Testovanie piatakov ZŠ 2019

609

Koncom minulého roku sa na základných školách uskutočnilo Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka.

Žiaci boli testovaní z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry. Do testovania sa tento rok zapojilo celkovo 1.489 základných škôl s počtom takmer 52.800 žiakov. Žiaci so zdravotným znevýhodnením predstavovali vyše 7,6 % z celkového počtu prihlásených piatakov, žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia bolo takmer 4,8 %.

Cieľom Testovania 5 je získanie objektívnych informácií o výkone žiakov pri vstupe na 2. stupeň ZŠ, overenie úrovne ich vedomostí a zručností, schopností aplikovať poznatky v praktických úlohách a schopností logicky myslieť, poskytnutie školám a širokej odbornej verejnosti spätnej väzby a komplexnejšieho obrazu o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.

Test z matematiky obsahoval úlohy, v ktorých je potrebné najskôr porozumieť zadaniu a následne aplikovať vedomosti a zručnosti. Úlohy s matematickým aj reálnym kontextom boli rozvrstvené od veľmi jednoduchých až po logicky náročnejšie, kde sa od žiakov vyžaduje analýza alebo hodnotenie. V testoch z vyučovacieho jazyka slovenského sa nachádzali úlohy zamerané na čítanie s porozumením, vyvodzovanie súvislostí na základe určitých znalostí a uplatnenie teoretických poznatkov v praktických úlohách. Každý z testov mal 30 úloh a na vypracovanie mali žiaci stanovený čas 60 minút.

Celoslovenskému testovaniu predchádzala príprava na Testovanie 5 v podobe elektronického testovania, do ktorého sa mohli zapojiť žiaci 5. ročníkov zo škôl s požadovaným počítačovým vybavením a internetovým pripojením. Elektronický test bol sprístupnený v dňoch 5. – 7. novembra 2019 a zapojilo sa doň takmer 8.000 piatakov z 313 základných škôl. Pre školy, ktoré nemali vytvorené vhodné podmienky pre tento typ testovania, bol tento elektronický test sprístupnený vo formáte PDF na webovom sídle NÚCEM. Žiaci tak mohli prípravný test riešiť v papierovej podobe.

Výsledky žiakov z Testovania 5 – 2019 sa dozvedeli školy koncom roku 2019. Kompletné výsledkové listiny škôl a jednotlivých žiakov boli odoslané školám elektronicky v druhej polovici januára 2020.

Výsledky Testovania 5 v púchovských základných školách:

Slavomír Flimmel, zdroj: www.minedu.sk