Takmer polovica mužov Trenčianskeho kraja je slobodná

275

V štruktúre obyvateľstva podľa rodinného stavu žijúceho na území Trenčianskeho kraja k 31.12. 2016 svojím 42,5% podielom mierne prevládali ženaté a vydaté osoby nad 42,1% podielom slobodných osôb. Rozvedených bolo 8,6% a ovdovených 6,8% osôb z celkového počtu obyvateľov kraja.

V porovnaní so štruktúrou obyvateľstva Slovenskej republiky žilo v Trenčianskom kraji o 1,7 percentuálneho bodu viac ženatých a vydatých osôb, o 1,5 percentuálneho bodu menej slobodných a o 0,2 percentuálneho bodu menej rozvedených osôb. Podiel ovdovených osôb na území kraja bol zhodný s celoslovenským podielom.

Oproti roku 2011 došlo na území kraja k zníženiu podielu vydatých alebo ženatých osôb o 1 percentuálny bod, vdov a vdovcov o 0,3 percentuálneho bodu, vzrástol podiel slobodných osôb o 0,2 percentuálneho bodu a rozvedených osôb o 1,1 percentuálneho bodu.

Z hľadiska medzikrajských porovnaní sa Trenčiansky kraj svojím podielom ženatých a vydatých osôb umiestnil na druhom mieste za Prešovským krajom a naopak, podiel slobodných osôb bol nižší iba v Nitrianskom kraji. Nižší podiel rozvedených osôb ako v Trenčianskom žil iba na území Žilinského a Prešovského kraja. Relatívne najvyrovnanejší podiel v rámci krajov predstavovali ovdovené osoby, keď v Trenčianskom kraji žilo menej ovdovených ako v Nitrianskom, Banskobystrickom a Trnavskom kraji a viac ako v Košickom, Bratislavskom a Prešovskom kraji.

Muži Trenčianskeho kraja sa neponáhľajú do manželstva

Podiel slobodných mužov v populácii mužov kraja predstavoval 47,2 % a oproti roku 2011 vzrástol o 0,4 percentuálneho bodu. Z hľadiska veku bol najvyšší počet slobodných mužov vo veku do 29 rokov (77 %), z ktorých bolo najviac vo veku 22 rokov. Ženatí muži predstavovali 42,9 % a oproti roku 2011 ich podiel klesol o 1,3 percentuálneho bodu. Najvyšší podiel ženatých mužov bol vo veku od 59 do 64 rokov, pričom najviac, 3 193 ženatých mužov bolo vo veku 60 rokov. Vo veku 19 rokov a menej boli v Trenčianskom kraji ženatí 3 muži. Pokles podielu ženatých mužov sa prejavil vo vzraste podielu rozvedených mužov, ktorý oproti roku 2011 vzrástol o 1,1 percentuálneho bodu a v roku 2016 dosiahol hodnotu 7,8 %. Najviac rozvedených mužov bolo vo veku od 45 do 53 rokov, z toho najviac 48 ročných mužov. Vo veku 24 rokov a menej bolo rozvedených už 14 mužov. Podiel vdovcov oproti roku 2011 klesol o 0,2 percentuálnych bodov na 2,2%. Najviac bolo 82 – ročných vdovcov a najmenej, 10 vdovcov, bolo do veku 29 rokov.

Vo veku 80 a viac rokov žilo na území kraja 6 742 mužov (2,3 % z celkového počtu mužov v kraji), z nich bolo najviac, 65,7 % ženatých, za nimi nasledovalo 28,5 % vdovcov, 3,2 % slobodných a 2,6 % rozvedených mužov.

Najviac žien Trenčianskeho kraja bolo vydatých

Podiel slobodných žien, na rozdiel od podielu slobodných mužov, klesol oproti roku 2011 o 0,1 percentuálneho bodu dosiahol hodnotu 37,3 %. Ženy vstupujú do manželstva v nižšom veku ako muži, keď 77 % slobodných žien bolo do veku 26 rokov, z ktorých bolo najviac, 94,7 %, vo veku 22 rokov. Poklesol aj podiel vydatých žien, keď vydaté ženy predstavovali 42,2 % z celkového počtu žien v kraji, čo bolo o 0,6 percentuálneho bodu menej ako v rolu 2011. Najvyššie zastúpenie vydatých žien bolo vo veku 42, 58, 59 a 60 rokov, z toho najviac, 3 056 vydatých žien, malo 60 rokov. Vo veku 19 a menej bolo vydatých 27 žien. Oproti roku 2011 vzrástol podiel rozvedených žien o 1,2 percentuálneho bodu a dosiahol hodnotu 9,3 %. Najviac rozvedených žien bolo vo veku 43, 44 a 46 rokov, z čoho najviac (902) malo 43 rokov. Vo veku 24 rokov a menej bolo rozvedených už 56 žien, čo je až štvornásobok počtu rozvedených mužov v tejto vekovej kategórii. Podiel vdov predstavoval 11,3 % a bol o 0,4 percentuálneho bodu nižší ako v roku 2011. Vdovy prevládali, podobne ako muži, vo vyšších vekových kategóriách. Najviac bolo 75 ročných vdov a najmenej, 31 vdov, v najnižšej vekovej kategórii do 29 rokov.

Vo veku 80 rokov a viac žilo v Trenčianskom kraji 14 437 žien (4,8 % z celkového počtu žien v kraji), čo je viac ako dvojnásobok počtu žijúcich mužov v tejto vekovej kategórii. Medzi nimi bolo až 74,6 % vdov, 16,6 % vydatých, 4,5 % rozvedených a 4,2 % slobodných žien.

Zdroj údajov: Štatistický úrad SR
Ilustračné foto: Pixabay