Týždeň vedy a techniky na Fakulte priemyselných technológií

659
Fakulta priemyselných technológií (FPT) v Púchove spoluorganizuje podujatie „Týždeň vedy a techniky (TVT) na Slovensku“, ktoré sa bude uskutočňovať v termíne od 6. do 12. novembra 2017.

Veda a technika sú neoddeliteľnou súčasťou života každého z nás. Stretávame sa s nimi prakticky všade – napr. doma, na pracovisku, v meste, na prechádzke – a nie vždy a všetci ich vnímame pozitívne. Je však dôležité pozerať na vzdelávanie, výskum, vývoj a inovácie ako na niečo, čo posúva vpred nielen nás samotných, ale aj celú našu spoločnosť. Takémuto chápaniu vedy a techniky má napomáhať aj podujatie „Týždeň vedy a techniky (TVT) na Slovensku“, ktoré každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Hlavným cieľom podujatia je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej našej spoločnosti, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, popularizovať a prezentovať vedu a techniku a tak vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín.

Dni vedy a techniky

FPT v Púchove, ako jedna z fakúlt Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, sa každoročne zapája do rôznych popularizačných a propagačných aktivít, ktoré umožňujú mladým a poznaniachtivým vedátorom spoznávať tajomstvá v oblasti materiálovej vedy, techniky a výskumu. Tak ako každý rok, aj v akademickom roku 2017/2018 otvára FPT svoje brány širokej verejnosti v rámci podujatí „Dni otvorených dverí“ a „Dni vedy a techniky“, ktoré sa tento rok konajú v termíne od 7.11. do 9.11. 2017. Študenti stredných škôl a žiaci základných škôl so svojimi vyučujúcimi, ako aj ostatná laická či odborná verejnosť, môžu v týchto dňoch v čase od 9:00 do 12:30 navštíviť priestory fakulty, kde je pre nich pripravený pútavý program z výskumných oblastí, charakteristických pre FPT, napr. modelovanie, 3D tlač, mikroskopia, plazma, chémia, mechanika, recyklácia, rôzne druhy materiálov (kompozity, plasty, sklo, textil…) a ďalšie. Návštevníci sa môžu nielen zúčastniť zaujímavých prednášok, ale aj sami zapojiť do jednoduchých experimentov. V prípade záujmu je možné pozrieť si aj moderné laboratórne vybavenie Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov, ktoré fakulta získala v rámci projektu (ITMS: 26210120046), realizovaného vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v Operačnom programe Výskum a vývoj.

Večer výskumníka

K ďalším jedinečným podujatiam spoluorganizovaným fakultou patrí aj „Večer výskumníka“ v Župnom dome v Púchove, kde vedychtiví návštevníci môžu objavovať nové svety v oblasti vedy a výskumu. V stredu 8.11. 2017 od 16:00  sa uskutoční už tretí ročník tohto podujatia, na spoluorganizácii ktorého sa podieľajú aj mesto Púchov, Gymnázium Púchov, SOŠ Púchov a CVČ Včielka Púchov. Pútavý program pripravujú spoločne pedagógovia a študenti FPT, Gymnázia a SOŠ, i zástupcovia CVČ. Popri zaujímavých prednáškach či praktických ukážkach z oblastí životného prostredia, robotiky, 3D modelovania a tlače, bude možné navštíviť aj netradičnú, virtuálnu módnu show, či vystúpenie Stand Up Chemici, „ochutnať“ experimenty z fyzikálnej kuchyne a mnohé ďalšie.

Srdečne pozývame celú širokú verejnosť a dúfame, že dané podujatia prebudia a zvýšia záujem mladej generácie o štúdium technických odborov, ktorých absolventi sú stále viac žiadaní v priemyselnej praxi. Viac informácií o programe spomínaných podujatí v rámci TVT, ako aj o Fakulte priemyselných technológií v Púchove, nájdete na webových stránkach fakulty: www.fpt.tnuni.sk.

Text: Ing. Jana Pagáčová, PhD., Mgr. Silvia Koišová, archívne foto: www.fpt.tnuni.sk