Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje možnosť čerpania príspevkov z národných projektov

104

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „Úrad práce“) Považská Bystrica za účelom podpory zamestnanosti bude realizovať v roku 2024 národné projekty v rámci Programu Slovensko, do ktorých sa môžu zapojiť zamestnávatelia, obce a mestá. Národné projekty sú zamerané hlavne na zamestnávanie znevýhodnených skupín uchádzačov o zamestnanie a mladých ľudí do 30 rokov veku, ktorí nepracujú nepokračujú v procese vzdelávania, ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave a sú uchádzačmi o zamestnanie.

Úrad práce môže poskytnúť zamestnávateľovi, ktorý cez Národné projekty obsadí pracovné miesta príspevok na mzdu zamestnanca, prípadne príspevok na zapracovanie u zamestnávateľa a aj príspevok zamestnávateľovi pre zamestnanca, ktorý bude zaúčať zamestnanca – príspevok mentora.

Medzi projekty, do ktorých sa zamestnávateľ môže zapojiť patrí:

PROJEKT „PRÁVO NA PRVÉ ZAMESTNANIE“

Je určený na obsadenie pracovných miest u zamestnávateľov uchádzačmi o zamestnanie, ktorí boli vedení v evidencii úradu práce minimálne 2 mesiace, a nemali pravidelne platené zamestnanie – t. j. nemali pracovný pomer, ktorý trval najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov.

Ak zamestnávateľ zamestná takéhoto občana, môže od úradu práce dostať:

– Finančný príspevok na vytvorené pracovné miesto, ktorý sa bude poskytovať jednorazovo, pri uzatvorení pracovného pomeru na dobu určitú s podmienkou zamestnávania po dobu minimálne 12 mesiacov (6 mesiacov podporovanie + 6 mesiacov udržanie), resp. na neurčitý čas. Finančné príspevky sa budú poskytovať najdlhšie po dobu 6 mesiacov.

– Mesačná výška finančného príspevku zamestnávateľovi na úhradu časti celkovej ceny práce (ďalej len „CCP“) na jedno vytvorené pracovné miesto na jeden mesiac bude vo výške 90 % z CCP zamestnanca, najviac vo výške 1 318,53 € (70 % z CCP vypočítanej z priemernej mzdy v hospodárstve SR za I. – III. štvrťrok 2023). Výška finančného príspevku zodpovedá pomeru dohodnutému na ustanovený týždenný pracovný čas. Okrem zamestnávania na plný úväzok je možné vytvoriť pracovné miesto na polovičný úväzok.

– ak sa zamestnávateľ zapojí do projektu najneskorší nástup do pracovného pomeru môže byť k 01.10.2024.

NP FINANČNÉ STIMULY PRE ZAMESTNANOSŤ

AKTIVITA 1:

Podaktivita 1 – Poskytovanie finančných príspevkov zamestnávateľom (Mentorované zapracovanie)

AK ZAMESTNÁVATEĽ ZAMESTNÁ:

– dlhodobo nezamestnané osoby; nezamestnané osoby s nízkym vzdelaním, ktoré dosiahli vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie – môže od úradu práce dostať príspevok na mzdu zamestnanca na obdobie 12 mesiacov, doba udržania pracovného miesta je 6 mesiacov, mentor – ten kto zaúča zamestnanca dostane príspevok na mentorovanie na obdobie 4 mesiacov,

– osoby so zdravotným postihnutím; osoby 50+ rokov = doba podporovania 9 mesiacov, doba udržania 5 mesiacov a 4 mesiace mentoring

Výška príspevku je rozdelená a odstupňovaná podľa mesiacov najvyššia hranica je vo výške 40 % celkovej ceny práce – pre rok 2024 je max. výška príspevku 753,45 €.Výška príspevku pre mentora je 15 % CCP – pre rok 2024 max. výška príspevku je 282,54 €

Podaktivita 2 – Príspevok pre zamestnávateľov, ktorí majú zriadené chránené dielne alebo chránené pracovisko (Odmena za umiestnenie na otvorenom trhu práce)

Môže sa poskytnúť zamestnávateľovi ako odmena za motiváciu k prechodu svojich zamestnancov na otvorený trh práce (umiestnenie mimo chráneného pracoviska alebo chránenej dielne). Pracovná zmluva musí byť uzavretá na dobu neurčitú v rozsahu najmenej 20 hodín týždenne.

Podaktivita 4 – Poskytovanie finančných príspevkov zamestnávateľom a súčasne aj znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie ( ZUoZ)- (Práca na skúšku)

Je určený pre ZUoZ so zdravotným postihnutím alebo dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie ( UoZ ). Príspevok sa poskytuje na dobu 3 mesiacov.

Výška príspevku: pre zamestnávateľa pre rok 2024 – 15% celkovej ceny práce (CCP) = 282,54 Eur, pre UoZ=273,99 Eur

Práca na skúšku sa vykonáva v rozsahu 20 hodín týždenne, UoZ zostáva v evidencii.

Podaktivita 5 – Udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní na otvorenom trhu práce

Tento príspevok sa poskytuje pre motiváciu zamestnávateľa zachovať pracovné miesto pre zamestnanca, na ktorom vykonával pracovnú činnosť pred jeho uznaním za invalidného alebo zamestnávať zamestnanca na inom pracovnom mieste zodpovedajúcom jeho zdravotnému stavu, ak bol tento zamestnanec uznaný za invalidného. Po uplynutí podpornej doby bude zamestnávateľ povinný udržať podporovaného zamestnanca v zamestnaní minimálne po dobu dĺžky poberania príspevku ( 9 mesiacov).

Výška príspevku sa poskytuje odstupňovane podľa jednotlivých mesiacov najvyššia je 1. – 4. mesiac = 20 % CCP , čo činí pre rok 2024 = 376.724 Eur, 5. – 6. mesiac = 12,5 % CCP,7. – 8. mesiac = 10 % CCP, 9. mesiac = 7,5 % CCP

AKTIVITA 3:

Poskytovanie finančných príspevkov na vykonávanie absolventskej praxe (Prax pre mladých)

Pracovné pozície na vykonávanie absolventskej praxe sa budú môcť vytvárať len v odvetviach v súlade s prioritami zelenej, sociálnej a digitálnej ekonomiky, resp. zamestnávateľ pôsobí v odvetviach zelenej, sociálnej a digitálnej ekonomiky!

Výška príspevku:príspevok sa poskytuje mesačne po dobu najviac 6 mesiacov vo výške sumy aktuálne platného životného minima (268,88 €) + náhrada na úrazové poistenie ( max. 15 €)

Dĺžka vykonávania praxe: najmenej 3 a najviac 6 mesiacov bez možnosti jej predĺženia a opakovaného vykonávania

Rozsah vykonávania praxe: v rozsahu maximálne 20 hodín týždenne a zároveň maximálne 80 hodín mesačne.

Bližšie informácie o jednotlivých národných projektoch Vám radi poskytneme na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Považskej Bystrici, 1. poschodie, č. dv. 125 Mgr. Emília Dubcová, prípadne na tel. č.: 042/2440450, e-mail: emilia.dubcova@upsvr.gov.sk.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Považskej Bystrici