Trojsklá zvýšia komfort a ušetria náklady

168

Na ZŠ Komenského počas prázdninových dní prebieha čulý pracovný ruch. Realizuje sa dlho očakávaná výmena okien, vzhľadom na ich nevyhovujúci technický stav. Projekčná príprava a aj zámer mesta rátal s vyhlásením grantových výziev, v rámci ktorých sa počítalo so znížením energetickej náročnosti nielen výmenou okien, ale aj zateplením obvodového plášťa. Projektová dokumentácia zateplenia bola pripravená pre všetky základné školy, čiže okrem ZŠ Komenského aj pre ZŠ Gorazdova a ZŠ Slovanská.

Nakoľko však bola spomínaná výzva vyhlásená pre iné objekty verejných budov, nie pre školské objekty, vedenie mesta s podporou poslaneckého zboru rozhodlo o postupnej realizácii týchto prác z vlastných zdrojov.
V súlade so zákonom o verejnom obstarávaní bola prostredníctvom EKS vysúťažená dodávka plastových okien s izolačným trojitým sklom, zasklených stien z AL profilov a dverí, ktorej predpokladaný finančný limit bol podľa rozpočtu stanovený na sumu 107 400 eur. Zákazku vyhrala spoločnosť PRESS & BURG s. r. o., Bratislava v celkovej cene 93 500 eur, čím bolo ušetrených 13 900 eur oproti predpokladaným výdavkom. Dodávka okrem okien a dverí zahŕňa aj montážny materiál, montážne prvky a celotienia-
ce interiérové žalúzie. Montáž je zazmluvnená formou „in house“ zákazky Podnikom technických služieb mesta Púchov predovšetkým z dôvodu ušetrenia ďalších finančných prostriedkov, ktoré budú môcť byť využité pri rekonštrukcii ďalších škôl. Kompetentní dúfajú, že sa všetko podarí zorganizovať tak, aby sa škola mohla z nových okien a úspory energie tešiť už v budúcom školskom roku, ktorý začína v septembri.
-red, msu-