Poslanci riešili voľbu hlavného kontrolóra

622

Poslanci mestského zastupiteľstva sa 9. augusta zišli na svojom zasadnutí, ktorého hlavným bodom bol protest krajskej prokuratúry ohľadne prerušenej voľby hlavného kontrolóra mesta.

Mestské zastupiteľstvo už vo februári 2017 odvolalo Mgr. Miroslava Jurčiho z funkcie hlavného kontrolóra mesta. V marci mestské zastupiteľstvo vyhlásilo voľbu nového hlavného kontrolóra. Do volieb, ktoré sa konali dňa 24. apríla, sa prihlásili 8 kandidáti. Voľba hlavého kontrolóra však bola po doporučení mestských právnikov JUDr. Antona Školeka a Mgr. Radoslava Machana poslancami prerušená. Dôvodom bola skutočnosť, že sa na Krajskom súde v Trenčíne začalo z podnetu M. Jurčiho konanie o preskúmaní odvolania z funkcie hlavného kontrolóra.

Vďaka iniciatíve neúspešného kandidáta na primátora JUDr. Pavla Crkoňa podala prokurátorka Krajskej prokuratúry Trenčín JUDr. Mária Martáková 26. júna protest voči uzneseniu mestského zastupiteľstva o prerušení voľby hlavného kontrolóra a žiadala jeho zrušenie a voľbu nového hlavného kontrolóra. Poslanci mestského zastupiteľstva sa zišli 9. augusta (ospravedlnil sa len M. Bučko) a pod vedením viceprimátora mesta Romana Hvizdáka rokovali o proteste krajskej prokurátorky.

V úvode vystúpili so svojimi právnym stanoviskami JUDr. Pavol Crkoň a krajská prokurátorka JUDr. Mária Martáková. Pavol Crkoň obvinil predstaviteľov mesta, že v apríli nechceli zvoliť hlavného kontrolóra a podnet M. Jurčiho je len zámienka na prerušenie voľby. Spochybnil tým fakt, že to sám M. Jurči ráno pred zasadnutím zastupiteľstva doručil svoj podnet na podateľňu MsÚ. Dokonca kópie svojho podnetu rozdal poslancom tesne pred voľbou nového hlavného kontrolóra. Je veľmi nepravdepodobné, že by predstavitelia mesta konali v zhode s odvolaným M. Jurčim tak, ako to naznačoval P. Crkoň.

Krajská prokurátorka JUDr. Mária Martáková zopakovala svoje právne stanovisko, ktoré v 26. júna písomne zaslala mestskému zastupiteľstvu. Podľa jej názoru je mestské zastupiteľstvo povinné pokračovať v prerušenej voľbe hlavného kontrolóra. Na argumenty mestských právnikov, ktorí sa opierali o ustanovenie § 344 Správneho súdneho poriadku a jeho výklad v dôvodovej správe, odpovedala, že „dôvodová správa k zákonu nie je prameňom práva a napokon tak, ako je formulovaná, ani netvrdí, že nové voľby nemôžu prebehnúť“.

Na vystúpenia predrečníkov reagovali mestskí právnici Mgr. Radoslav Machan a JUDr. Anton Školek. Bránili sa, že nikdy netvrdili, že dôvodová správa k zákonu je prameňom práva. Podľa ich názoru je však významným dokumentom, ktorý vysvetľuje úmysel a zámer zákonodarcu. Mgr. Radoslav Machan prečítal úryvok z dôvodovej správy Správneho súdneho poriadku: „Aby nebol zmarený účel konania pred správnym súdom, ustanovenie § 344 bráni zastupiteľstvu prijať také uznesenie, ktoré by k zmareniu účelu súdneho konania viedlo… To napr. znamená, že žalovaný by nemal do rozhodnutia správneho súdu vyhlásiť a uskutočniť nové voľby hlavného kontrolóra“.

Krajská prokurátorka Mária Martáková obvinila R. Machana, že dôvodovú správu necituje správne, voči čomu sa mestský právnik ohradil. Na upozornenie viceprimátorom R. Hvizdákom, že sa nemá skákať diskutujúcemu do reči, krajská prokurátorka vyhlásila, že už nebude ďalej reagovať. Prokurátorka M. Martáková potom namiesto reakcie na argumenty R. Machana radšej vymenovala náplň práce hlavného kontrolóra. Keďže Správny súdny poriadok s komentárom je bežne dostupný na internete, je ľahko možné skontrolovať, kto má v tomto spore pravdu. Po porovnaní nahrávky diskutujúcich právnikov s právnym textom sa aj laik prikloní na stranu R. Machana.

V poslaneckej diskusii, ktorej sa aktívne zúčastnili poslanci Hedviga Šulcová, Rudolf Marman, Lukáš Ranik, Daniel Lako, Irena Kováčiková, Jarmila Andreánská, Pavel Melišík, Miroslav Kubičár a Viliam Bršiak, zazneli len verejnosti už známe informácie a argumenty. Po miestami až vášnivej debate poslancov dal poslanec Daniel Lako návrh na ukončenie diskusie a žiadal hlasovať o proteste krajskej prokurátorky.

Z 18-ich prítomných poslancov mestského zastupiteľstva hlasovalo za vyhovenie protestu prokurátorky len 5 poslancov – Jarmila Andreánská, Cyril Crkoň, Miroslav Kubičár, Rudolf Marman a Hedviga Šulcová. Mestské zastupiteľstvo tým odmietlo žiadosť o pokračovaní prerušenej voľby hlavného prokurátora. Podľa prísľubu mestských právnikov sa pripravuje právne čistejšie riešenie tohto problému. Je pravdepodobné, že poslanci už na septembrovom zasadnutí budú rozhodovať o novej voľbe hlavného kontrolóra tak, aby mohol byť zvolený do konca tohto roku.