Trenčiansky kraj napreduje v sčítaní domov a bytov

72

V júli pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami. V Trenčianskom kraji je sčítaných takmer 19 % bytov, dve obce zapísali všetky údaje o bytových jednotkách v rekordnom čase.

Druhý mesiac sčítania domov a bytov

Do sčítania domov a bytov sú zapojené všetky obce SR v celkovom počte 2 927. K 31.7.2020 bolo sčítaných 20, 6 % bytov na Slovensku.

V Trenčianskom kraji je do sčítania zapojených celkovo 276 obcí. Pri realizácii sčítania domov a bytov v kraji je najúspešnejšia obec Horné Srnie, ktorá mala už prvé týždne po spustení projektu sčítanú polovicu domov. Za prvé mesiace evidovala všetky domy a byty aj obec Chvojnica v okrese Myjava. „Sme menšia obec, a tak na sčítaní pracujú dvaja zamestnanci. V obci máme 1 000 domov a keďže väčšina údajov bola v sčítacích formulároch predvyplnená, dobre pripravená, tak sme mali kľud na prácu a zvládli sme to celkom rýchlo. Máme svoj archív, z ktorého sme čerpali údaje – či už na základe daní alebo stavebných povolení. Čakáme už len na doplnenie chýbajúcich adresných bodov na starších domoch, aby sme mohli sčítanie kompletne uzavrieť,“ uviedla Zlatica Koníčková z obecného úradu Horné Srnie.

Ako uviedol Ing. Pavol Arpáš, riaditeľ Pracoviska ŠÚ SR Trenčíne: „Tieto obce, ktoré majú všetky údaje kompletne spracované, si nechávajú časovú rezervu na uzatvorenie. Rozhodujúcim okamihom sčítania bude polnoc z 31.12. 2020 na 1.1.2021.“

Prvá fáza SODB 2021 je realizovaná v spolupráci so samosprávami, zameraná na sčítanie domov a bytov. Mestá, obce a mestské časti Bratislavy a Košíc v priebehu takmer deväť mesiacov dôsledne a prvýkrát elektronicky zaznamenajú údaje približne o troch miliónoch bytoch na Slovensku. Samotné sčítanie domov a bytov sa realizuje do 12. 2. 2021. Po tomto termíne nastáva druhá fáza projektu, sčítanie obyvateľov.

„Sčítanie prebieha v súčinnosti s obcami a priebežne riešime otázky, ktoré vznikajú. Môžem konštatovať, že aj napriek letu, sčítanie prebieha kontinuálne a obce naplno pracujú. Pre projekt je podstatné, aby boli všetky údaje aktuálne k rozhodujúcemu okamihu sčítania t.j. k 1.1.2021,“ zdôraznila Ľudmila Ivančíková, generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie ŠÚ SR.

Základné otázky a odpovede k sčítaniu domov a bytov:

Na Slovensku sa doteraz uskutočňovalo tradičné sčítanie. V roku 2021 bude ako integrované sčítanie. V čom je základný rozdiel?

Základný rozdiel je v tom, že sa budú využívať okrem údajov od obyvateľov aj údaje z rôznych zdrojov (administratívnych zdrojov údajov). Obyvatelia sa na sčítaní domov a bytov nebudú zúčastňovať. Sčítanie domov a bytov sa už začalo 1. 6. 2020 a trvá do 12. februára 2021. V druhej fáze sa sčítavajú obyvatelia a to od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021. Sčítanie je jedinečné svojou online elektronickou formou v prvej aj druhej fáze. Na oboch fázach veľmi úzko spolupracujeme so samosprávou.

Sčítanie domov a bytov sa koná podľa nového konceptu, teda bez účasti obyvateľov?

Áno, ide o elektronické sčítanie, ktoré realizuje samospráva. Pred začiatkom sčítania Štatistický úrad SR pripravil podklady a predvyplnil obciam existujúce údaje, určených zamestnancov obcí sme zaškolili a majú k dispozícii videá, dokumenty a školiace materiály. S údajmi teda v obciach pracujú výlučne zaškolené osoby, ktoré majú prístup do systému. Tým, že bola mimoriadna situácia z dôvodu COVID-19, pristúpili sme k e-learningovej forme školenia a vyškolili sme v krátkom čase 5 313 osôb. Do elektronického systému sčítania sa nám k dnešnému dňu zapojili všetky obce.

Aké informácie prinesie sčítanie domov a bytov?

– Zistíme, koľko bytov a domov na Slovensku pribudlo.

– Získame prehľad o formách vlastníctva bytov.

– Budeme vedieť počty a podiely neobývaných bytov v regiónoch.

– Zistíme, ako Slováci bývajú, či preferujú za poslednú dekádu menšie byty, alebo naďalej väčšie a ako sa táto preferencia líši podľa regiónov.

– Nadobudneme nové podrobnejšie informácie o obnove budovy z pohľadu obvodového plášťa, strechy a okien.

– Dozvieme sa, koľko podlažné domy u nás prevládajú.

– Zistíme napojenie bytov na vodu, plyn a kanalizáciu.

– Získame prehľad o zdrojoch tepla, aj to, či centrálne zásobovanie teplom víťazí nad potrebou vlastného kúrenia.

Ako napríklad môže Slovensko využiť údaje so sčítania?

– Na plánovanie novej infraštruktúry a budovanie ciest.

– Na plánovanie budovania nových materských škôl, predškolských zariadení a základných škôl. – Na plánovanie zriadenie nových stacionárov pre dôchodcov.

– Na plánovanie budovania nájomných bytov a ich reálna potreba v konkrétnych regiónoch SR.

Zdroj: ŠÚ SR