou sa tento rok vydarili. Akú akciu plánuje VMČ v najbližšom období?

Okrem spomenutej vatry sa VMČ č.7 angažuje v priebehu roka v organizovaní aj iných kultúrnych akcií určených pre deti a dospelých. Najbližšie výbor finišuje s prípravou 7. ročníka súboja vo varení gulášu pod názvom Hornokočkovský kotlík, ktorý sa uskutoční v sobotu 8. júna v areáli pri Váhu v Horných Kočkovciach, na ktorý všetkých čitateľov Púchovských novín srdečne pozývam.

Zhováral sa Slavomír Flimmel.