Trenčiansky kraj má štyri roky po sebe najnižšie rozdiely vo výške miezd

198

Výberové zisťovanie o štruktúre miezd je súčasťou harmonizácie slovenskej štatistiky so štatistikou Európskej únie, ktorého cieľom je získanie informácií o štruktúre a diferenciácii miezd zamestnancov podľa rôznych hľadísk.

Priemerná čistá mesačná mzda v Trenčianskom kraji bola o 56 EUR nižšia ako v SR

Podľa výsledkov výberového zisťovania o štruktúre miezd priemerná hrubá nominálna mesačná mzda v kraji dosiahla hodnotu 960 EUR. Základná mzda tvorila 65,5 %, náhrady mzdy predstavovali 11,8 %, prémie a odmeny 11,7 %, príplatky a doplatky 7,6 % a ostatné mzdové zložky 3,2 %. Čistá priemerná nominálna mesačná mzda predstavovala 740 EUR.

Prémie a odmeny žien predstavovali iba 53,5 % z prémií a odmien mužov

Priemerná hrubá mesačná mzda mužov dosiahla hodnotu 1 087 EUR, žien iba 817 EUR. Rozdiely boli aj v štruktúre mzdy. Podiel vyplatených prémií a odmien u mužov predstavoval 13,2 % z priemernej hrubej mesačnej mzdy muža v kraji, u žien to bolo iba 9,4 %, ostatné zmluvne ani zákonom negarantované nepravidelne vyplácané odmeny u mužov predstavovali 3,6 %, u žien 2,8 %. Podiel náhrad miezd u žien predstavoval 12,4 % a bol o 1 percentuálny bod vyšší ako u mužov a podiel príplatkov a doplatkov tvoril 7,8 % a bol o 0,5 percentuálneho bodu vyšší ako u mužov.

Priemerná mzda neznačí, že ju dostane polovica zamestnancov

Priemer skresľujú extrémne hodnoty. Mediánom rozdelený súbor hodnôt miezd zamestnancov na dve rovnako veľké časti ukázal, že polovica zamestnancov kraja mala hrubú mzdu nižšiu ako 797 EUR. Rozdiel priemernej hrubej mzdy a mediánu bol 163 EUR. Z popisných charakteristík ďalej vyplýva, že štvrtina zamestnancov kraja mala hrubú mzdu vyššiu ako 1 058 EUR a 10 % najlepšie odmeňovaných zamestnancov v kraji malo mzdu minimálne 1 429 EUR. Naopak štvrtina zamestnancov mala priemernú hrubú mesačnú mzdu nižšiu ako 596 EUR, 10 % zamestnancov nižšiu ako 469 EUR a 5% nižšiu ako 408 EUR.

Polovica mužov mala hrubú mzdu o 69 Eur nižšiu ako bola priemerná hrubá mzda v kraji, u žien to bolo až o 262 EUR menej

Priemerná mzda muža v kraji bola o 80 EUR nižšia ako mzda muža v SR, ženy v kraji o 93 EUR nižšia ako ženy v SR. Polovica mužov v kraji mala mzdu nižšiu ako 891 Eur, polovica žien nižšiu ako 698 EUR. Desať percent najlepšie odmeňovaných mužov malo mzdu minimálne 1590 EUR, u žien to bolo 1 199 EUR a naopak 10 % mužov malo mzdu nižšiu ako 509 EUR a 10 % žien nižšiu ako 443 EUR.

Trenčiansky kraj sa vyznačuje najnižšími rozdielmi vo výške miezd 

Dokazuje to decilový podiel, ktorý vyjadruje podiel minimálnej mzdy 10 % najlepšie zarábajúcich zamestnancov a maximálnej mzdy 10 % zamestnancov, ktorý zarábajú najmenej. V roku 2016 tento podiel dosiahol hodnotu 3 a štvrtý rok si udržal najnižšiu hodnotu medzi krajmi. Bol o 0,7 bodu nižší ako decilový podiel v SR. Rozdiely vo výške miezd žien sú nižšie ako u mužov, decilový podiel u žien dosiahol hodnotu 2,7, u mužov 3,1. Medziročne sa diferencia vo výške miezd zamestnancov v kraji znížila o 0,1 bodu, čo spôsobil vyšší medziročný nárast miezd menej zarábajúcich zamestnancov oproti medziročnému nárastu najlepšie zarábajúcich zamestnancov.

Zdroj údajov: Štatistický úrad Slovenskej republiky