Ukončenie projektu „Požiarna zbrojnica Dobrovoľného hasičského zboru v Púchove“

500

V auguste roku 2017 Mesto Púchov na základe Výzvy č. VII. Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2017 Ministerstva vnútra vypracovalo žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt „Požiarna zbrojnica Dobrovoľného hasičského zboru v Púchove“. Naša žiadosť bola úspešná, ministerstvom schválená, s výškou pridelenej dotácie 30.000 €.

Prioritným zámerom projektu bolo kvalitatívne zlepšenie podmienok pre plnenie úloh púchovských dobrovoľných hasičov a technické zhodnotenie samotnej budovy. Objekt slúži svojmu účelu už viac ako 50 rokov a vzhľadom na vek a opotrebovanosť už nespĺňal štandardné priestorové a hygienické podmienky pre plnenie úloh hasičského zboru. Stavebnými úpravami objektu – zateplením sa znížila energetická náročnosť na vykurovanie vnútorných priestorov, odstránil sa havarijný stav okenných konštrukcií, a zároveň sa zrealizovala aj oprava vonkajšej fasády objektu a oprava klampiarskych konštrukcií.

Projekt vytvoril kvalitatívne lepšie podmienky pre teoretickú prípravu hasičov, školenia a kurzy. Realizáciou projektu sa vytvorili lepšie podmienky pre požiarnu techniku, pomôcky a prostriedky skladované či garážované v objekte. Cieľom projektu v neposlednom rade bolo aj zvýšiť akcieschopnosť a pripravenosť dobrovoľných hasičov predovšetkým v kontexte súčinnosti s jednotkami hasičského a záchranného zboru v oblasti záchrany života zdravia a životného prostredia.

Samotné práce začali odovzdaním staveniska v máji 2018. Realizátorom stavby bola spoločnosť MIPE Invest, s.r.o. z Varína, ktorá bola úspešná v procese verejného obstarávania. Práce boli úspešne ukončené a odovzdané v júli 2018.

Stav pred realizáciou:

Stav dnes:

Celkové náklady na stavbu: 52.192 €

Pridelená dotácia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: 30.000 €

Ing. Jana Vondrová, referent grantových projektov a administratívnych prác MsÚ