Systém nakladania so separovaným odpadom v meste Púchov

362

Koncom minulého roka mesto uzavrelo zmluvu o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov, oddelene vyzbieranými z komunálneho odpadu, s autorizovanou organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV) ELEKOS.

SYSTÉM TRIEDENÉHO ZBERU

Od 1.7.2016 náklady na triedený zber komunálnych odpadov nie sú súčasťou miestneho poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad, ktorý platí občan, ale tieto náklady znášajú výrobcovia vyhradených výrobkov v rámci ich tzv. rozšírenej zodpovednosti ustanovenej zákonom o odpadoch.

OZV ELEKOS zabezpečuje pre zastúpených výrobcov vyhradených výrobkov možnosti pre opatrenia potrebné pre predchádzanie vzniku odpadov, najmä vo vzťahu k množstvu a veľkosti používaných obalov, ich zloženiu a nebezpečnosti pre životné prostredie. OZV ELEKOS financuje, prevádzkuje a udržiava triedený zber oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov (papier, sklo, plasty, kovy a VKM na báze lepenky).

Triedený zber komunálnych odpadov je v meste zabezpečený rozmiestnením zberných nádob – kontajnerov, farebne odlíšených podľa jednotlivých oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov. Pre zabezpečenie efektívnosti triedeného zberu je možné tiež využívať tzv. vrecový systém triedeného zberu.

Vývoz kontajnerov na triedený zber je zabezpečovaný systémom kalendárového zberu. OZV ELEKOS zabezpečí odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu (papier, sklo, kovy a plasty) pochádzajúcej z výrobkov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch.

AKO SPRÁVNE NAKLADAŤ S ELEKTROODPADOM?

* Elektroodpad sa nevhadzuje do bežných nádob na komunálny odpad.

* Elektroodpad treba odovzdať len na miestach na to určených.

* Elektroodpad sa vždy odovzdáva kompletný – nerozoberá sa, nevyberajú sa z neho jeho súčasti.

* Elektrozariadenia sú označené grafickými symbolmi pre označenie elektrozariadenia určeného pre oddelený zber, ktoré bolo uvedené na trh pred 13. augustom 2005 a po 13. auguste 2005.

* Ak elektroodpad nepatrí do bežnej zbernej nádoby na komunálny odpad, je označený grafickou značkou.

AKO SPRÁVNE NAKLADAŤ S ODPADOM Z BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV?

* Použitá batéria alebo akumulátor sa nevhadzuje do nádob na komunálny odpad.

* Použitú batériu alebo akumulátor treba odovzdať len na miestach na to určených, t.j. v predajniach, ktoré slúžia na ich predaj alebo na zbernom dvore PTSM, s.r.o.

* Správnym nakladaním z použitými batériami a akumulátormi sa predchádza úniku nebezpečných látok v nich obsiahnutých do životného prostredia, ako sú ortuť olovo, nikel a kadmium.

AKO SPRÁVNE NAKLADAŤ S ODPADOM Z OBALOV?

Odborníci na ochranu životného prostredia dlhodobo apelujú na občanov, aby ako spotrebitelia nakupovali výrobky balené v obaloch, ktoré tvoria menej odpadov a aby uprednostňovali obaly, ktoré je možné používať opakovane.

* Zálohované opakovane použiteľné obaly na nápoje označené textom „Zálohovaný obal“ treba odovzdať v mieste ich nákupu alebo obdobnej prevádzke.

* Obaly sú označované grafickými symbolmi s údajom o ich materiálovom zložení. Grafická značka slúži na uľahčenie zberu, opätovného použitia a zhodnotenia odpadu z obalu.

* Grafické značky znázorňujú, ktorý obal je možné recyklovať alebo zhodnotiť. Súčasťou značky môže byť aj označenie materiálu, z ktorého je obal vyrobený.

Každý občan zapojený do systému triedeného zberu komunálnych odpadov, zberu elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov, umožňuje využitie vyzbieraných odpadov ako druhotnej suroviny, čím šetrí vzácne prírodné zdroje. Prispieva tak k ochrane životného prostredia, zabraňuje uvoľňovaniu škodlivých látok do okolitého prostredia a zároveň šetrí svoje peniaze ako aj finančné prostriedky mesta, v ktorom žije.

Foto: S. Flimmel